Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 24 Januarie 2005 in die PNS-Raadsaal te Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word deur mnr Vermaak met gebed geopen.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, mnr GJH Scholtemeijer, heet almal hartlik welkom en in die besonder vir mnr Daan du Toit, dr Herman Loubser en dr Piet van der Merwe wat die Sojawerk­groep­vergadering vir die eerste keer bywoon.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Dr M Griessel PNS
  Mnr CL Grimbeek PNS-Kontrakteur
  Mnr E Maree PNS-Kontrakteur
  Mnr FAS Potgieter Graan SA
  Mnr HJC Agenbag PNS-Kontrakteur
  Mnr ID Lamprecht Departement Landbou, Omge­wing & Bewaring, Mpumalanga
  Mnr GW Bührmann GW Bührmann Saad
  Mnr CJ du Plessis PNS
  Mnr L Killian PNS-Kontrakteur
  Mnr G Keun OPOT
  Mev R Beukes Nasionale Departement van Landbou
  Mej M Scheepers Nasionale Departement van Landbou
  Mnr C Havenga Agriocare
  Mnr NJ Vermaak Graan SA
  Mnr AJ van Vuuren NWK Beperk
  Mnr A Bennet Monsanto
  Dr PJA van der Merwe LNR-IGG
  Dr HL Loubser LNR-IGG
  Mnr D du Toit Departement van Landbou, Gau­teng
  Mnr N Fouché Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr KF Lawrance Departement Landbou- & Omge­wingsake, KwaZulu-Natal
  Mnr L Oberholzer Monsanto
  Mnr WF van Wyk PNS-Kontrakteur
  Mnr GP de Beer LNR-IGG
  Mnr JC Lubbe Agriocare

 4. Personalia

  Die vergadering neem met spyt kennis dat mnr AJ Pre­torius die LNR-IGG se diens teen die einde van Januarie 2005 verlaat.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar na die toevoeging van die vol­gende besprekingspunte:

  • Item 7.3.2Oordragvoorraad
  • Item 13.2Teruggehoue saad
 6. Notule van die vergadering van 7 Desem­ber 2004

  Die notule is goedgekeur.

 7. Algemene oorsig

  1. Provinsies

   1. KwaZulu-Natal

    Mnr Du Plessis sê hoewel die reënval in Natal aanvanklik swak was, dit in die laaste tyd goed gereën het en dat die provinsie se aanplantings afgehandel is. Dit lyk of daar meer sojabone as in die vorige jaar geplant is. Afgesien van haelskade wat plek-plek voorkom, lyk die gesaaides baie mooi. Bo-normale oeste kan behaal word.

    Mnr Havenga noem dat skade van tot meer as 50% by sommige aanplantings deur hael aangerig is.

    Mnr Killian sê volgens mnr Lawrance is roes op 11 Ja­nuarie 2005 by 'n vangeraanplanting waargeneem. By 'n plant­datumproef op Cedara wat in Oktober 2004 geplant is, is roes op 3 Januarie 2005 bevestig. Roes kom gewoonlik eers later voor. Daar is egter geen kennis van roes by kommersiële aanplantings nie. Die Voorsitter sê dit is belangrik dat hierdie inligting betyds by die Roestaakspan uitkom (via me Paula Kruger na dr John Purchase). Hy versoek mnr Keun om dr Purchase (Voorsitter: Roes­taakspan) hiervan bewus te maak.

    Mnr Du Plessis sê dat teruggehoue saad die amptelike oppervlakteskatting beïnvloed. Hy noem dat die saad­handelaars se sojaboonsaad-verkope gestyg het. Baie van die groter produsente het minder mielies en droëbone, maar meer sojabone aangeplant. Mnr Bennett noem dat sy maatskappy meer sojaboonsaad verkoop het en ook bekommerd is oor teruggehoue saad. Mnr Bührmann sê volgens sy berekenings is daar in die verlede tot soveel as 60% aanplantings in sy bedieningsgebied met teruggehoue saad gedoen.

    Mnr Havenga sê volgens aanduidings wat hy van produsente by die Supersoja Kompetisies kry, word tussen 40% en 44% teruggehoue saad aangeplant. Mnr Potgieter noem dat produsente wat tot die sojabedryf toegetree het, groter saadverkope tot gevolg gehad het. Die Voorsitter wys op die Oppervlakteskatting van 17 000 ha (19 000 ha in 2003/2004) vir Kwazulu-Natal en sê die werkgroep se aanvoeling is dat daar meer as dit aangeplant is.

    Besluit:

    1. Dat mnr Keun met dr Purchase (Voorsitter: Roes­taakspan) in verbinding sal tree oor roes wat by Cedara voorgekom het.

     Mnr Keun

   2. Mpumalanga

    Mnr Bührman sê dat aanplantings in die hoëveldstreek van Mpumalanga mooi vertoon, hoewel daar plek-plek hael­skade aangerig is. Hy noem dat sommige lande te nat was om te plant, maar dat die aanplantings algemeen goed vertoon. Volgens sy kennis is daar meer sojabone in Mpumalanga geplant.

    Die vergadering is tevrede met die skatting van 77 000 ha vir Mpumalanga, teenoor die vorige jaar se 73 500 ha.

   3. Noordwes

    Mnr Potgieter sê dat die skatting van 8 000 ha (teenoor laas jaar se 11 000 ha) waarskynlik te laag is, aangesien daar heelwat meer sojabone in die MGK-gebied geplant is. Hy wys egter op mnr De Beer se mededeling tydens die vorige vergadering, dat daar nie baie sojabone in die Potchefstroom- en Tarlton-gebiede geplant is nie. Mnr Van Vuuren sê dat minder aanplantings in die NWK-gebied gedoen is, omdat dit laat begin reën het. Selfs die sonneblomaanplantings in die gebied, is ongeveer 40% minder as die vorige jaar. Mnr van Wyk se skriftelike kommentaar is dat die aanplantings noord van Brits mooi is en die reënval tot dusvêr na-aan normaal.

   4. Limpopo

    Mnr van Wyk se skriftelike kommentaar is dat aan­plantings in die Palala- en Sterkrivier-gebiede mooi is en dat genoeg reën tot dusvêr voorgekom het. Baie produsente wat die vorige seisoen grondbone geplant het, het vanjaar sojabone geplant. Die skattingsyfer is 6 000 ha teenoor 2003/4 se 4 720 ha.

   5. Noord-Kaap

    Die skatting is 100 ha teenoor die vorige jaar se 160 ha. Hoewel Luckhoff 'n Vrystaatse dorp is, word die Luckhoff-gebied vir landboudoeleindes as deel van die Noord-Kaap geag. Luckhoff word deur die Noord-Kaapse Departement van Landbou bedien.

   6. Vrystaat

    Vanjaar se skatting is 21 000 ha teenoor 2003/2004 se 21 500 ha. Mnr Maree sê daar is aanvanklik vermoed dat daar 20% tot 25% meer sojabone in die Vrystaat aangeplant sou word, maar dat dit as gevolg van laat reëns – veral in die suid-oostelike dele nie kon realiseer nie. Aanplantings in die oostelike dele lyk baie goed. Die Frankfort- en Villiers-gebiede het baie goeie reëns gehad. Haelskade het in baie dele voorgekom en dit word geraam dat sowat 1 000 ha tussen 15 en 100% skade gely het, veral in die omgewings van Aberfeldy, Kestell, Afrikaskop, Frankfort en Hoopstad.

    Mnr Potgieter noem dat Graan SA van mening is dat daar heelwat minder sojabone in die Vrystaat geplant is. Mnr Havenga sê hy meen dat daar meer sojabone as in die vorige jaar geplant is. Die Voorsitter sê die feit dat daar nie sojabone in die Suid-oostelike dele geplant is nie, beteken nie dat minder sojabone geplant is nie. Verlede jaar is ook nie in hierdie dele geplant nie. Produsente wat normaalweg sojabone plant, het vanjaar weer geplant.

   7. Oos-Kaap

    Volgens die skatting is daar 50 ha aangeplant teenoor verlede jaar se 90 ha. Mnr Killian sê hy het voorheen laat blyk dat daar minstens 400 ha in die Oos-Kaap aangeplant is. Die aanplantings is hoofsaaklik in die Ugie / Maclear / Elliot-gebied en die Gamtoosvallei.

    Mnr Killian noem dat 'n paar nuwe sojaboonprodusente gewerf is. Dit was baie droog in Oktober en November, maar goeie reëns het sedert Kersfees geval.

   8. Suidwestelike Distrikte

    Die skatting vir Wes-Kaap is 200 ha teenoor 30 ha vir 2003/2004. Goeie reëns het voorgekom, maar vloedskade het sojaboonaanplantings effens geknou. In die algemeen lyk die aanplantings egter baie goed. Mnr Grimbeek sê dat hy die aanplantings op 140 ha raam.

   9. Gauteng

    Die skatting vir 2004/2005 is 5 000 ha, wat dieselfde is as in die vorige jaar. In 'n skriftelike verslag van mnr Van Wyk sê hy dat dit baie laat gereën het in die Noord-oostelike dele van Gauteng (Bronkhorstspruit / Balmoral) en dat aanplantings dus nog baie jonk is. Daar is egter beslis meer sojabone in hierdie provinsie as in vorige jare aangeplant. Een nuwe produsent alleen het 500 ha aangeplant. Reënval is normaal en alhoewel sekere dele hael gehad het, lyk die sojabone belowend. Mnr Du Toit sê dat daar heelwat meer sojabone in die Vereeniging-gebied geplant is.

  2. Oesskatting

   Die nasionale oppervlakteskatting vir 2004/2005 is 134 350 ha teenoor 135 000 ha in die vorige jaar. Die aanvanklike hersiene voorneme om te plant was 155 000 ha. Die Voorsitter sê die komitee se aanvoeling is dat daar nie juis minder sojabone as in die vorige jaar aangeplant is nie.

   Mnr Bührmann verneem of daar van satelliet-tegnologie gebruik gemaak word. Mev Beukes noem dat die konsortium wel daarvan gebruik maak en dat satelliet-inligting in Februarie 2005 vir die Oesskattingskomitee beskikbaar sal wees. Sy noem dat die jongste opper­vlakteskatting voorlopig is, aangesien sommige provinsies "nie heeltemal verteenwoordigend" was nie. Sy sê dat sy voor die volgende Oesskattingsvergadering met die kontrakteurs in verbinding wil tree.

   1. Oes- en oppervlakteskatting ten opsigte van Limpopo, Noordwes Provinsie en die Vrystaat

    Die aangeleentheid word nie bespreek nie.

   2. Weer- en klimaatsvooruitskouing vanaf GSA

    Die vergadering neem kennis van Enviro Vision se Mielievisie No.66 wat by die sakelys ingebind is.

  3. Mikpunte: 2005, 2010 en 2020

   1. Drie-jaar vooruitskatting

    Die aangeleentheid staan oor.

   2. Oordragvoorraad

    Mnr Du Plessis verwys na Graan SA se dokumente wat tydens die vergadering uitgehandig is. Hy wys op die stygende oordragvoorraad sedert 1997 en sê hy wil graag weet aan wie die grootste deel van die voorraad behoort. Die Voorsitter verduidelik dat, aangesien verbruik nog skerper as die oordragvoorraad toeneem, daar toenemend meer voorraad oorgedra word. Die meeste voorraad blyk deur die verwerkers gedra te word, ten einde hulle tot en met die volgende seisoen deur te dra. Indien die oor­dragvoorraad hoofsaaklik aan produsente behoort het, sou daar 'n afname in produksie gewees het. Die Voorsitter reël dat Graan SA se dokumente in hierdie verband by die volgende sakelys ingebind word.

    Gegewe die jongste oppervlakteskatting (134 350 ha) en 'n beginvoorraad van 93 700 ton, skets mnr Vermaak scenario's vir 'n nasionale soja-aanbod, wat met op­brengste van 1.4 ton/ha, 1.6 ton/ha en 1.8 ton/ha onderskeidelik op 281 790 ton, 308 660 ton en 335 530 ton te staan kan kom. Die geprojekteerde eindvoorraad is vir elke scenario heelwat hoër as die benodigde pyplyn­voorraad.

    Die Voorsitter wys daarop dat daar jaarliks sowat 570 000 ton soja-oliekoek ingevoer word, wat 'n ekwivalent van ongeveer 712 006 ton sojabone verteenwoordig.

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Griessel wys op die volgende statistiek soos op 14 Januarie 2005, vergeleke met dié van die vorige jaar.

   2004/2005 2003/2004
   Miljoen ton sojas
   Wêreldproduksie 223,80 186,32
   VSA 85,48 66,75
   Argentinië 36,90 32,20
   Brasilië 61,80 50,20
   Eindvoorraad 49,14 39,89
   Voorraad / Verbruik 23,8% 20,60%

   Ten spyte van ruim sojaboonvoorsiening "op papier", kan persers in die VSA, Brasilië en Argentinië nie genoeg sojabone bekom nie. In die VSA se sojaproduserende streke het droë, warm toestande asook die voorkoms van roes, 'n beperkende invloed op produksie. In Brasilië het Phakopsora pakarisi reeds wyd versprei.

   Dr Griessel deel die jongste afgeleide pryse met die vergadering. Ondergenoemde gelande prys en wisselkoers is soos op 14 Januarie 2005. Die gelande sojaboonprys te Durban is R1 752/ton waarvan die afgeleide produ­senteprys R1 646,00/ton is.

   Waarde van sojabone afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland Durban soos op 21 Januarie 2005
   Verskeping: R1 752   |   Wisselkoers: R6.09/US$
   Geland Durban 47% proteïen oliekoek 1 752.00
   Spoorvrag na Randfontein 170.00
   1 922.00
   Waarde van volvetsoja 110% R2 114.00
   Min koste om sojabone na volvetsojabone te verwerk 468.00
   – Vervoerkoste na volvet-aanleg 70.00
   – Stoorkoste 60.00
   – Rente 12% (6 maande) 107.00
   – Ekstrusiekoste 130.00
   – 5% ekstrusieverlies 101.00
   Afgeleide produsenteprys vir sojabone – R/ton R1 646.00

  2. SAFEX

   Mnr Du Plessis meld dat daar tot datum geen SAFEX-verhandeling in 2005 ten opsigte van sojabone plaasgevind het nie. Hy noem dat hy op 25 Januarie 2005 'n besoek by SAFEX gaan aflê.

 9. Produsente-aangeleenthede

  Dr Van der Merwe meld dat bepaalde sleutelnavorsers en -personeel van die LNR-IGG bedank het, maar dat hierdie Instituut tans besig is om alle fasette van die werk wat vir die bedrywe gelewer moet word, in hersiening te neem. Hy sê dat dr Tokkie Liebenberg sommige aspekte van dr Mclaren se pligte sal hanteer. Dr McLaren het ook onlangs die instituut se diens verlaat. Hy noem dat 'n navorser van die LNR-KGI eersdaags diens by die LNR-IGG aanvaar, wat by plantsiektes betrokke sal wees. Hy sê dat hy redelik tevrede is dat die nodige mannekrag in plek is om proteïennavorsing te kan hanteer. Hy verseker die vergadering van die LNR-IGG se verbintenis tot goeie dienslewering aan die bedryf. Kennis word geneem dat dr Loubser die LNR-IGG voortaan op die Sojawerkgroep en Kontrakteurs- en Medewerkerswerkgroep sal verteen­woordig.

  Die Voorsitter sê dat die PNS hoë waardering het vir die Instituut se bydraes oor baie jare. Hy versoek dat, indien navorsers wat op grondvlak by projekte betrokke is nie die vergaderings kan bywoon nie, dr Loubser hom van die feite moet vergewis ten einde dit met die werkgroep te deel.

  1. KwaZulu-Natal

   1. Super Sojakompetisie – terugvoering

    Mnr Du Plessis rapporteer dat 20 produsente in die Suidelike gebied belangstelling vir deelname toon. In die Noordelike gebied is daar belangstelling vir deelname van 24 produsente. Haelskade het onlangs by twee van hierdie produsente voorgekom en hulle mag dalk daarom onttrek. Mnr Du Plessis sê dat die eerste besoeke tans gedoen word.

   2. Produsente-aangeleenthede: rapportering

    Mnr Havenga sê aldus 'n voorligtingsbeampte op Win­terton, is die Departement van Landbou: KwaZulu-Natal besig met 'n bemagtigingsprojek. Sowat 140 ha is op sewe lande aangeplant. Mnr Du Plessis noem dat een van hierdie lande by die Super Sojakompetisie ingeskryf sal word.

    Mnr Killian sê dat 'n produsent met Roundup Ready sojabone van hom wou weet of hy die ongeregistreerde 2-4DB-doder, gemeng met stowwe soos Classic en Galant Super, vir die beheer van Purperwinde (Morning Glory) kan gebruik, aangesien die voorgeskrewe dosis (2,5 liter/ha) Roundup Ready die onkruid nie onder beheer gebring het nie. Die Voorsitter sê dat die PNS hierdie praktyk glad-nie kan aanbeveel nie.

    Mnr Bennett sê dat Purperwinde op 'n twee- tot drieblaar stadium en weer na 10 tot 15 dae met Roundup Ready gespuit moet word. Mnr Du Plessis noem dat daar dikwels praktiese redes is waarom daar nie op die voorgeskrewe stadiums gespuit kán word nie, soos wanneer die lande as gevolg van swaar reën kort voor die toedieningsdatum, nie toeganklik is nie.

   3. Navorsing

    Verwysende na die vorige rapportering deur mnr De Beer, noem mnr Du Plessis dat daar geen nasionale cultivarproef op Dundee geplant is nie. Hy sê dat daar buiten die nasionale cultivarproewe, 'n demonstrasieproef in die suide van Natal geplant is.

    Dr Van der Merwe meld dat die LNR-IGG tans besig is om 'n blad oor sojaboonroes by sy webwerf te voeg, wat met die PNS-webblad gekoppel sal word (soos tydens die vorige vergadering bespreek).

  2. Mpumalanga

   1. Navorsing

    'n Verslag van mnr Van Wyk word voorgehou. Culti­varproewe is aangeplant op Delmas, Groblersdal, Kinross, Lydenburg en Wonderfontein. Die proewe op Groblersdal is redelik erg deur voëls en harde reënbuie beskadig. Dit kan nie oorgeplant word nie, aangesien die seisoen reeds ver gevorder is. Die statistiese ontleding van data van sekere persele sal egter ontbreek. Proewe by Lydenburg en Kinross lyk goed. Die proewe by Delmas en Wonderfontein moet nog besoek word (word deur Pannar behartig).

    'n Strookproef met vyf blaarbespuitingsmiddels (Spoor en Boor, Groenwoema, Patostop, Biozone en B-Rus) is by Kinross uitgevoer. Hierdie sojabone het fitotoksisiteit getoon nadat hulle met 'n sekere onkruiddoder bespuit is en dit was 'n goeie geleentheid om hierdie produkte te toets vir hulle effektiwiteit in sulke gevalle. 'n Strookproef met dieselfde behandelings as bogenoemde word ook by Lydenburg uitgevoer. By mnr Stapelberg van Piet Retief is Spoor en Boor, Groenwoema en Patostop gebruik as blaarbespuiting op sojabone wat groeitraag en sieklik voorgekom het.

    Die Voorsitter versoek die kontrakteurs en medewerkers om soos mnr Van Wyk, skriftelike verslae in te dien, sou hulle nie die vergaderings kan bywoon nie.

  3. Noordwes provinsie

   1. Navorsing

    Mnr Van Wyk se skriftelike rapport lui dat cultivarproewe op Brits en Koedoeskop aangeplant is. Hierdie proewe is nog nie deur mnr Van Wyk besoek nie, maar mnr De Beer het hom meegedeel dat dit goed vertoon.

  4. Limpopo

   1. Navorsing

    Mnr Van Wyk se skriftelike verslag word voorgehou. Cultivarproewe is aangeplant op Towoomba by Warmbad en by Palala. Die proef op Towoomba is baie mooi, terwyl die proef te Palala in Desember oorgeplant is as gevolg van insekskade. Hierdie proef lyk tans baie goed. Strook­proewe met ses cultivars en twee rywydtes is ook by beide bogenoemde lokaliteite aangeplant en vertoon ook mooi.

  5. Vrystaat

   1. Navorsing

    Mnr Maree sê daar is beplan om proewe te plant by Vrede, Reitz, Frankfort, LNR-KGI, Ficksburg, Glen (besproeiing en droëland), Viljoenskroon en Hoopstad. Die proef te Vrede se stand is baie swak. As gevolg van droogte is geen proef op Reitz geplant nie. Hoewel die proef op Frankfort 15% haelskade opgedoen het, lyk dit mooi. By die proef te LNR-KGI het onkruidprobleme ontstaan toe daar as gevolg van baie reëns nie tussen die rye skoongemaak kon word nie.

    Die proef te Ficksburg het na droogtetoestande mooi herstel. Onkruid is met die hand uitgetrek nadat baie reën geval het. Die besproeiingsproef te Glen lyk mooi, maar die droëlandproef se stand is swak. Op Viljoenskroon is die proef laat geplant. Hy noem dat mnr De Beer daar besoek afgelê het en het hom meegedeel dat die proef redelik goed lyk. Hy sê hy het verneem dat die proef te Lückhoff wel geplant is. Die proef te Hoopstad het sowat 25% tot 30% haelskade opgedoen. Aangesien daar heelwat stam­skade opgedoen is, sal die plante nie so goed kan herstel nie.

   2. Oos-Vrystaat

    Die aangeleentheid word nie bespreek nie.

   3. Sentraal-, Noordwes- en Suidoos-Vrystaat

    1. Algemeen - terugvoering ten opsigte van soja­boonaanplantings in Mosambiek

     Die aangeleentheid word nie bespreek nie.

    2. Moontlikheid van 'n verhandelingsbasis vir soja­bone op grond van proteïenwaardes: GSA Oliesade­werk­groep

     Mnr Vermaak meld dat Graan SA se werkgroep bespreking gevoer het oor die moontlikheid van 'n verhandelingsbasis vir sojabone op grond van proteïenwaardes. Dieselfde argumente is op die verhandeling van sonneblom op grond van olie-inhoud van toepassing. Hy noem dat saadkwekers aanvanklik hierin belanggestel het om seker te maak dat hulle teling volgens markbehoeftes geskied.

     Die belangrikste vraagstukke is:

     • of silo-eienaars bereid sou wees om toetsapparaat aan te skaf;
     • of silo-eienaars die kapasiteit het om voorraad van verskillende proteïenwaardes afsonderlik te stoor; en
     • watter afsnypunte en premies / diskontos toegepas behoort te word.

     Proteïen- en olie-inhoud kan ook verskil vanaf produk­inname tot by die uitlaai daarvan. Daarom beveel Graan SA vir die huidige aan dat die lewering van graan en oliesade met spesifieke proteïen- en olie-inhoud per kontrak tussen koper en verkoper gereël word. Die Voorsitter wys daarop dat graan- en oliesade nêrens ter wêreld op proteïen- en oliebasis verhandel word nie.

  6. Oos-Kaap

   1. Navorsing

    Mnr Killian sê dat die cultivarproef wat in September op Bathurst geplant is, nie baie goed lyk nie. Gedurende Oktober en November het dit glad-nie daar gereën nie. Die ander cultivarproewe in die provinsie sal gedurende Februarie besoek word. Mnr Gawie de Beer sal die besoeke waarskynlik meemaak. Die Voorsitter versoek die kontrak­teurs om die norm van die betrokke gebied by die aanplant van nasionale cultivarproewe te volg.

  7. Suidwestelike Distrikte

   1. Navorsing

    Mnr Grimbeek noem dat die cultivarproef te Outeniqua-proefplaas mooi vertoon. Geen sclerotinia het tot dusver voorgekom nie, hoewel die warm, vogtige weer dit daar­voor leen.

   2. Inligting, Weskus produsente – terugvoering

    Die aangeleentheid word nie bespreek nie.

  8. Gauteng

   1. Navorsing

    'n Skriftelike rapport van mnr Van Wyk lui as volg:

    Kleinperseelproewe is onder besproeiing op Zenzele naby Hammanskraal aangeplant. Daar is vier proewe, naamlik:

    • enting- en blaarbespuitingsproef
    • gipsproef
    • aalwurmproef
    • Januarie-aanplanting met ultra-kort groeiseisoen-cultivar.

    Hierdie proewe vertoon almal baie mooi en goeie resultate word verwag.

    'n Strookproef met vier bemestingbehandelings is te Bronkhorstspruit aangeplant asook 'n strookproef met drie blaar­bespuitings as behandelings. Die proewe lyk goed, alhoewel verskille nog nie waarneembaar is nie.

  9. Noord-Kaap

   1. Navorsing

    Dr De Kock noem dat 'n beplanningsvergadering tussen die PNS, UVS, GWK en LNR-IGG vir 28 Februarie 2005 geskeduleer is, om toekomstige sojaboonwerk in die sen­trale besproeiingsareas te bespreek.

  10. Algemeen

   1. Biodiesel – terugvoering

    Mnr Du Plessis sê dat daar positiewe verwagtinge is oor Sasol se belangstelling in sojabone as energiebron.

   2. Produksiekostevergelyking tussen droëland-mielies en -sojabone – gesprek met mnr Joubert

    Die Voorsitter noem dat mnr Deon Joubert gedurende die loop van die jaar met kontrakteurs en medewerkers gesprek sal voer om produksiekostevergelykings tussen sojabone en ander gewasse te dokumenteer. Dr Griessel noem dat mnr Joubert die NDL op 25 Januarie daaroor spreek. Mnr Du Plessis meld dat inligting van die Oos-Vrystaat, Piet Retief en Ermelo studiegroepe vir mnr Joubert se projekdoeleindes beskikbaar is.

   3. Sleepstroper

    Aangesien die besoek aan mnr Bührmann se broer nog nie plaasgevind het nie, staan die aangeleentheid oor.

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   Mnr Du Plessis noem dat 'n persoon by die Departement van Landbou: KwaZulu-Natal van hom wou weet waarom die Departement die proefwerk moet doen, terwyl die LNR-IGG daarvoor vergoed word. Dr De Kock sê die reëling was altyd dat die LNR-IGG met die Provinsiale Departemente oor 'n prys vir die hantering van die proefwerk by die navorsingstasies, onderhandel.

   Dr Van der Merwe sê dat die inligting wat uit die proewe na vore kom, van groot belang vir die betrokke omgewings is. Hy sê dat hierdie proewe betroubare statistiek lewer en noem dat cultivarevaluasie uiters belangrik vir die LNR-IGG is. Die Voorsitter wys daarop dat die PNS geen ander kostes in die LNR-IGG se begroting vir nasionale cultivarproewe dra nie, as slegs grondgebruik van die Provinsiale Departemente. Dr Loubser noem dat daar soms op 'n vrywillige basis, kosteloos van die Departemente se gronde gebruik gemaak word.

  2. Cultivar Snell

   Mnr Havenga sê dat hy nog nie genoeg inligting het om met die vergadering te deel nie. Hy bevestig dat die eerste Snell-aanplantings gestroop en die tweedes geplant is.

  3. Cultivarevaluasiekomiteevergadering: terugvoering

   Kennis word geneem dat die Cultivarevaluasiekomitee D.V. op 6 September 2005 sal vergader.

  4. Roes

   1. Roes te Ermelo en Amersfoort

    Dr De Kock noem dat daar nie vangeraanplantings in die Ermelo- en Amersfoort-omgewings geplant is nie. Dr McLaren het egter laat blyk dat hy aanplantings in die omgewing sal monitor vir enige tekens van roes. Die Voorsitter reël dat mnr Lamprecht met dr Purchase moet skakel om oor 'n moniteringsplan vir die gebied te besin.

    Dr Van der Merwe noem dat dr McLaren vir ten minste hierdie jaar, steeds by die projekte betrokke sal wees, soos die PNS dit aan die LNR-IGG toegeken het.

    Besluit:

    1. Dat mnr Lamprecht met dr Purchase sal skakel om oor 'n moniteringsplan vir die Ermelo- en Amersfoort-gebiede te besin.

     Mnr Lamprecht

   2. Verslag oor roes in KwaZulu-Natal

    Die aangeleentheid is onder item 7.1 bespreek. Mnr Keun sal met die Voorsitter van die Roestaakspan in verbinding tree oor roes wat in KwaZulu-Natal voorgekom het.

   3. Inligting vanaf Roestaakspan – Monsanto-werk in die VSA

    Mnr Bennet sê dat hy enige relevante inligting ten opsigte van roes-proefwerk in die VSA, met die vergadering sal deel.

  5. Sclerotinia

   1. Proefwerk – terugvoering

    Dr De Kock noem dat al die proewe geplant is en dat dit volgens die navorsers goed lyk. Mnr Henk van der West­huizen (Philagro) se proewe is almal geplant, insluitende die proef oor die moontlike registrasie van Sumisclex vir korrektiewe behandeling. Die PNS het vroeër 'n brief ter ondersteuning aan Philagro gestuur, sodat hierdie maat­skappy 'n voorlegging daaroor aan die Registrateur kan doen. Mnr Van der Westhuizen beplan om die toediening van Sumislex deur spilpunte te ondersoek, waarvoor daar moontlik 'n befondsingsaansoek by die PNS ingedien kan word.

    Hy noem dat dr McLaren se drie plantdatumproewe elk op Potchefstroom en Bethlehem gedoen is en dat kunsmatige besmetting afgehandel is. Die cultivar Snell is nie by die cultivarproef ingesluit nie, maar wel by die fase 1-proewe. Prof McLaren sal Snell by die glashuisproef insluit, waar alle cultivars kunsmatig besmet sal word.

    Hy noem dat skakeling tussen drr McLaren en Caldwell wel plaasgevind het oor die bevordering van sclerotinia in glashuisomstandighede en dat laasgenoemde nog haar beplanning by die PNS moet indien. Hy sê dat 'n protokol vir proewe onder spilpunt nog opgestel moet word.

    Mnr Killian noem dat 'n sekere produsent in die Gam­toosvallei vanjaar saadbehandeling tydens plant met Benomyl (Benlate) gedoen het. Terwyl sy aanplanting verlede jaar sclerotinia gehad het, is daar tot dusver geen besmetting waargeneem nie. Dr De Kock sê dat saad­behandeling met verskillende middels by die proewe gedoen word.

   2. Beskikbaarstelling van ultra-kort sojabooncultivar (Snell) vir insluiting in sclerotinia-proef

    Hierdie aangeleentheid is onder item 10.5.1 bespreek.

  6. Aalwurmnavorsing

   Dr De Kock noem dat 'n aantal middels met 'n reeks herhalings vir aalwurmnavorsing by sojabone oorweeg is, waarna die keuse op slegs twee maatskappye se middels geval het, naamlik dié van Du Pont en BASF. Die twee middels en 'n paar kontroles sal met genoeg herhalings by 'n proef ingesluit word. Die proef sal aangepas word om ook residuwerk daarop te kan doen, vir 'n moontlike registrasievoorlegging aan die Registrateur. Die projek word onder leiding van dr Driekie Fourie behartig.

 11. Saad

  Mnr Bennett sê teen 75 kg saad per hektaar is daar 'n nasionale saadbehoefte van meer as 400 000 eenhede. Hy sê, gemeet teen die vermoedelike hoeveelheid saadver­kope, daar jaarliks aansienlike hoeveelhede saad terug­gehou word. Hy stel voor dat alle sojaboon­saadmaat­skappye hul verkoopsyfers vertroulik aan die PNS voorsien om sodoende te probeer vasstel wat die omvang van saadterughouding is.

  Dr De Kock noem dat SANSOR voorheen statistiek van koringsaadverkope op hierdie wyse versamel het. Mnr Bührmann noem dat SANSOR wel statistiek per vraelys van saadmaatskappye versamel. Die Voorsitter reël dat daar verneem sal word of SANSOR sodanige statistiek versamel en beskikbaar kan stel. So-nie, sal die PNS graag behulpsaam wees. Dr Griessel sê dat SANSOR hierdie generiese statistiek behoort vry te stel en dat hierdie organisasie by die Sojaboonwekgroep betrokke gemaak behoort te word.

  Besluit:

  1. Dat daar verneem sal word of SANSOR statistiek oor kommersiële saadverkope versamel en beskikbaar kan stel en indien nie, die PNS sy sekretariaat vir hierdie doel beskikbaar sal stel, in 'n poging om die omvang van sojaboonsaad-terughouding te bepaal.

   Mnr Keun

 12. Tegnologie-oordrag

  1. NAMPO-Oesdag

   Die aangeleentheid staan oor.

  2. Inligtingsdae 2004 – terugvoering en beplan­ning, 2005

   Kennis word geneem van die volgende datums:

   17 Februarie 2005 Inligtingsdag, George
   23 Februarie 2005 Monsanto Boeredag, Petit
   24 Februarie 2005 LNR-IGG Opedag
   17-20 Mei 2005 NAMPO Oesdag
   13-14 September 2005 Supersoja Kompetisie

   Mnr Killian onderneem om sy geskeduleerde datums aan mnr Keun te verskaf.

   Volgens mnr Van Wyk se skrywe, beplan hy die onder­genoemde boeredae. Hy sal die datums teen middel Februarie 2005 met mnr Keun bevestig.

   Bronkhorstspruit einde Februarie / begin Maart
   Palala middel Maart
   Lydenburg einde Maart
   Towoomba begin April

   Mnr Van Wyk sê voorts in sy skrywe, dat inligtingsdae by die proewe te Kinross en Zenzele gehou sal word.

  3. Sojaboonforum

   1. Terugvoering van vergadering van Sonneblom- en Sojaboonforum

    Geen.

   2. Sake om na die volgende Forumvergadering te verwys

    Geen.

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webtuiste

   Geen.

 14. Datums van volgende vergaderings

  Die vergadering neem kennis van die volgende Sojawerk­groepvergadering wat vir 1 Maart 2005 om 10:00 geske­duleer is. Die oorblywende vergaderings vir 2005 is as volg:

  • 3 Mei 2005
  • 4 Augustus 2005
  • 5 Oktober 2005
  • 6 Desember 2005
 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir hulle teenwoordigheid en insette en verdaag die vergadering om 13:30.