Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 12 Junie 2003 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Dr de Kock open die vergadering met gebed. Die voorsitter verwelkom almal teenwoordig en spreek die hoop uit dat dit spoedig in die Swartland sal reën.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnr CL Grimbeek PNS George
  Mnr D Hanekom DLWK
  Mnr HA Cerfonteyn DLWK
  Mnr P Lombard DLWK
  Mnr W Voigt DLWK George
  Mnr C van Rooyen DLWK Caledon
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Dr JM Laubscher DLWK
  Dr MB Hardy DLWK
  Mnr N Murray Murray Voere
  Mnr L Swartz Murray Voere
  Mnr N Mouton GSA
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr D van Papendorp CBK
  Mnr PJ Laubscher BNK
  Mnr C van der Merwe MKB
  Mnr AF Haasbroek Boland Agri
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr JL Kellerman Agricol
  Mnr L Wille Agricol
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Prof GA Agenbag US
  Prof SC Lamprecht US
  Dr AA Nel LNR-IGG
  Me L van Zyl Agri Wes-Kaap / Sekreta­rieel

  Verskonings

  Dr T Brand DLWK
  Dr D Crafford DLWK
  Dr N Kotzé Agricol
  Mnr N Vermaak GSA
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr J Lusse CRK
  Mnr P Fouché Advanta
  Mnr K van der Linde
  Mnr D Lloyd Starke Ayres
 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  • 7.1.2.2Bemesting onder besproeiing
  • 9.3.1.2Voorkoms en monitering van bogrondse insekte en plae
  • 9.5.2Varola 44
 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 15 April 2003 is goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Canola

   Swartland

   Canola het opgekom in die ligter gronde, maar in die swaarder gronde is die stande swak. Reën is nou dringend nodig. Die oespotensiaal kan bereik word onderhewig aan wanneer en hoeveel dit reën. Die ander groot uitdaging vir vanjaar sal wees dat plante gesond gehou moet word en onkruid effektief beheer moet word.

   Suid-Kaap

   Goed verspreide reënval het voorgekom en canola kon vroeg gesaai word. Oor die algemeen is stande goed, veral die canola wat in die eerste week van April gesaai is. Minder skade kom by behandelde saad voor.

   'n Ernstige insek en slak probleem word egter ondervind en sal aangespreek moet word.

   Suidwestelike Distrikte

   Dit is baie nat en groot dele is te nat om te plant.

   Oos-Kaap

   340ha is in die Gamtoos area onder besproeiing geplant. In Natal is ook 140ha geplant.

   Somerreënvalstreke

   350ha is by Lichtenburg onder besproeiing geplant.

  2. Lupiene

   1. Winterreënvalstreek

    Swartland

    Hoe later dit reën, hoe swakker is die kans vir 'n gemiddelde oes. Die groeiseisoen raak te kort dat peule voldoende kan ontwikkel. Vestiging is tans nog swak.

    Suid-Kaap

    Die bietjie lupiene wat gesaai is, lyk goed.

    Suidwestelike Distrikte

    Ongeveer 120ha lupiene is geplant. Die baie nat toestande strem die ontwikkeling en die lande is te nat om onkruid­doder te spuit.

    Oos-Kaap

    Geen.

  3. Oesskatting

   Volgens die NOK is die jongste voorneme om te plant soos volg:

   Canola 42 900ha
   Lupiene (soet) 13 500ha

   Die skatting van die Werkgroep vir canola sien soos volg daaruit:

   Boland Agri   1 200ha
   MKB   4 000ha
   WPK   5 000ha
   BNK   6 580ha
   CRK   9 000ha
   SSK   9 000ha
   SWD / George   1 500ha kuilvoer (moontlik minder)
   Oos-Kaap / Natal      340ha
          140ha
   Noorde      350ha
     37 110ha

   H Cerfonteyn

  4. Graderingsregulasies vir lupiene

   Die kwaliteitsvereistes vir soetlupiene as veevoer is aangepas en daar word besluit dat die volledige gewysigde graderingsregulasies ter inligting by die notule aangeheg word.

   H Agenbag

  5. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer dat die gemiddelde invoerprys vir soja-oliekoek (Junie / Julie / Augustus) geland in Kaapstad volgens die internasionale voorsieningsposisie op R2 241 bereken word.

   Wisselkoers $1 VSA = R7.99

   Die relatiewe waarde van volvet canola is dus soos volg:

   1. Canola

    Pluimvee (94%) R2 107
    Varke (100%) R2 241
    Suiwel (58%) R1 300

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 188
    Varke (65%) R1 457
    Suiwel (60%) R1 345

    Volgens inligting word die volgende produsentepryse vir canola aangebied:

    SOILL R1 633 / ton
    Murray Voere R1 750 / ton

    Lupienpryse nog onbekend.

   2. Lupiene

    Die relatiewe waarde van lupiene behoort soos volg te wees:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 681
    R2 793
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 188
    R1 165
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 412
    R1 636
  6. Skoon saadbron vir lupiene

   PNS sal voortgaan om die vestiging van 'n skoon saadbron vir lupiene in die Wes-Kaap aan te spreek.

   Voorsitter

  7. COMBUDS – canola

   Kennis word geneem van die combuds vir canola soos tydens die vergadering voorgelê. Besluit dat die inligting waaroor studiegroepe beskik ook aangevra en by die combuds inkorporeer moet word.

   D Hanekom

  8. Reeks artikels insake onkruidbeheer

   Neem kennis dat die reeks artikels oor onkruidbeheer en weerstandbestuur deur GSA voorsien sal word, sodra dit beskikbaar is.

   N Vermaak

  9. Artikel oor onkruidbeheer in Canolafokus

   Neem kennis dat die artikel nog nie in die Canolafokus verskyn het nie, maar in die Lupino, wat Junie verskyn, publiseer word.

  10. Produksie area kaarte inligting van Mnr Wal­lace

   Besluit dat die aanpassing van die bestaande produksie area kaarte vir lupiene en canola afgewag word.

   Dr Crafford
   M Wallace
   Dr Troskie

 7. Nasionale cultivarproewe / strookproewe

  1. Canola

   1. Proewe in verband met hoër olie-inhoud

    Die vergadering neem kennis van die 2001 ontledings­resultate (olie-inhoud) soos tydens die vergadering voorgelê. Daar word rapporteer dat die opvolg proewe by Langgewens aangeplant is.

    Neem kennis en besluit dat die olie-inhoud van die kunsmis proewe se opbrengs ook ontleed moet word om vas te stel of en hoe die olie-inhoud deur bemesting geaffekteer word.

    Dr Hardy
    D Hanekom

    Daar word verder besluit dat 'n samevatting en vergelyking van die afgelope vyf jaar se ontledings vir bespreking by die volgende sakelys aangeheg moet word.

    D Hanekom

   2. Bemesting

    1. Dokument rakende bemesting vir canola

     Daar word rapporteer dat die kommentaar wat ontvang is, verwerk is en die dokument (met alle bestaande kun­digheid oor bemesting daarin vervat), finaliseer word.

     Besluit dat

     • die finale dokument met inligting oor bemesting by die volgende sakelys aangeheg word en deur GSA publiseer sal word;
     • aanbevelings oor ontbrekende navorsing aan die Tegnologiekomitee gemaak moet word.

     Daar word beklemtoon dat PNS 'n literatuurstudie verwag voordat enige navorsingsbefondsing oorweeg kan word.

     D Hanekom
     N Vermaak

    2. Bemesting onder besproeiing

     Neem kennis dat dr Nel aandag gee aan bemesting by canola wat onder besproeiing verbou word en vordering sal rapporteer. Daar word ook na die beweerde eienskappe van bioberoking eie aan canola verwys.

     Dr Nel

   3. Besigheidsplan vir canola

    Besluit dat vordering ten opsigte van die besigheidsplan rapporteer sal word wanneer dit gereed is.

    Dr de Kock

   4. Inligting in verband met saadbehandeling (teen swamme en insekte)

    Neem kennis dat die resultate van die navorsing by die sakelys aangeheg is en die proewe deur US voortgesit word. Die saadbehandeling word aangepas en sluit 'n insekdoder in. Vordering sal rapporteer word.

    Prof Lamprecht

   5. Nasionale cultivarproewe

    Neem kennis dat alle aanplantings vir die nuwe seisoen suksesvol gedoen is en vordering deur die loop van die seisoen rapporteer sal word.

    D Hanekom

  2. Lupiene

   1. Resultate: chemiese ontledings

    Neem kennis dat die 2001/2002 resultate nog nie gereed is nie en besluit dat die saak tot 'n volgende geleentheid oorstaan.

    D Hanekom

   2. Rhizobium en Metalaksiel: behandeling van lupiensaad

    Die resultate van die proewe insake saadbehandeling is ter inligting by die sakelys aangeheg.

    Daar word besluit dat die saak voorlopig van die sakelys afgehaal word en terugvoering gegee sal word wanneer verdere proewe se resultate beskikbaar raak.

   3. Evaluering van nuwe lupiencultivars

    1. Instandhouding van lyne uit Monsanto kiem­plasmabank

     Neem kennis van die inligting soos deur dr Crafford verskaf. Aanplantings van die saad wat kiemkragtig was, word in die glashuis instand gehou. Besluit dat die saak voorlopig as afgehandel beskou word.

    2. Evaluering van buitelandse cultivars

     Neem kennis dat die belowendste van hierdie cultivars in die Elite proewe opgeneem is. Daar word besluit dat die saak voorlopig as afgehandel beskou word.

   4. Nasionale cultivarproewe

    Neem kennis dat aanplantings vir die nuwe seisoen gedoen is en vordering deur die loop van die seisoen rapporteer sal word.

    D Hanekom

 8. Inligtingspamflet / nuusbrief

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat die jongste Canolafokus in Junie verskyn.

  2. Lupino

   Neem kennis dat die Junie uitgawe nog gedruk word en binnekort versprei sal word.

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   Geen sake word gemeld nie.

  2. Mark – Lupiene

   Neem kennis dat die prys van lupiene soos enige ander produk deur die vrye mark bepaal word. Indien die koste om aan die vereistes van die voermark te voldoen vir produsente te hoog raak, sal dit meebring dat ander alternatiewe waaronder bitterlupiene, geplant sal word.

  3. Produsente – Canola

   1. Pes- en plaagbeheer

    1. Swartstam

     Neem kennis dat

     • die antwoord of swartstam via saad oorgedra kan word, afgewag word;
     • behalwe vir George, die opvolgproewe aangeplant is en 'n patoloog van Plant- en Gehaltebeheer die evaluering sal doen.

     Dr Crafford

    2. Voorkoms en monitering van bogrondse insekte en plae

     Daar word kennis geneem dat 'n ernstige probleem met slakke en 'n wye spektrum van ander plantinsekte vanjaar ondervind word. Dr Laubscher is betrokke by die ondersoeke, maar daar kon tot op datum nie vasgestel word hoekom die probleem hierdie jaar so groot is nie. Mnr Van Papendorp, namens die CBK herhaal die versoek van vroeër dat daar dringend leiding aan produsente gegee moet word hoe om die probleem aan te spreek.

     Produsente word gemaan om chemiese middels ten alle tye oordeelkundig te gebruik. Weens die beperkte mark stel die chemiese maatskappye nie in registrasie van middels belang nie. PNS kan wel om "minor use registration" van 'n middel aansoek doen, in welke geval die registrasie houer die risiko vir die gebruik van die middel moet dra.

     Daar word besluit dat

     • 'n Werkswinkel met produsente en kundiges gereël word waartydens die probleem aangespreek kan word;
     • datum: 17 Julie 2003 om 10h00 te Caledon
     • Uitnodigings aan:
      • Mnr H Agenbag (sameroeper)
      • Dr J Laubscher
      • Prof A Agenbag
      • Prof S Lamprecht
      • Mnr C Cumming
      • Mnr C van Rooyen
      • Mnr J Lusse
      • Mnr I Slabbert
      • Mnr W Voigt
      • Dr N Hanekom

      Mnr D van Papendorp sal reël vir produsente verteenwoordigers;

     • Terugvoering so spoedig moontlik aan produsente deurgegee sal word.

     H Agenbag

   2. Wisselboustelsel – ekonomiese data

    Besluit dat dr Hardy die Werkgroep in kennis sal stel sodra die handleiding vir wisselboustelsels gereed is en dat die saak intussen daar gelaat word.

   3. Webtuiste vir PNS

    Neem kennis dat die PNS webtuiste registreer is en besonderhede aan lede verskaf sal word. Besluit dat die saak as afgehandel beskou word.

   4. Plantmetodes vir beter vestiging van canola

    Neem kennis dat die opvolgprojek (saaidigthede) in proses is en vordering deur die seisoen gegee sal word.

    Prof Agenbag

   5. Chlorofiel inhoud met lewering – gestandaardiseerde toetsmetode

    Neem kennis dat navraag gedoen is en dat die "plankie" metode ook in Australië, Duitsland en Kanada as toetsmetode vir chlorofiel inhoud aanvaar word. Daar word besluit dat daarby volstaan word en die saak as afgehandel beskou word.

  4. Produsente – Lupiene

   1. Alkaloïedvlakke / gestandardiseerde betrou­baarheidstoets

    Neem kennis dat terugvoering vanaf Australië nog uitstaande is en besluit dat dr Brand so spoedig moontlik sal verslag doen insake 'n gestandaardiseerde toets vir alkaloïedvlakke in lupiene.

    Dr Brand

   2. Gebruik van bitterlupiene in volstruisvoeding

    Neem kennis dat die voedingswaarde van bitterlupiene in volstruisvoeding deur nuwe navorsing bepaal sal moet word. Dr Brand sal rapporteer of daar met die projek voortgegaan word.

    Dr Brand

  5. Saad – canola

   1. Beskikbaarheid van cultivars

    Neem kennis dat voldoende saad die afgelope planttyd beskikbaar was.

    Neem ook kennis dat die navorsing insake cultivars vir die somerreënvalstreke in proses is en terugvoering mettertyd gegee sal kan word. Besluit dat die saak voorlopig van die sakelys afgehaal word.

   2. Varola 44

    Neem kennis dat daar weer probleme met die kiem­kragtigheid van sekere Varola 44 saad ondervind is, by produsente sowel as in verskeie proefpersele. Op sekere lande het dit glad nie opgekom nie. Swak kiemkragtigheid word vererger deur swakker planttoestande. Produsente wat eie saad gesaai het, het beter resultate verkry. Dit is egter onseker wat die tekortkoming is en watter faktore 'n invloed het, byvoorbeeld plantdiepte, temperatuur, ens.

    Besluit dat PNS die saak met die Bestuur van Advanta sal opvolg en terugrapporteer.

    Voorsitter

  6. Saad – lupiene

   Neem kennis dat voldoende saad beskikbaar was en die plaaslike cultivar, Eendekuil, vir die eerste maal kom­mersieel verkoop is.

  7. Inligtingsdae 2003

   Neem kennis dat die SKOG-dag kanselleer is.

   25 Junie 2003 KKOV dag te Tygerhoek
   26 Junie 2003 KKOV dag te Langgewens
   29 Julie 2003 CBK / PNS Canola Boeredag
   20/21 Augustus 2003 BNK Megaweek
   2/3 September 2003 Besigtiging cultivarproewe
   9 September 2003 SKOG dag
   18 September 2003 CRK Boeredag
  8. Super Canolakompetisie

   Neem kennis dat voorbereidings vir die kompetisie in proses is.

   Besluit Neem kennis dat voorbereidings vir die kompetisie in proses is.

   I Slabbert
   C van Rooyen
   D Hanekom

  9. Weervooruitskatting deur Mnr Cerfonteyn

   Neem kennis van die klimaatsvooruitsigte vir die Wes-Kaap soos deur mnr Cerfonteyn verskaf.

   H Cerfonteyn

 10. Navorsingsbeplanning

  1. Canola

   1. Platsny en doodspuit

    Neem kennis dat navorsing op oestegnieke voortgesit word en vordering deurlopend rapporteer sal word.

    D Hanekom

   2. Weerstandbiedendheid: raaigras

    Neem kennis dat die proewe geplant is en resultate rapporteer sal word.

    Dr Crafford

    Besluit dat dit dringend onder produsente se aandag gebring moet word dat Lomex nie gebruik moet word op T-weerstandbiedende cultivars nie, maar eerder triasien-onkruidmiddels soos Simazine en/of Atrasien.

    Alle lede

   3. Kombinering van saadbehandeling teen insekte met saadbehandeling teen swamme

    Die saak word onder punt 7.1.4 aangespreek.

   4. Voorkoms en monitering van ondergrondse insekte

    Neem kennis dat werk tussen die DLWK en US insake insekbehandeling na wense gekoördineer word en die punt word as afgehandel beskou.

  2. Lupiene

   1. Chemiese onkruidbeheer – Simasien nood­registrasie

    Neem kennis dat daar weer vertragings in die registrasie van Simazien vir canola ondervind word en die PNS dit nou via GSA met Syngenta sal opvolg. Besluit dat vordering afgewag word.

    Dr Griessel

   2. Elsenburg Projekte

    Neem kennis van die jongste lys van navorsingsprojekte by DLWK – soos by die sakelys aangeheg. Die saak word as afgehandel beskou.

   3. Saadbehandeling en na-opkoms middels

    Word aangespreek onder punt 8.2.2

 11. Ander sake

  Geen.

 12. Volgende vergadering

  Besluit dat die volgende vergadering op 14 Augustus 2003 te Elsenburg gehou sal word.

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen teenwoordig afgesluit en verdaag.