Crop summary 2015/2016 Gewas opsomming

Wheat gross margins: irrigation / Koring bruto marges: besproeiing
Area / Gebied Bergville Brits
Koedoeskop
Groblers­dal GWK
Cultivation system / Bewerkingstelsel None
Geen
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Yield / Opbrengs T/ha 6.00 5.50 5.50 7.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 074 4 143 4 203 3 939
  Safex R/ton 4 650 4 650 4 650 4 650
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 321 210 152 294
  Other marketing costs / Ander R/ton 255 297 295 427
Gross income / Bruto inkomste R/ha 24 442 22 789 23 116 29 468
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 888 503 508 574
  Own / Eie R/ha 801 130 130 314
  Purchased / Gekoop R/ha 87 373 378 260
Fertilizer / Bemesting R/ha 4 135 4 753 4 883 5 421
Lime / Kalk R/ha 574 36 0 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 395 185 174 296
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 475 71 67 750
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 294 175 175 465
Crop insurance / Oesversekering R/ha 718 1 304 1 304 1 621
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 740 3 485 3 486 3 154
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 123 653 660 602
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 180 505 505 550
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 492 624 629 720
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 325 808 810 964
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 10 340 13 104 13 202 15 117
Gross margin / Bruto marge R/ha 14 102 9 685 9 914 14 351
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 480 873 873 864
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 13 622 8 812 9 042 13 487
Subscribe: receive ICBs via e-mail