Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 3 Mei 2005 in die PNS-Raadsaal te Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word deur mnr W van Wyk met gebed geopen.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, mnr GJH Scholtemeijer, heet almal hartlik welkom by die vergadering.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr J de Kock PNS
  Dr M Griessel PNS
  Mnr CL Grimbeek PNS-Kontrakteur
  Mnr ID Lamprecht Deptartement Landbou, Land Administrasie, Mpumalanga
  Mnr CJ du Plessis PNS
  Mnr L Killian PNS-Kontrakteur
  Dr HL Loubser LNR-IGG
  Mnr DM du Toit Departement van Landbou, Be­waring en Omgewing, Gauteng
  Mnr AJ van Vuuren NWK Beperk
  Mnr WF van Wyk PNS-Kontrakteur
  Mnr E Maree PNS-Kontrakteur
  Mev M du Preez Sekretaresse

  Verskonings

  Mnr FAS Potgieter Graan SA
  Mnr H Agenbag PNS-Kontrakteur
  Mnr C Havenga Agriocare
  Mnr JC Lubbe Agriocare
  Mnr GW Bührmann GW Bührmann Saad
  Mnr NJ Vermaak Graan SA
  Mnr GP de Beer LNR-IGG
  Mej M Scheepers Nasionale Departement van Landbou
  Mev R Beukes Nasionale Departement van Landbou

 4. Personalia

  Geen.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar met die toevoeging van die volgende besprekingspunt:

  • Item 13.3SAGIS-aangeleentheid
 6. Notule van die vergadering van 1 Maart 2005

  Besluit:

  1. Dat die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 1 Maart 2005 goedgekeur word, nadat die volgende wysigings aangebring is:
   • Bladsy 9
    Item 9.6.1: Eerste paragraaf, tweede reël – vervang "Ladygrey" met "Lady Grey";
   • Bladsy 10
    Item 9.8.1: Eerste paragraaf, derde reël – vervang "toon" met "vertoon";
   • Bladsy 13
    Item 10.3: Eerste paragraaf, eerste reël – vervang "14 Desember 2004" met "14 Januarie 2005";
   • Bladsy 15
    Item 10.7: Tweede paragraaf, vyfde reël – vervang "Combatmetode" met "Combud" metode"; en
   • Bladsy 16
    Item 12.2: Vervang "Super Sojakompetisie 13 en 16 September 2005" met "Super Sojakompetisie 13 en 14 September 2005".

  Dank word aan die notule Sekretaris oorgedra vir die notule.

 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Kennis word geneem van die totale oesskatting met 'n oppervlakte van 152 640 ha en verwagte opbrengs van 277 070 ton. Dank word aan die Oesskattingskomitee oorgedra vir die werk wat deur hulle gedoen word.

  2. Provinsies

   1. KwaZulu-Natal

    Mnr Du Plessis meld dat dit baie moeilik is om te stroop, aangesien wisselvallige weer ervaar word. Die aanduidings is dat die produsente wat laat geplant het se opbrengste laer is as verwag. Die produsente wat betyds geplant het se opbrengste is heelwat hoër. In die Piet Retief area is 'n gemiddelde opbrengs van meer as 3 ton/ha gelewer. Normandene se opbrengste is laer as gewoonlik, aange­sien daar later as gewoonlik geplant is.

    Dr Griessel noem dat dit baie interessant is dat die gemiddelde opbrengs van die vorige jaar vanaf 1,9 ton/ha na 2,4 ton/ha gestyg het. Hierdie styging in opbrengs is toe te skryf aan die feit dat daar beter ontkieming was en dat die omstandighede beter was as die vorige seisoen.

    Kennis word geneem dat roes wyd verspreid voorgekom het en selfs in die koeler dele. Die meeste produsente het gespuit vir roes en by die wat nie gespuit het nie, het minimale skade voorgekom. Mnr Du Plessis noem dat daar baie min produsente is wat sclerotinia probleme ervaar het.

   2. Mpumalanga

    Mnr Lamprecht sê dat die skatting van die Oesskat­tingskomitee aanvaar word.

    Mnr Van Wyk voel dat die skatting van Mpumalanga verhoog moet word na 1.8 ton/ha – 2 ton/ha, aangesien die sojabone baie goed vertoon. Hierdie verhoging is toe te skryf aan beter landboupraktyke, sowel as 'n baie goeie sojaboon jaar.

    Na bespreking van die probleme met stikstof bemesting, ens wat in Mpumalanga ervaar word besluit die Soja­werkgroep dat daar aandag aan Mpumalanga gegee moet om die probleme op te los.

    Besluit:

    1. Dat daar aandag aan die probleme met stikstof be­mesting, ens wat in Mpumalanga ervaar word, gegee word en pogings aangewend word om dit op te los.

     Voorsitter

   3. Noordwes

    Mnr Van Vuuren meld dat die opbrengste onder besproeiing goed was, terwyl die droëland aanplanting maar swak is naamlik 1,2 ton/ha. Op die proefplaas van NWK is daar baie mooi sojabone en wissel die opbrengste van 2,5-2,8 ton/ha onder droëland toestande. Mnr Van Vuuren noem dat aanplantings onder gekontroleerde proeftoestande en aanplantings onder kommersiële toestande twee (2) verskillende situasies is. Probleme wat onder andere ervaar word is dat produsente nie glo dat die stand so hoog moet wees soos aanbeveel nie. Die plant van die gewas self is ook 'n probleem, aangesien stikstof bemesting op sojabone in die Noordwes Provinsie krities belangrik is. Meeste van die kunsmis maatskappye beveel aan dat daar nie stikstof bemesting toegepas moet word nie. Volgens mnr Van Vuuren lyk die NWK proewe se opbrengste baie goed, aangesien daar voldoende stikstof bemesting toegedien is.

    Na bespreking van die aangeleentheid rondom stikstof in die sandgronde en NWK se resultate word daar soos volg besluit:

    • Dat die resultate van NWK se proewe met stikstof, tydens plant in sandgronde in SA Graan gepubliseer word;
    • Dat die aanbevelings van NWK se proewe met stikstof ook in bladskrif beskikbaar gestel word; en
    • Dat die stikstof aanvangsbemesting na die Tegnolo­giekomitee verwys om in radioprogramme en vlug­skrifte opgeneem te word, sodat dit aan die produsente uitgedra kan word.

    Mnr Van Vuuren noem verder dat indien die prys vir sojabone reg is daar potensiaal vir sojabone in die Noordwes Provinsie is.

    Kennis word geneem van die wurmplaag wat in die Koe­doeskop omgewing aangemeld is. Volgens inligting vanaf die LNR-IGG is dit waarskynlik Egiptiese Katoenwurm. Dr Loubser word versoek om enige verdere inligting in hierdie verband aan die werkgroep deur te gee. Die Sekretaresse word versoek om die inligting wat reeds beskikbaar is by die volgende sakelys aan te heg.

    Besluite:

    1. Dat die resultate van NWK se proewe met stikstof tydens plant, in sandgronde in SA Graan gepubliseer word;

     Voorsitter
     Mnr Van Vuuren
     Sekretaresse

    2. Dat die aanbevelings van NWK se proewe met stikstof ook in bladskrif beskikbaar gestel word; en

     Voorsitter
     Mnr Van Vuuren
     Sekretaresse

    3. Dat die stikstof aanvangsbemesting na die Tegnolo­giekomitee verwys word om in radioprogramme en vlug­skrifte opgeneem te word, sodat dit aan die produsente uitgedra kan word.

     Voorsitter
     Mnr Van Vuuren
     Sekretaresse

    4. Dat dr Loubser versoek word om enige verdere inligting rakende die wurmplaag aan die werkgroep deur te gee.

     Dr Loubser

    5. Dat die Sekretaresse versoek word om die inligting wat reeds beskikbaar is oor die wurmplaag by die volgende sakelys aan te heg.

     Sekretaresse

   4. Limpopo

    Mnr Van Wyk sê dat die oeste in die Koedoeskop en Beestekraal omgewing baie goed lyk. Daar is ook sojabone in Palala en Sterkrivier gebied wat opbrengste van 2,5-3 ton/ha onder besproeiing gelewer het.

   5. Noord-Kaap

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

   6. Vrystaat

    Mnr Maree meld dat dit baie droog was in die Vrystaat en dat daar ook hael voorgekom het. Dit blyk dat die sojabone te Kestell baie goed herstel het na die haelskade. Baie produsente het laat geplant en is die sojabone deur vroeë ryp beskadig. Mnr Maree is tevrede met die oesskatting se syfer van 21 000 ha sojabone in die Vrystaat.

    Mnr Maree noem dat daar baie mooi sojabone in die Aberfeldy, Kestell en Warden omgewing met opbrengste van 2 ton/ha en meer is. Daar is ook 'n nuwe produsent wat sowat 150 ha sojabone geplant het. Die aanplanting lyk baie mooi.

   7. Oos-Kaap

    Mnr Killian sê dat hy tevrede is met die skatting van 400 ha. Roes het in Maart in McLear voorgekom, maar die opbrengste is nie beïnvloed nie.

   8. Suidwestelike Distrikte

    Die Voorsitter noem dat mnr Grimbeek nie meer as PNS-Kontrakteur optree nie. Mnr Grimbeek het die Voorsitter voorsien van inligting rakende sojabone in die Suid­westelike Distrikte, aangesien hy nog betrokke is by soja­bone deur die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust. Die sojabone in die Suidwestelike Distrikte is besig om vinnig fisiologies ryp te word en die proewe reg is om gestroop te word.

   9. Gauteng

    Mnr Du Toit sê dat die geskatte 6 000 ha sojabone in Gauteng aanvaar word.

  3. Markruimte 2005/2006 - Graan SA

   Die Voorsitter lig die vergadering in, in verband met die siening van GSA ten opsigte van die markruimte vir sojabone vir 2005/06. Volgens GSA is daar die afgelope seisoen 152 600 ha sojabone geplant en die pro­duksieruimte vir die jaar wat voorlê is slegs 63 000 ha. Die probleem ontstaan by GSA oor die manier waarop hul, hul berekenings maak. Volgens GSA en SAGIS is die binnelandse vraag vir sojabone slegs 215 000 ton wat egter nie oliekoek invoere insluit nie.

   Na bespreking van die bogemelde aangeleenthede word daar besluit dat die PNS-Dagbestuur 'n afspraak met GSA se Dagbestuur sal maak om die aangeleentheid te bespreek.

   Daar word verder kennis geneem dat daar volgens SAGIS se inligting ± 40 000 ton sojabone ingevoer word.

   Besluit:

   1. Dat die PNS-Dagbestuur 'n afspraak maak met GSA se Dagbestuur om die aangeleentheid rakende die mark­ruimte vir sojabone te bespreek.

    Voorsitter
    Sekretaresse

  4. Weer- en klimaatsvooruitskouing vanaf GSA

   Geen nuwe inligting beskikbaar nie.

  5. Mikpunte: 2005, 2010 en 2020

   1. Drie-jaar vooruitskatting

    Hierdie aangeleentheid staan oor tot 'n volgende ver­gadering.

    Besluit:

    1. Dat die aangeleentheid oorstaan tot 'n volgende ver­gadering.

     Sekretaresse

   2. Oordragvoorraad

    Hierdie aangeleentheid word onder item 7.2 behandel.

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Griessel noem dat die sojaboonproduksie in Brasilië sowat 61,6 miljoen ton is. Daar is aanduidings uit Oilworld dat produksie met 11,1 miljoen ton gedaal het. Die rede vir hierdie daling is toe te skryf aan die feit dat Rio Grande do Sul die laagste produksie in 35 jaar (0,6 ton/ha) behaal het, weens die ergste droogte in 62 jaar. Die produksie in die Mato Grosso en Parana is aansienlik laer, as gevolg van oormatige reën tydens die volwasse stadium van die sojabone. Die verliese is verder vergroot deur die verspreiding van roes wat nie beheer kon word met die aanhoudende reën nie. Die kwaliteit laat ook veel te wense oor as gevolg van die oormatige reën.

   Argentinië se opbrengs verwagting het vanaf 36,9 miljoen ton gestyg tot 38,2 miljoen ton, terwyl Paraguay af is na 4,4 miljoen ton. Algeheel het die produksie van sojabone gedaal met 11,1 miljoen ton naamlik vanaf 223 miljoen ton na 212 miljoen ton. Daar moet ingedagte gehou word dat alhoewel die produksie so drasties gedaal het, die produksie steeds aansienlik hoër is as die vorige seisoen. Die ander negatiewe faktor vir die sojaboonprys is dat die internasionale prys van canola aansienlik gedaal het en dat daar ook 'n top wêreldproduksie van canola is. Die produksie van canola in 2003/2004 was 39 miljoen ton en in vergelyking met die 46,1 miljoen ton van die 2004/2005 seisoen. Katoensaad is op van 36 miljoen ton na 43,4 miljoen ton.

   Waarde van sojabone afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland Durban soos op 29 April 2005
   Verskeping: R1 954   |   Wisselkoers: R6.11/US$
   Geland Durban 47% proteïen oliekoek 1 954.00
   Spoorvrag na Randfontein 170.00
   2 124.00
   Waarde van volvetsoja 110% R2 336.00
   Min koste om sojabone na volvetsojabone te verwerk 490.00
   – Vervoerkoste na volvet-aanleg 70.00
   – Stoorkoste 60.00
   – Rente 12% (6 maande) 119.00
   – Ekstrusiekoste 130.00
   – 5% ekstrusieverlies 111.00
   Afgeleide produsenteprys vir sojabone – R/ton R1 846.00

  2. SAFEX

   Na bespreking van die SAFEX-aangeleentheid onderneem die Voorsitter om met mnr Gravelott-Blondin gesprek te voer om die sojaboonprys ook saam met die ander gewasse se pryse op die nuus te laat verskyn. Die Voor­sitter onderneem verder om die sojaboonprys ook met mnr Kobus Stewart van Landbouradio te bespreek. Mnr Du Plessis meld dat dit baie positief sal wees, aangesien dit produsente sal inspireer om SAFEX pryse te gebruik wat effens hoër is. Die huidige SAFEX prys vir die Mei lewering is R1 130 / ton.

   Besluite:

   1. Dat die Voorsitter met mnr Gravelott-Blondin gesprek voer om die sojaboonprys saam met die ander gewasse se pryse op die nuus te laat verskyn.

    Voorsitter
    Sekretaresse

   2. Dat daar ook met mnr Kobus Stewart van Landbouradio gesprek gevoer sal word om die sojaboonprys in hul program op te neem.

    Voorsitter
    Sekretaresse

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Super Sojakompetisie – terugvoering

    Mnr Du Plessis meld dat die mini boeredae in samewerking met die Super Sojakompetisie wel plaasgevind het en goed afgeloop het. Hy noem verder dat die Super Soja­kompetisie wat op Cedara plaasvind geskuif word na Winterton / Bergville vir hierdie seisoen, aangesien Cedara nie 'n lokaal beskikbaar het nie.

   2. Navorsing

    Mnr Lawrance rapporteer dat opbrengste in Kokstad en Cedara baie goed was. Opbrengste by Normandien was egter nie so goed nie.

    Die Voorsitter meld dat hy en dr De Kock 'n paar van die cultivarproewe besoek het en dat onkruid 'n groot pro­bleem is by die cultivarproewe in KZN. Hy spreek sy kommer uit oor die betroubaarheid van die cultivarproewe se resultate. Daar word kennis geneem dat daar baie probleme met die cultivarproewe ervaar word. Die Voorsitter noem dat Departement van Landbou, KZN onderneem het om 'n vergadering te hou voor die Cultivarevaluasiekomitee vergadering in September, waarna hulle verslag sal doen van waar hulle wil plant, al dan nie.

    Dr De Kock noem dat hy 'n lys opgestel het waarvolgens cultivarproewe beoordeel moet word. Die Voorsitter reël dat die lys na die Tegnologiekomitee verwys word vir finalisering en dat die lys ook met die LNR-IGG bespreek word op 21 Julie 2005.

    Kennis word geneem van die probleme wat ervaar word met die plant en oes van die cultivarproewe deur departe­mente, medewerkers, produsente en koöperasies.

    Die Voorsitter reël dat die PNS met die provinsiale de­partemente gesprek sal voer rakende die plant van cultivarproewe.

    Besluit:

    1. Dat die PNS gesprek sal voer met die provinsiale depar­temente rakende die plant van cultivarproewe.

     Voorsitter
     Sekretaresse

   3. Ander

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  2. Mpumalanga

   1. Navorsing

    Daar sal ook indringend deur die PNS-Dagbestuur gesprek gevoer word met Departement van Landbou, Mpumalanga rakende die probleme wat met sojabone ervaar word.

    Die Voorsitter versoek dat alle Kontrakteurs in hul verslae ten opsigte van die cultivarproewe ook die volgende aange­leenthede noem:

    • Is die persele reg getoets;
    • Is die proef deur die medewerker ordentlik uitgevoer.

    Na bespreking van die probleme wat ervaar word met die cultivarproewe word daar besluit dat oorweging daaraan geskenk word of dit nie beter sal wees om byvoorbeeld net tien (10) lokaliteite te identifiseer waar cultivarproewe geplant kan word wat die hantering en betroubaarheid van die resultate, soveel beter sal maak nie.

    Besluite:

    1. Dat dit oorweeg moet word om byvoorbeeld net tien (10) lokaliteite te identifiseer vir die plant van cultivarproewe wat die hantering en betroubaarheid soveel beter sal maak nie.

     Voorsitter
     Sekretaresse

    2. Dat daar 'n indringende gesprek deur die PNS-Dagbestuur gevoer sal word met die Departement van Landbou, Mpumalanga rakende die probleme wat met sojabone ervaar word.

     Voorsitter
     Sekretaresse

   2. Ander

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  3. Noordwes provinsie

   1. Navorsing

    Mnr Van Wyk noem dat dieselfde probleme in die Noordwes Provinsie ervaar word met die cultivarproewe soos genoem in item 9.1.2.

   2. Ander

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  4. Limpopo

   1. Navorsing

    Mnr Van Wyk noem dat dieselfde probleme in die Limpopo Provinsie ervaar word met die cultivarproewe soos genoem in item 9.1.2.

   2. Ander

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  5. Vrystaat

   1. Navorsing

    Mnr Maree meld dat hy dieselfde probleme in die Vrystaat ervaar met die cultivarproewe soos genoem in item 9.1.2. Mnr Maree noem dat die koöperasies in die Vrystaat wel self die cultivaproewe stroop soos dit ryp word. Dit is baie gerusstellend aangesien die Landbou Beamptes van die koöperasie toesig hou en sorg dat die proses vlot verloop.

    Die Sekretaresse word versoek om die volledige verslag rakende die cultivarproewe van mnr Maree aan die Soja­werkgroep en die Tegnologiekomitee beskikbaar te stel.

    Die Voorsitter noem dat daar oorweging daaraan geskenk moet word of dit sinvol is om voort te gaan met cultivars in die cultivarproewe wat nie in 'n sekere streek of streke aard nie. Hierdie aangeleentheid sal aan LNR-IGG oorgedra word om uitsluitsel daaroor te gee.

    Die Voorsitter maak die opmerking dat indien 'n culti­varproef geplant word daar aangedui word wie die persoon is wat verantwoordelikheid aanvaar vir die proef en moet daar 'n inligtingdag by daardie proef gehou word.

    Die Voorsitter reël dat die aangeleentheid rakende rywyd­te­proewe en plantpopulasieproewe na die Tegnologie­komitee verwys word vir bespreking en die aangeleentheid ook met LNR-IGG bespreek word tydens die vergadering van 21 Julie 2005.

    Dr De Kock is van mening dat mnr De Beer eerder oor die Viljoenskroon en Luckhoff areas verslag doen as mnr Maree. Die Voorsitter reël dat die aangeleentheid tydens 'n volgende vergadering bespreek sal word.

    Besluite:

    1. Dat die Sekretaresse versoek word om die volledige verslag rakende die cultivarproewe van mnr Maree aan die Soja­werkgroep en die Tegnologie-komitee beskikbaar te stel.

     Sekretaresse
     Mnr Maree

    2. Dat oorweging daaraan gegee word of dit sinvol is om voort te gaan met cultivars in die cultivarproewe wat nie in 'n sekere streek of streke aard nie.

     Voorsitter
     Sekretaresse
     Dr Loubser

    3. Dat die aangeleentheid rakende rywydteproewe en plant­populasieproewe na die Tegnologiekomitee verwys word vir bespreking en die aangeleentheid ook met LNR-IGG bespreek word tydens die vergadering van 21 Julie 2005.

     Sekretaresse

    4. Dat verslagdoening van die Viljoenskroon en Luckhoff areas tydens 'n volgende vergadering hanteer sal word.

     Voorsitter
     Mnr De Beer

   2. Ander

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  6. Oos-Kaap

   1. Navorsing

    Mnr Killian meld dat die proef wat in Lady Grey geplant sou word na Umtata geskuif is. Hy noem dat die Departement van Landbou, Oos-Kaap bereid is om uit te ry na Aliwal Noord, Umtata, ens om proewe te doen, terwyl daar op Döhne glad nie Nasionale Cultivarproewe geplant word nie. Mnr Killian noem dat die Departement baie ontevrede is oor die cultivaproewe en voel dat daar met die Hoof van Navorsing by die Departement van Landbou, Oos-Kaap gesprek gevoer moet word.

    Besluit:

    1. Dat daar met die Hoof van Navorsing by die Departement van Landbou, Oos-Kaap gesprek gevoer moet word.

     Voorsitter
     Sekretaresse

   2. Ander

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  7. Suidwestelike Distrikte

   1. Navorsing

    Die Voorsitter noem dat mnr Grimbeek hom skriftelik meegedeel het dat die cultivarproef te George reg is om geoes te word.

   2. Ander

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  8. Gauteng

   1. Navorsing

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

   2. Ander

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  9. Noord-Kaap

   1. Navorsing

    Kennis word geneem dat daar geen cultivarproewe op Hopetown en Lückhoff geplant is nie.

   2. Beplanningsvergadering

    Dr De Kock meld dat daar weer 'n beplanningsvergadering op 21 Junie 2005 gehou word, waarna die aangeleentheid rakende die aanplant van cultivarproewe met Griekwalandwes-Koöperasie (GWK) bespreek sal word.

   3. Ander

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  10. Algemeen

   1. Biodiesel

    Kennis word geneem dat daar geen duidelikheid is oor die Biodiesel aangeleentheid nie en staan dus oor.

    Besluit:

    1. Dat die aangeleentheid oor Biodiesel oorstaan.

     Sekretaresse

   2. Sleepstroper – besoek aan mnr Gideon Bührmann se broer

    Die Voorsitter rapporteer dat dr De Kock, mnr Du Plessis en hyself mnr Barry Barnard van Bothaville besoek het om die Slattery stroperkop te toets. Mnr Du Plessis doen kortliks verslag hieroor. Hy meld verder dat die stroperkop nou professioneel deur LNR-ILI getoets sal word. Hierdie verslag sal aan die werkgroep beskikbaar gestel word sodra dit beskikbaar is.

    Besluit:

    1. Dat die sleepstroper van mnr Barnard deur LNR-ILI getoets sal word en die verslag aan die werkgroep beskikbaar gestel sal word sodra dit beskikbaar is.

     Sekretaresse

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   Kennis word geneem dat mnr De Beer op die oomblik besig is om te oes. Hy het aan dr Loubser genoem dat die meeste van die proewe klaar geoes is en dat die sojabone by Lichtenburg reeds oopgespring het. Daar word probleme ervaar met die oes van die cultivarproewe wat toe te skryf is aan die wisselende weerstoestande wat ervaar word.

   Kennis word geneem van die terugvoering van die Kontrakteurs rakende die cultivarproewe wat as Bylae D by die sakelys aangeheg is.

  2. Roes

   1. Roes te Ermelo en Amersfoort

    Mnr Lamprecht sê dat daar nie 'n besoek aan die Ermelo- en Amersfoortgebiede gedoen is nie. Hy meld dat daar ook geen verdere roes waarnemings aangemeld is nie. Mnr Lamprecht beveel aan dat die waarnemings van roes in die Ermelo omgewing, veral in die koeler Hoëveld streke, aan die Roes Taakspan opgedra word.

    Besluit:

    1. Dat die waarnemings van roes in die Ermelo omgewing, veral in die koeler Hoëveld streke, aan die Roes Taakspan opgedra word.

     Voorsitter
     Dr De Kock

   2. Verslag oor roes in KwaZulu-Natal

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

   3. Inligting vanaf Roestaakspan – Monsanto-werk in die VSA

    Kennis word geneem van die inligting van die Roes Taakspan wat as Bylae E by die sakelys aangeheg is.

    Daar word verder kennis geneem dat geen inligting vanaf mnr Oberholzer, van Monsanto ontvang is nie.

    Die Sekretaresse word versoek om die volledige dokument van mnr Van Rij rakende roes by die volgende sakelys aan te heg.

    Mnr Du Plessis noem dat hy inligting vanaf dr Monte Miles gekry het dat daar 'n afname voorsien word in Amerika se sojaboonproduksie as gevolg van roes.

    Besluit:

    1. Dat die volledige dokument van mnr Van Rij rakende roes by die sakelys aangeheg word.

     Sekretaresse

  3. Sclerotinia

   1. Proefwerk – terugvoering

    Mnr Killian meld dat daar 'n middel (Death-O-Germ) op sigorei gebruik word om sclerotinia te beheer. Mnr Killian word versoek om die nodige inligting rakende die middel (Death-O-Germ) aan dr De Kock beskikbaar te stel. Die Voorsitter sê dat daar waarnemings is dat die middels wat op roes gebruik word ook sclerotinia beheer. Hy vra die vraag of hierdie middels nie getoets kan word ten opsigte van sclerotinia nie. Dr De Kock antwoord dat die Sclerotiniawerkgroep gevoel het dat dit nie sinvol is nie, aangesien dit nie vir sclerotinia aanbeveel kan word nie.

    Kennis word geneem dat daar 'n voorlopige registrasie vir Sumislex is. Mnr H. van der Westhuizen is in die proses om die artikel oor die toedieningsmetodes van Sumisclex voor te berei vir publisering.

    Dr De Kock rapporteer dat die proef om te toets of middels deur spilpunte toegedien kan word, nie hierdie seisoen gerealiseer het nie. Die beplanning is dat die proef in die volgende seisoen gedoen sal word.

   2. Voorkoms van sclerotinia

    Geen nuwe inligting is beskikbaar nie.

  4. Aalwurmnavorsing

   Hierdie aangeleentheid staan oor totdat die verslae van dr Driekie Fourie en mnr Van Wyk ontvang is.

   Besluit:

   1. Dat die aangeleentheid oorstaan.

    Sekretaresse

  5. Produksiekostebepalings

   Die Voorsitter rapporteer dat mnr Joubert baie goed vorder met die produksiekoste-opnames. Die idee is om voor die eersvolgende plantseisoene wel vergelykende syfers van byvoorbeeld mielies / sojabone as somergewasse en koring / canola as wintergewasse in die verskillende provinsies beskikbaar te stel. Die inligting van Noordwes, Mpumalanga en KZN se "combuds" word gebruik om hierdie vergelykende syfers saam te stel.

 11. Saad

  1. SANSOR-statistiek

   Kennis word geneem van die inligting van SANSOR wat as Bylae F beskikbaar gestel is. Geen nuwe inligting is van SANSOR ontvang nie.

 12. Tegnologie-oordrag

  1. NAMPO-Oesdag

   Kennis word geneem dat die Nampo-oesdag vanaf 17-20 Mei 2005 te Bothaville plaasvind.

  2. Inligtingsdae 2005 – terugvoering en beplan­ning, 2005

   Kennis word geneem van die volgende datums:

   12 Mei 2005* Boeredag, Marseilles te Ladybrand
   17-20 Mei 2005 NAMPO-Oesdag
   14 Junie 2005* Boeredag, Modderpoort te Ladybrand
   21 Junie 2005 Boeredag, Aberfeldy
   21 Junie 2005 Beplanningsvergadering
   28 Junie 2005 Sclerotiniawerkgroep
   26 Julie 2005 Roes Taakspan
   13-14 September 2005 Super Sojakompetisie

   *Tentatief

   Die aangeleentheid rakende die gesprek met mnr Van der Merwe van Glen om mnr Maree te betrek by die Glen-beplanningskomitee het nog nie plaasgevind nie en staan dus oor.

   Besluit:

   1. Dat die gesprek met mnr Van der Merwe van Glen om mnr Maree te betrek by die Glen-beplanningskomitee nog nie plaasgevind het nie en dus oorstaan.

    Voorsitter

  3. Sojaboonforum – konsepnotule van 16 No­vember 2004

   1. Terugvoering van vergadering van Sonneblom- en Sojaboonforum

    Kennis word geneem dat daar 'n vergadering van die Sonneblom- en Sojaboonforum 18 April 2005 plaasgevind het en die notule aan die Sojawerkgroep beskikbaar gestel sal word.

    Die Sojawerkgroep stel voor dat die werkgroep notule ook na die Sonneblom- en Sojaboonforum gestuur word vir kennis­name. Die Voorsitter versoek die Sekretaresse om hierdie aangeleentheid na die Tegnologiekomitee te verwys vir oorweging.

    Besluit:

    1. Dat die Tegnologiekomitee oorweging daaraan skenk om die Sojawerkgroep notules na die Sonneblom- en Soja­boonforum te verwys vir kennisname.

     Sekretaresse

   2. Sake om na die volgende Forumvergadering te verwys

    Geen inligting uit die Sojawerkgroep vergadering word na die Sonneblom- en Sojaboonforum verwys nie.

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webtuiste

   Geen inligting word na die webblad verwys nie.

  2. Voorlegging: Professor S Pretorius (UV)

   Kennis word geneem van die voorlegging van prof Pretorius wat as Bylae G by die sakelys aangeheg is.

  3. SAGIS-aangeleentheid

   Die Voorsitter noem dat me A Enslin van SAGIS by alle Forum vergaderings 'n voorlegging maak ten opsigte van in- en uitvoer, verwerking en verkope van voorrade van die verskillende gewasse. Die Voorsitter meld dat dit baie handige inligting is en onderneem om me Enslin te vra om by die Sojawerkgroep ook hierdie voorlegging te maak.

   Besluit:

   1. Dat die Voorsitter met me Enslin 'n gesprek sal voer om 'n voorlegging te maak aan die Sojawerkgroep soortgelyk aan die voorlegging wat tydens Forum vergaderings gegee word.

    Voorsitter

 14. Datums van volgende vergaderings

  Die vergadering neem kennis dat die volgende Soja­werk­groepvergadering vanaf 4 Augustus 2005 verskuif na 1 Augustus 2005. Die oor­blywende vergaderings vir 2005 is as volg:

  • 5 Oktober 2005
  • 6 Desember 2005
 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir hulle teenwoordigheid en bydraes en verdaag die vergadering om 13:30.