Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 15 April 2003 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Dr Kotzé open die vergadering met gebed. Die voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral die nuwe lede: me de Villiers, mnre Hoffmann, Kellerman, Killian en Grimbeek.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnr L Killian PNS Natal / Oos-Kaap
  Mnr CL Grimbeek PNS George
  Mnr J Blomerus Departement Landbou Wes-Kaap
  Mnr D Hanekom DLWK
  Mnr HA Cerfonteyn DLWK
  Dr D Crafford DLWK
  Dr JM Laubscher DLWK
  Mnr W Voigt DLWK George
  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr C van Rooyen DLWK Caledon
  Mnr W Hoffmann DLWK Vredendal
  Mnr A Haasbroek Boland Agri
  Mnr C van der Merwe MKB
  Mnr J Lusse CRK
  Mnr P Laubscher BNK
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr P Fouché Advanta
  Mnr JL Kellerman Agricol
  Dr N Kotzé Agricol
  Mnr L Swartz Murray Voere
  Mnr N Murray Murray Voere
  Mnr N Vermaak GSA
  Dr AA Nel LNR-IGG
  Prof S Lamprecht US
  Me R de Villiers MKB
  Me L van Zyl Agri Wes-Kaap / Sekreta­rieel

  Verskonings

  Dr M Hardy DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr D Troskie DLWK
  Prof A Agenbag US
  Dr L Eckermans US
  Mnr WD Gertenbach DLWK
  Mnr D van Papendorp CBK
  Mnr K Schonken CBK
  Mnr N Mouton GSA
  Mnr L Robertson LOS
  Mnr J Loubser Bokomo
  Mnr H Kotzé Bokomo
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr D Lloyd Starke Ayres
  Mnr J Bruwer SSK
 3. Personalia

  'n Mosie van roubeklag met die afsterwe van Dr Van Jaarsveld word aanvaar.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Die volgende sake word tot die sakelys toegevoeg:

  • 9.5.3Beskikbaarheid van Saad
  • 12.1SAGIS medewerkers
 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van 5 Februarie 2003 is goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Winterreënvalstreek

   1. Canola

    Suid-Kaap

    Die gebied het goeie reën gehad; goeie voorwinter en ideale saai toestande heers Saad wat te laat ontvang word, mag aanplantings nadelig beïnvloed.

    Swartland

    Nie so baie reën gehad, maar grondvoorbereiding is in proses.

    Oos-Kaap

    Aanplantings is in Gamtoos gebied gemaak, veral as wisselbougewas teen aalwurms in sigorei. 'n Navors­ingsprojek hieroor word deur PNS Tegnologiekomitee oorweeg.

   2. Lupiene

    Suid-Kaap

    Klimaatstoestande is goed. Verwag eerder 'n afname as toename van aanplantings as gevolg van ander probleme soos onkruidbeheer, wortelsiektes, antraknose en ekono­miese haalbaarheid van die gewas. Omdat daar triasien-bestande canola cultivars is, sal dit voorkeur bo lupiene geniet.

    Swartland

    Lupienaanplantings sal meestal dieselfde bly, ten gunste van canola. Dit word voorsien dat lupien verbouing tot sekere streke byvoorbeelddie sanderige areas by Eendekuil, Darling, Hopefield, Aurora waar dit die beste wisselbougewas is, beperk sal bly.

    Oos-Kaap

    Aanplantings is reeds gemaak.

  2. Somerreënvalstreek

   1. Canola

    'n Uitbreiding word voorsien. Die areas waar canola die beste onder besproeiing verbou kan word, word tans identifiseer, sodat meer doelgerigte beplanning daar­volgens gedoen kan word. 'n Plaaslike mark moet ook beskikbaar wees en plaaslike kopers (soos olieperse, suiwelbedryf) moet ingelig word hoe om die produk te gebruik en in hulle verwerkingsprosesse in te sluit.

    Neem kennis dat die saak deur PNS aangespreek word en besluit dat dr de Kock by 'n volgende vergadering terugvoering oor uitbreiding in die somerreënvalstreek sal gee.

    Dr de Kock

    Daar word ook besluit dat Murray Voere die produksie uitbreidings wat hulle beding het met die navorsingswerk wat reeds deur die PNS Tegnologiekomitee goedgekeur is of oorweeg word, moet koördineer.

    N Murray / Dr Griessel

   2. Lupiene

    Werk op lupiene in die somerreënval gebied word gestaak. Sien punt 6.6.

  3. Oesskatting

   Neem kennis van die jongste inligting vanaf die Nasionale Oesskattingskomitee naamlik die voorneme om te plant soos op 19 Maart:

   Canola 40 000ha
   Soet lupiene 12 000ha

   Volgens lede van hierdie Werkgroep word die volgende aanplantings voorsien:

   Canola
   Boland Agri 1 200ha
   MKB tot 4 000ha
   WPK onseker ?
   BNK 6 580ha
   CRK 8 500ha
   SSK 8 800ha
   SWD/George 1 500ha kuilvoer
   + ongeveer 300ha
   Oos-Kaap ongeveer 300ha
   Noorde onseker ?

   Moontlikheid van aanplantings as dekgewas tussen wingerde in Upington area word genoem.

   Volgens Murray Voere was daar baie navrae van nuwe toetreders, maar nie alle gebiede het kopers of verwerk­ingsfasiliteite beskikbaar nie.

   Meer betroubare syfers sal teen Junie beskikbaar wees nadat aanplantings gemaak is.

   Lupiene

   Onseker op hierdie stadium, moeilik om volgens saad­bestellings te bepaal, want baie eie (teruggehoude) saad word gebruik. Genoeg saad is by handelaars beskikbaar. Aanplantings in die George area word ook beplan.

   Alle lede

  4. Graderingsregulasies vir lupiene

   Neem kennis van die kwaliteitsvereistes vir soetlupiene as veevoer wat aan lede voorsien is. Die vereistes is in oorleg met die kopers saamgestel, maar is nog nie as amptelike regulasie aanvaar nie.

   Daar word ook kennis geneem van mnr Mouton se kommentaar ten opsigte van sekere van die vereistes. Die vergadering besluit dat mnr Agenbag die kommentare met mnr Mouton sal opvolg en verdere motivering vir die versoek aanvra.

   H Agenbag

  5. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer dat die gemiddelde invoerprys vir soja-oliekoek (Mei, Junie, Julie) geland in Kaapstad volgens die inter­nasionale voorsieningsposisie op R1 992 bereken word. Wisselkoers = R7.80

   Die relatiewe waarde van volvet canola is dus soos volg:

   1. Canola

    Pluimvee (94%) R1 872
    Varke (100%) R1 992
    Suiwel (58%) R1 155

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 056
    Varke (65%) R1 295
    Suiwel (60%) R1 195

    Volgens inligting word die volgende produsentepryse vir canola aangebied:

    SOILL R1 750 kontrakprys
    Murray Voere R1 800 per ton

    Lupienpryse nog onbekend.

   2. Lupiene

    Die afgeleide waarde van lupiene behoort soos volg te wees:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 494
    R2 594
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 056
    R1 036
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 255
    R1 454
  6. PNS betrokkenheid by lupiene

   Daar kon na verskeie pogings nog nie sukses behaal word om die L. albus deur transformasie teen antraknose weerstandbiedend te maak nie.

   Neem kennis dat, na oorleg met die medewerkers in die noorde, LNR-IGG en WNNR, besluit is om by die PNS Raad aan te beveel dat die betrokkenheid by lupienproduksie in die somerreënval gebied en Natal gestaak sal word.

   In die Wes-Kaap word die rol van lupiene in die wissel­boustelsel, veral om siektes by opvolgkoring te beperk, erken. Die navorsingswerk in die Wes-Kaap sal dus in stand gehou word en reëlings word getref dat dr Van Jaarsveld se projekte voortgesit sal word.

   Voorsitter

  7. Verslag Lupienkongres te Ysland

   Neem kennis van terugvoering en besluit dat die saak as afgehandel beskou word.

  8. Model: Provide projek binne konteks van SA Landbou

   Neem kennis van voorbeelde van die bestaande COMBUDS vir lupiene en canola – soos aangepas einde 2001 – wat tydens die vergadering voorsien word.

   Die juistheid van die canola gegewens word bevraagteken en die vergadering besluit dat mnr Hanekom sal reël dat die ekonome die gemiddeld van die gegewens uit die twee kompetisies verkry, moet gebruik en daarvolgens die COMBUDS vir canola moet aanpas.

   D Hanekom

  9. Artikels oor onkruidbeheer op canola (na aanleiding van besoek aan Australië)

   Neem kennis dat die reeks artikels oor onkruidbeheer en weerstandbestuur nog nie afgehandel is nie en besluit dat GSA versoek word om wanneer die volledige reeks gereed is, dit ter inligting aan die Werkgroep te voorsien.

   N Vermaak

  10. Artikel oor onkruidbeheer in Canolafokus

   Neem kennis dat die artikel oor onkruidbeheer nog nie in die Canlafokus verskyn het nie, maar wel as inligtingstuk by CRK en SKOG Inligtingsdae uitgedeel is.

   Besluit dat mnr Agenbag met dr de Kock en dr Griessel sal oorleg pleeg op watter wyse die inligting oor onkruid­beheer betyds vir hierdie seisoen aan produsente oorgedra kan word.

   H Agenbag

  11. Produksie area kaarte – inligting van Mnr Wal­lace

   Neem kennis dat gereël word dat mnr Wallace (en dr Troskie) by die Junie vergadering insake die aanpassing van die bestaande produksie area kaarte vir canola en lupiene sal rapporteer.

   Dr Crafford
   M Wallace
   L Troskie

 7. Nasionale cultivarproewe

  1. Canola

   1. Proewe in verband met hoër olie-inhoud

    Neem kennis dat die projek voortgaan soos beplan en terugvoering afgewag word.

    Dr Kotzé

   2. Bemesting

    Die konsep bemestingsriglyne – soos deur die taakspan saamgestel – word vir kommentaar aan die lede voorgelê.

    Besluit dat

    • enige kommentaar met motivering voor einde April skriftelik aan mnr Hanekom voorsien moet word;
    • die dokument in 'n volgende ronde ook aan grond­kundiges vir kommentaar voorgelê moet word; en
    • die finale dokument vir publikasie aan GSA voorsien moet word.

    Alle lede
    D Hanekom

    Daar word ook rapporteer dat proewe oor stikstofbestuur en bandplasing van stikstof deur Kynoch onderneem word.

    Besluit dat ontbrekende inligting veral oor kunsmisplasing by vestiging identifiseer sal word en verdere navorsing deur die Tegnologiekomitee identifiseer en koördineer sal word.

    Voorsitter
    Tegnologiekomitee

   3. Besigheidsplan vir canola

    Neem kennis dat die gesprek met prof van Huyssteen gevoer is en dat die PNS Raad in die proses is om die hele strategie te hersien. Besluit dat vordering rapporteer sal word wanneer dit gereed is.

    Dr de Kock

   4. Inligting in verband met saadbehandeling vanaf LNR-NIPB

    Neem kennis van die verslag deur prof Lamprecht oor die eerste jaar se veldproewe ten opsigte van die effek wat saadbehandeling teen grondgedraagde siektes het (geen geregistreerde middels is huidig op die mark nie).

    Resultate word ter inligting by die notule aangeheg.

    Neem kennis dat

    • 'n nuwe gekombineerde middel uit die buiteland bekom is en gebruik sal word wanneer die proewe vanjaar herhaal word; en
    • die eienaar van die middel moontlik in registrasie vir gebruik in Suid-Afrika sal belangstel.

    Besluit dat vordering afgewag word.

    Prof Lamprecht

    Neem verder kennis dat die US (prof Agenbag / me de Villiers) proewe gaan doen om die resultate van verskillende saaidigthede te vergelyk. Verwys ook punt 10.3.4 van hierdie notule.

    Besluit dat by die navorsingspan aanbeveel word dat die vergelyking vir saaidigthede van 3 en 5 en 7kg per ha gedoen moet word.

    Prof Agenbag

   5. 2002 Proefaanplantings (cultivar evaluering)

    Neem kennis dat die 2002 resultate vir canola reeds publiseer is en voorbereidings vir die huidige seisoen getref word. Aanplantings word egter vertraag weens alle saad wat nog nie beskikbaar is nie.

    Besluit dat saadhandelaars versoek word om in die toekoms 1kg van elke cultivar wat in die proewe gebruik word, teen einde Maart aan die navorsers beskikbaar gestel moet word sodat die nodige voorbereiding betyds voor planttyd gedoen kan word.

    D Hanekom
    Agricol
    Advanta

  2. Lupiene

   Neem kennis dat die 2002 resultate (cultivarevaluering) vir lupiene reeds in die Lupino van Februarie 2003 gepubliseer was.

   Redaksie

   1. Resultate: chemiese ontledings

    Neem kennis dat die 2001 resultate nog nie gereed is nie en besluit dat die saak tot 'n volgende geleentheid oorstaan.

    D Hanekom

   2. Rhizobium en Metalaksiel: behandeling van lupiensaad

    Neem kennis van die verslag soos deur prof Lamprecht gelewer. 'n Afskrif van die resultate word ter inligting aangeheg.

    Volgens waarneming het die toediening van vloeibare Rhizobium nie 'n groot effek op knoppievorming gehad nie.

    Besluit dat die inligting met 'n kenner van Rhizobium behandeling kontroleer moet word en terugvoering gegee word.

    D Hanekom

   3. Evaluering van nuwe lupiencultivars

    1. Instandhouding van Monsanto kiemplasma­bank (lupiene) en evaluering van lyne

     Neem kennis dat

     • die DLWK die lupienkiemplasmabank van Monsanto in stand sal hou en kruisings wat reeds gemaak is, sal evalueer, maar nie nuwe kruisings sal maak nie;
     • die inventaris van die lupienkiemplasmabank teen einde April gereed sal wees en ter inligting aan die Werkgroep voorsien sal word.

      Dr Crafford

     • 2001 se kruisings in die veld uitgeplant word en 2002 kruisings in die glashuis vir saadvoorraad geplant word;
     • die kiemplasma in die glashuis geplant word sodat dit vars sal bly; en
     • nuwe lyne evalueer kan word sodra genoeg saad beskikbaar is.

     Besluit dat vordering rapporteer sal word soos die werk vorder.

     H Agenbag
     Dr Crafford

    2. Verslag oor buitelandse cultivars

     Neem kennis dat die evaluering van die buitelandse cultivars in proses is en vordering afgewag word.

     H Agenbag
     Dr Crafford

 8. Inligtingspamflet / nuusbrief

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat

   • die volgende nuusbrief in Junie sal verskyn; en
   • die inligting oor swartstam infeksies nog nie gereed is nie, maar die werk deur die vennote (PNS/DLWK/GSA) voorgesit sal word en die inligting mettertyd publiseer sal word.

   Redaksie

  2. Lupino

   Die volgende nuusbrief word in Junie publiseer.

   Redaksie

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   Geen sake word aangemeld nie.

  2. Mark – Lupiene

   Geen sake word aangemeld nie.

  3. Produsente – Canola

   1. Pes- en plaagbeheer – swartstam

    Neem kennis dat die swartstamprojek deur die DLWK instand gehou sal word en enige verdere resultate verskaf sal word soos dit beskikbaar raak.

    Neem kennis van prof Lamprecht se navraag omtrent swartstam wat via saad oorgedra kan word en besluit dat dit opgevolg moet word.

    Dr Crafford

   2. Wisselboustelsel – ekonomiese data

    Neem kennis dat mnr Hoffmann in proses is om die handleiding vir wisselboustelsels te finaliseer. Besluit dat die finale produk afgewag word.

    Dr Crafford

   3. Webtuiste vir PNS

    Neem kennis dat goeie vordering met die ontwikkeling van die PNS webtuiste gemaak word.

    Voorsitter

   4. Plantmetodes vir beter vestiging van canola

    Neem kennis dat die voorlegging vir die opvolgprojek ter aanvulling van beter plantmetodes vir olie- en proteïen­saadgewasse, aan PNS Tegnologiekomitee voorgelê is.

    Die nuwe projek sal op verskillende saaidigthede kon­sentreer. Die vergadering besluit dat daar na aanleiding van die inligting uit die Super Canola kompetisie, by die navorsers aanbeveel word dat die volgende digthede vergelyk moet word, naamlik 3 en 5 en 7kg per ha.

    Voorsitter

   5. Chlorofiel inhoud met lewering – gestan­daardiseerde toetsmetode

    Neem kennis dat

    • chlorofiel-inhoud volgens dr Brand ook op die HPLC metode teen R314 per monster getoets kan word en ook deur die Infralizer getoets sal kan word;
    • dit tot 100 monsters kan neem om die Infralizer te kalibreer; en
    • SOILL tevrede is met die huidige "plankie" metode, en bereid is om die gradeerders beter op te lei sodat die menslike foute so ver moontlik uitgeskakel sal word.

    Besluit dat

    • dit noodsaaklik is dat daar 'n gestandaardiseerde betroubare metode ontwikkel moet word wat in dispuut-situasies gebruik kan word; en
    • dr Kotzé en mnr Becker moet vasstel of daar internasionaal ander toetsmetodes vir chlorofiel-inhoud bestaan en daaroor aan die Werkgroep verslag moet doen.

    Dr Kotzé
    Mnr Becker

  4. Produsente – Lupiene

   1. Alkaloïedvlakke / gestandardiseerde betrou­baarheidstoets

    Neem kennis dat die monsters in Australië getoets word en dat terugvoering oor die gestandaardiseerde toets vir alkaloïedvlakke afgewag word.

    Dr Brand

   2. Gebruik van bitterlupiene in volstruisvoeding

    Neem kennis dat die aanvaarbaarheidstoets van bitter­lupiene in volstruisvoeding afgehandel is en voortgegaan word om die voedingswaarde daarvan te bepaal.

    Besluit dat terugvoering oor die voedingswaarde van bitterlupiene in die volstruis-diëet afgewag word.

    Dr Brand

  5. Saad – canola

   1. Canola cultivars onder besproeiing

    Neem kennis dat die cultivarevalueringsproewe vir die besproeiingsgebiede die komende seisoen in aanvang sal neem. Voorlopig is 5 lokaliteite en 16 cultivars identifiseer.

    Besluit dat vordering met cultivarevaluering in die besproeiingsareas deurlopend gegee sal word.

    Dr Nel

   2. Probleme met Varola 44

    Neem kennis dat

    • PNS gesprek gevoer het met die Bestuur van Advanta oor die beweerde probleme met Varola 44 en mee­gedeel is dat stappe geneem is om enige herhaling daarvan te voorkom.
    • Advanta Bestuur onderneem het om in die toekoms die saad wat beskikbaar gestel word, meer noukeurig te kontroleer.

    Besluit dat die saak voorlopig daar gelaat word.

   3. Beskikbaarheid van saad

    Neem kennis dat

    • Advanta voldoende saad beskikbaar het om in sy kliënte se behoeftes te voorsien; en
    • sekere cultivars wat deur Agricol ingevoer word, weens laat bestellings, nie betyds voor planttyd beskikbaar is nie en dit moontlik die aanplantings nadelig kan beïnvloed.

    Daar word rapporteer dat die saad moontlik op 15 April vanaf die hawe beskikbaar vir verspreiding na kliënte sal wees.

    Besluit dat voorsorg getref word dat voldoende saad voor elke planttyd beskikbaar moet wees.

    Agricol
    Advanta

  6. Instandhouding van kiemplasmabank

   Die saak is reeds onder punt 7.2.3 afgehandel.

  7. Inligtingsdae 2003

   13-16 Mei 2003 Nampo Oesdag
   29 Julie 2003 CBK/PNS Canola Boeredag te Langgewens
   20/21 Augustus BNK Megaweek
   2/3 September Besigtiging cultivarproewe
   9 September SKOG dag
   18 September CRK Boeredag
  8. Super Canolakompetisie

   Neem kennis dat

   • reëlings getref is dat meer hulp met die praktiese beoordelingsproses van die kompetisie beskikbaar sal wees; en
   • produsente voor aanvang van planttyd saam met hulle kunsmismaatskappye grondmonsters laat neem en daar vir die doeleinde van die kompetisie weer grond­monsters na bemesting geneem word om vas te stel of die grond-inhoud aan vereistes voldoen.

   I Slabbert
   C van Rooyen

   Daar word ook kennis geneem dat

   • die wenners van die Swartland kompetisie aange­kondig is (mnre P Truter vir hoogste opbrengs en D Lesch vir beste bruto marge) en die verslagbundel by mnr Slabbert beskikbaar is; en
   • die wenners ook by die CBK/PNS dag op 29 Julie betrek sal word.
  9. Weervooruitskatting deur Mnr Cerfonteyn

   Die klimaatsvooruisigte vir die Wes-Kaap word deur mnr Cerfonteyn verskaf.

   H Cerfonteyn

 10. Navorsingsbeplanning

  1. Canola

   1. Platsny en doodspuit

    Neem kennis van die resultate oor verskillende oes­metodes, direk stroop, platsny en doodspuit met Reglone of Glifosaat (as nabootsing van platsny) soos deur mnr Hanekom verskaf.

    Neem kennis en besluit dat

    • die proewe ten opsigte van oestegnieke herbeplan en voortgesit moet word; en
    • mnr Hanekom deurlopend vordering sal rapporteer.

    D Hanekom

    Neem verder met dank kennis dat Murray Voere aanbied om die DLWK van 'n vogtoetsmeter te voorsien.

   2. Raaigras

    Neem kennis dat die DLWK se projek op raaigras beheer 'n aanvang geneem het en vordering deurlopend rapporteer sal word.

    Dr Crafford

   3. Kombinering van saadbehandeling teen in­sekte met saadbehandeling teen swamme

    Verslag hieroor is onder punt 7.1.4 gelewer.

   4. Voorkoms en monitering van ondergrondse insekte

    Daar word by die inligting soos in die vorige notule volstaan en besluit dat dr Laubscher en die US gesprek sal voer sodat daar die nodige koördinering tussen projekte sal wees.

    Dr Laubscher
    Prof Lamprecht

   5. Saadbehandeling voor verkope

    Neem kennis dat saadhandelaars onderneem om op die saadhouers aan te dui indien en waarmee ingevoerde saad voor verkope behandel is (plaaslike saad word nie voor verkope behandel nie). Besluit dat die saak as afgehandel beskou word.

  2. Lupiene

   1. Chemiese onkruidbeheer – Simasien nood­registrasie

    Neem kennis dat die aansoek vir noodregistrasie van Simazien waarskynlik binne dae deur die Registrateur afgehandel sal wees.

    Dr Griessel

   2. Elsenburg Projekte

    Neem kennis dat die opdateerde lys van navorsings­projekte deur DLWK (canola en lupiene) teen Junie beskikbaar sal wees.

    Dr Crafford

   3. Saadbehandeling en na-opkoms middels

    Reeds afgehandel onder punt 7.2.2

   4. Antraknose

    Die saak is nie meer ter sprake nie. Verwys verslag by punt 6.6 van hierdie notule.

 11. Negatiewe e-pos oor canola

  Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

 12. Ander sake

  1. SAGIS medewerkers

   Neem kennis en besluit dat alle medewerkers wat canola inligting aan SAGIS moet voorsien, versoek word om dit so ver moontlik voor die vyftiende van elke maand aan SAGIS te verskaf.

   Alle lede

 13. Volgende vergadering

  Besluit dat die vergadering op 12 Junie 2003 te Elsenburg gehou sal word.

 14. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank afgesluit en verdaag.