Notule

Canola- en Lupienwerkgroepvergadering

gehou op 14 Augustus 2003 te Elsenburg 1. Opening en verwelkoming

  Dr Nel open die vergadering met gebed. Die voorsitter verwelkom almal teenwoordig, veral die nuwe lede dr Trautmann en mnr Ferreira, by die vergadering.

  Daar word besluit dat lede wat oor 'n saak terugvoering moet gee, maar nie by 'n vergadering teenwoordig kan wees nie, reëlings sal tref dat die inligting wel aan die vergadering deurgegee word.

 2. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Mnre H Agenbag PNS Wes-Kaap
  Mnre CL Grimbeek PNS George
  Mnre D Hanekom DLWK
  Mnre P Lombard DLWK
  Mnre HA Cerfonteyn DLWK
  Mnre W Voigt DLWK George
  Mnre C van Rooyen DLWK Caledon
  Dr I Trautmann DLWK
  Dr JM Laubscher DLWK
  Mnr D van Papendorp CBK
  Mnr K Schonken GSA
  Mnr N Mouton GSA
  Mnr PJ Laubsher BNK
  Mnr J Bruwer SSK
  Mnr C van der Merwe MKB
  Mnr AF Haasbroek Boland Agri
  Mnr A Ferreira GSA
  Mnr JL Kellerman Agricol
  Mnr K van der Linde Agricol
  Mnr P Fouché Advanta
  Mnr L Swartz Murray Voere
  Mnr H Kotzé Bokomo Voere
  Dr AA Nel LNR-IGG
  Prof SC Lamprecht US
  Me R de Villiers MKB
  Me L van Zyl Agri Wes-Kaap / Sekreta­rieel

  Verskonings

  Mnr I Slabbert DLWK Moorreesburg
  Mnr J Lusse CRK
  Mnr J Truter WPK
  Mnr L Wille Agricol
  Mnr C Cumming Bayer Crop Science
  Mnr N Vermaak GSA
  Mnr N Murray Murray Voere
  Mnr K Becker SOILL
  Mnr J Loubser Bokomo
  Dr M Hardy DLWK
  Dr T Brand DLWK
  Dr D Crafford DLWK
  Dr N Kotzé Agricol
  Dr J de Kock PNS
  Prof A Agenbag US
  Prof D Lloyd Starke Ayres
 3. Personalia

  Geen.

 4. Vasstelling van die sakelys

  Geen.

 5. Notule van die vorige vergadering

  Die notule van die vergadering gehou op 12 Junie 2003 is goedgekeur.

 6. Algemene oorsig

  1. Canola

   Swartland

   Die eerste goeie reën het onlangs eers geval en is dit nog nie seker hoe die canola daarop sal reageer nie.

   Suid-Kaap

   Die potensiaal van die canola lyk baie goed, alhoewel daar in die CRK gebied kolle is waar canola swakker gevestig het.

   Suidwestelike Distrikte

   Canola lyk bevredigend.

   Oos-Kaap

   Aanplantings in Gamtoos en Natal vorder bevredigend.

   Somerreënvalstreke

   Aanplantings lyk goed.

  2. Lupiene

   Swartland

   Min lupiene het gevestig.

   Suid-Kaap

   Min lupiene is gesaai, maar dit lyk goed.

   Suidwestelike Distrikte

   Lupiene lyk goed.

   Oos-Kaap

   Geen.

  3. Oesskatting

   Volgens die NOK is die jongste oesskatting soos volg:

   Canola geplant 30 400ha
   Lupiene (soet) geplant 9 500ha

   Die skatting van die Werkgroep sien soos volg daaruit (ha geplant):

   Canola Lupiene
   SSK 11 900ha 380ha
   BNK 5 700ha 100ha
   CRK 9 000ha 1 600ha
   MKB 6 200ha 2 400ha
   Boland Agri 1 500ha 2 300ha
   WPK 8 200ha 1 000ha
   Tuinroete Agri 800ha 200ha
   Oos-Kaap 340ha
   Natal 140ha
   Noord Wes 350ha
   44 130ha 7 980ha

   Besluit dat NOK versoek word om redes aan te voer indien hulle nie die Werkgroep se syfers as amptelike skatting sou aanvaar nie.

   H Cerfonteyn

  4. Graderingsregulasies vir lupiene

   Die Werkgroep neem kennis van die gewysigde kwaliteits­vereistes vir soetlupiene as veevoer. Besluit dat daarby volstaan word.

   Daar word aanbeveel dat landboubesighede, soos ander kopers wat lupiene by produsente wil aankoop, hulleself van die kwaliteit / alkaloïedvlakke daarvan moet vergewis, voordat 'n ooreenkoms aangegaan word.

  5. Prysvooruitskatting en internasionale mark­inligting

   Dr Griessel rapporteer dat die gemiddelde invoerprys vir soja-oliekoek (47% proteïen) geland in Kaapstad volgens die internasionale voorsieningsposisie op R1 899 bereken word. Die wisselkoers op 11 Augustus : $1 VSA = R7,42.

   Die relatiewe waarde van volvet canola is soos volg:

   1. Canola

    Pluimvee (94%) R1 785
    Varke (100%) R1 899
    Suiwel (58%) R1 101

    Die relatiewe waarde van canola oliekoek is dus soos volg:

    Pluimvee (53%) R1 006
    Varke (65%) R1 234
    Suiwel (60%) R1 139

    Volgens inligting word die volgende produsentepryse vir canola aangebied:

    SOILL R1 670 / ton vaste prys
    R1 600 / ton minimum prys
    Murray Voere R1 750 produsente prys

    Dit mag wees dat die GMO probleem ten opsigte van sojabone in China die prys van soja-oliekoek kan beïnvloed.

   2. Lupiene

    Die relatiewe waarde van lupiene behoort soos volg te wees:

    L. albus (Esta) Pluimvee (75%)
    Suiwel (80%)
    R1 424
    R2 519
    L. angustifolious (Merrit) Pluimvee (53%)
    Suiwel (52%)
    R1 006
    R   987
    L. luteus (Juno) Pluimvee (63%)
    Suiwel (73%)
    R1 196
    R1 386
  6. Skoon saadbron vir lupiene

   Neem kennis dat LNR die saadbronne van die belangrikste kultivars in stand sal hou en besluit dat die saak voorlopig as afgehandel beskou word.

  7. COMBUDS – canola

   Neem kennis dat daar weens 'n tekort aan personeel in die Landbou-ekonomie afdeling van die DLWK, nog nie verdere aandag aan die COMBUDS vir droëland canola gegee is nie.

   Daar word verder kennis geneem dat die beskikbare algemene masjinerie kostegids nie meer volledig is nie.

   Die vergadering besluit dat:

   • Die Departement Landbou KwaZulu-Natal versoek word om die masjinerie kostegids sodanig aan te pas dat dit meer verteenwoordigend sal wees vir die Wes-Kaap se omstandighede

    PNS

   • die inligting van die onderskeie studiegroepe asook die twee kompetisies tot die DLWK se ekonome wat vir die opstel van die COMBUDS verantwoordelik sal wees, se beskikking gestel moet word; en

    D Hanekom

   • mnre van der Merwe en van Rooyen verantwoordelik sal wees om ter voorbereiding van die combuds onderskeidelik vir die Swartland en Suid-Kaap die inligting per landboubesigheid gebied te verwerk en koördineer. Die inligting sal by die volgende Werk­groepvergadering in Desember voorgelê word.

    C van der Merwe
    C van Rooyen

  8. Reeks artikels insake onkruidbeheer

   Besluit dat die reeks artikels wat deur GSA beskikbaar gestel moet word, afgewag word.

   N Vermaak

  9. Artikel oor onkruidbeheer in Canolafokus

   Neem kennis dat die inligting reeds in Lupino publiseer was, en in die volgende uitgawe van die Canolafokus sal verskyn.

   H Agenbag

  10. Produksie area kaarte inligting van Mnr Wal­lace

   Besluit dat navraag oor die aanpassing van die produksie area kaarte gedoen moet word.

   Dr Crafford

 7. Nasionale cultivarproewe

  1. Canola

   1. Effek van stikstof bemesting op opbrengs en kwaliteit van canola (olie-inhoud ingesluit)

    Neem kennis dat stikstoftoediening 'n manier is om olie-inhoud te manipuleer. Die tyd wanneer en die hoeveelhede waarin stikstof toegedien word, speel ook 'n rol. Stikstof­toediening verhoog opbrengs en proteïen-inhoud. Hoewel die olie-inhoud afneem namate die proteïen-inhoud toeneem sal die olie-produksie (ton per hektaar) as gevolg van die hoër opbrengs, outomaties ook verhoog.

    Die olie-inhoud van canola saad word bepaal deur temperatuur en grondvog tydens korrelvorming. Chlorofil beïnvloed die olie-kwaliteit van die saad. Op hierdie stadium hou 'n hoër olie-inhoud geen voordeel vir die produsente in nie, aangesien kopers nie 'n ekstra premie vir olie bokant die minimum vereiste betaal nie.

    Die saadmaatskappye gee aandag aan die olie-inhoud van kultivars en die CBK begin ondersoek instel na graderings­regulasies waarvolgens canola aangekoop kan word, wanneer 'n oorskot bereik sou word.

    Besluit dat die saak voorlopig daar gelaat word.

   2. Bemesting

    1. Bemestingsriglyne en aanvullende navorsing

     Die konsep bemestingsriglyne vir canola, saamgestel volgens beskikbare literatuur en plaaslike ondervinding, is by die sakelys aangeheg. Besluit dat dit aanvaar word en vir publikasie in SA GRAAN en Landbouweekblad be­skikbaar gestel word.

     Redaksie

     Bemesting, veral stikstoftoediening moet bepaal word volgens grondontledings voordat daar met die grond­voorbereiding begin word.

     Daar word kennis geneem van die werkgroep wat aan die saak aandag gegee het se aanbeveling ten opsigte van ontbrekende inligting wat verdere navorsing sal verg, naamlik:

     • Interaksie tussen plantestand en stikstof.
     • Interaksie tussen stikstof en Ca.
     • Evaluering van boor op canola.
     • Evaluering van stikstofpeile en bestuur onder be­sproeiing.
     • Stikstof x fosfaat faktoriale proef in wisselbou.

     Daar word besluit dat die werkgroep saam met dr Griessel en die DLWK 'n moontlike navorsingsprojek sal identifiseer en vir oorweging by die Desember vergadering sal voorlê.

     H Agenbag
     Dr Griessel

    2. Bemesting onder besproeiing

     Neem kennis van die belangrikste navorsingsbehoeftes ten opsigte van bemesting van canola wat onder besproeiing verbou word, wat na aanleiding van Dr Nel se werk identifiseer is, naamlik:

     • Die stikstofbehoefte van canola onder besproeiing.
     • Die swaelbehoefte van canola onder besproeiing.
     • Die mikrovoedingselementbehoefte van canola onder besproeiing.
     • Die invloed van kommersieel beskikbare blaarvoeding- en saadbehandelingsmiddels op die graanopbrengs en -samestelling van canola onder besproeiing.
     • Die behoefte van canola onder besproeiing vir fosfor, kalium en kalsium.

     Vordering sal rapporteer word soos die werk vorder.

     Dr Nel

   3. Besigheidsplan vir canola

    Die saak staan oor tot 'n volgende vergadering.

    Dr de Kock

   4. Saadbehandeling teen swamme en insekte

    Neem kennis dat die kombinasie van middels wat vir behandeling teen swamme en insekte gebruik is, wel verenigbaar is en die saad by Roodebloem en Langgewens geplant is. Albei aanplantings het misluk weens skade deur slakke en die droogte onderskeidelik. Daar word wel intussen met werk in die glashuis voortgegaan.

    Die bo-grondse insekte ter sprake is die swart sandmyt en lusern-erdvlooi. Die proewe word ook gedoen met die oog op registrasie van die middels wat gebruik word.

    Besluit dat die proewe in die volgende seisoen herhaal sal word.

    Dr Lamprecht

   5. Nasionale cultivarproewe

    Neem kennis dat van die proewe in die Swartland weens die droogte nie gebruik sal kan word nie.

    Die besigtiging van die proewe word vir 2 en 3 September onderskeidelik vir die Swartland en Suid-Kaap gereël.

    H Agenbag
    D Hanekom

  2. Lupiene

   1. Resultate: chemiese ontledings 2001/2002

    Neem kennis dat daar nog nie terugvoering van Dr Brand ontvang is nie.

    Besluit dat daar met die hulp van Dr Brand by die volgende vergadering terugvoering oor die 2001/2002 chemiese ontledings gegee moet word.

    Dr Brand
    D Hanekom

   2. Nasionale cultivarproewe

    Neem kennis dat reëlings getref word om die proefpersele in die Swartland en Suid-Kaap onderskeidelik op 2 en 3 September te besigtig.

    H Agenbag
    D Hanekom

 8. Inligtingspamflet / nuusbrief

  1. Canolafokus

   Neem kennis dat die volgende uitgawe gedurende Sep­tember gereed sal wees (CRK Boeredag op 18 September). Daar word vir die volgende artikels voorsiening gemaak:

   • Onkruidbeheermaatreëls soos verskaf deur AVCASA.
   • Vordering ten opsigte van maatreëls teen slak-skades.
   • Saadontkieming en kiemkragtigheid van saad.

   Redaksie

  2. Lupino

   Neem kennis dat die volgende uitgawe gedurende Sep­tember gereed sal wees.

   Redaksie

 9. Behoeftes van

  1. Mark – Canola

   Geen sake word gemeld nie.

  2. Mark – Lupiene

   Geen sake word gemeld nie.

  3. Produsente – Canola

   1. Pes- en plaagbeheer

    1. Swartstam

     Dr Lamprecht wys daarop dat swartstam wel via saad oorgedra kan word.

     By die George persele verloop werk volgens skedule, maar die werk in die Swartland moes vir die jaar gestaak word. Verdere verslag sal gelewer word.

     Dr Crafford

    2. Voorkoms en monitering van bogrondse insekte en plae

     Die notule van die dinkskrum insake slakke en ander plant insekte gehou op 17 Julie 2003 is by die sakelys aangeheg. Die verslag van die opvolggesprek gedurende Augustus sal by die notule aangeheg word.

     Die hulp van dr W Sirgel is ingeroep om die slakke te identifiseer. Slakke is nie 'n oorheersende probleem in ander canola produserende lande nie. Slakpille blyk egter effektiewe beheer te gee.

     Dr Laubscher doen verslag oor die verskillende insekte, veral kewers, wat in die produksie gebiede geidentifiseer is. Die chemiese middels wat beskikbaar is, is nog nie vir canola registreer nie.

     Omdat kewers organiese materiaal afbreek, skep bewaringsboerdery praktyke vir hulle 'n ideale habitat. Daar sal egter verdere waarnemings ten opsigte van slak en ondergrondse insek populasies gemaak moet word, voordat gevolgtrekkings gemaak kan word.

     Besluit dat

     • daar met verdere waarnemings van die voorkoms van slak en insek populasies en die moontlike redes daarvoor, voort gegaan moet word;
     • wanneer die redes vasgestel is, daar in oorleg met kundiges en die voorstanders van bewaringsboerdery praktyke, aanbevelings ter voorkoming en / of beheer daarvan gemaak kan word, (moet spuitstowwe gebruik word of die produksie praktyke aangepas word?); en

      Dr Laubscher
      H Agenbag

     • die bedryf se probleem en behoeftes aan registrasie van sekere middels intussen aan die Registrateur van Wet 36 van 47 verduidelik moet word en hulle aanbevelings oor moontlike oplossings gevra word.

      Voorsitter

   2. Plantmetodes vir beter vestiging van canola

    Neem kennis dat die projek op skedule is en vordering na die oestyd rapporteer sal word.

    Prof Agenbag

  4. Produsente – Lupiene

   1. Alkaloïedvlakke / gestandardiseerde betrou­baarheidstoets

    Neem kennis dat daar net monsters van L.albus cultivars vir ontleding na Australië versend is. Volgens inligting is die resultate terug ontvang, maar geen amptelike terugvoering is van Dr Brand ontvang nie.

    Besluit dat Dr Brand versoek word om tydens die volgende vergadering amptelike terugvoering oor die toets van alkaloïedvlakke te gee.

    Dr Brand

   2. Gebruik van bitterlupiene in volstruisvoeding

    Geen verdere inligting is beskikbaar nie en daar word besluit dat Dr Brand versoek word om by die volgende vergadering terugvoering te gee.

    Dr Brand

  5. Saad – canola

   1. Varola 44

    Neem kennis dat die saak verder met Advanta Bestuur opgeneem is. Mnr Hanekom rapporteer die resultate van die proewe wat met Varola 44 en Outback in die glashuis gedoen is. Ondersoek is gedoen na die invloed van grond­tipe en plantdiepte op die ontkieming asook groei­kragtigheid van die saad. Die tyd vanaf plant tot opkoms asook planthoogtes is ook aangeteken. Daaruit blyk dit dat alhoewel die kiemkragtigheid van Varola 44 goed vergelyk het, daar tekortkominge ten opsigte van groeikragtigheid is.

    Besluit dat die saak as afgehandel beskou word en dit verder aan Advanta oorgelaat word om oor Varola 44 te besluit.

  6. Saad – lupiene

   Geen nuwe inligting word rapporteer nie.

  7. Inligtingsdae 2003

   Neem kennis dat die SKOG-dag kanselleer is.

   20/21 Augustus 2003 BNK Megaweek
   2/3 September 2003 Besigtiging van cultivar­proewe
   4 September 2003 BNK Inligtingsdag
   10 September 2003 Inligtingsdag te Riversdal
   17 September 2003 Lupien inligtingsdag te George
   18 September 2003 CRK Boeredag
  8. Super Canolakompetisie

   Neem kennis dat daar 18 deelnemers in die Suid-Kaap ingeskryf het. Vordering sal rapporteer word.

   C van Rooyen
   I Slabbert

  9. Weervooruitskatting deur Mnr Cerfonteyn

   Neem kennis van die klimaatsvooruitsigte vir die Wes-Kaap soos deur mnr Cerfonteyn voorgedra.

   H Cerfonteyn

 10. Navorsingsbeplanning

  1. Canola

   1. Platsny en doodspuit (as alternatief vir platsny)

    Daar kan nog nie 'n finale aanbeveling gemaak word nie en die huidige aanplantings het weens die droogte misluk. Daar word besluit dat die werk in die volgende seisoen herhaal sal word.

    D Hanekom

   2. Weerstandbiedendheid: raaigras

    Die projek verloop volgens skedule en vordering sal rapporteer word.

    Dr Crafford

  2. Lupiene

   1. Chemiese onkruidbeheer – Simasien nood­registrasie

    Neem kennis en besluit dat GSA se terugvoering oor hulle onderhandelings met Syngenta insake registrasie van Simasien, afgewag word.

    Dr Griessel

 11. Ander sake

  Geen.

 12. Volgende vergadering

  Besluit dat die volgende vergadering op 3 Desember 2003 gehou word. Dit sal met 'n geselligheid op 2 Desember 2003 voorafgegaan word.

 13. Afsluiting

  Die vergadering word na 'n woord van dank aan elkeen afgesluit en verdaag.