Crop summary 2015/2016 Gewas opsomming

Soybean gross margins: irrigation / Sojaboon bruto marges: besproeiing
Area / Gebied GWK Bergville Brits
Koedoeskop
Groblers­dal
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum None
Geen
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 4.00 4.00 4.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 5 241 5 144 5 227 5 231
  Safex R/ton 5 380 5 380 5 380 5 380
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander R/ton 139 236 153 149
Gross income / Bruto inkomste R/ha 20 964 20 577 20 908 20 924
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 929 1 072 1 164 0
  Own / Eie R/ha 314 492 573 0
  Purchased / Gekoop R/ha 615 580 591 0
Fertilizer / Bemesting R/ha 1 535 2 010 1 455 1 595
Lime / Kalk R/ha 0 574 36 600
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 450 477 335 272
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 320 255 10 8
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 240 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 147 175 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 258 2 098 1 052 963
Irrigation / Besproeiing R/ha 3 722 1 740 3 735 3 735
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 164 151 601 607
  Repairs and maintenance /    Herstelwerk en onderhoud R/ha 195 194 539 576
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 503 464 495 467
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 1 486 319 808 810
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 10 563 9 742 10 405 9 808
Gross margin / Bruto marge R/ha 10 401 10 835 10 503 11 116
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 864 480 873 655
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 9 537 10 355 9 630 10 462
Subscribe: receive ICBs via e-mail