Notule

Sojawerkgroepvergadering

gehou om 10h00 op 3 Mei 2006 in die PNS-Raadsaal te Rivonia 1. Opening

  Die vergadering word deur dr De Kock met gebed geopen.

 2. Verwelkoming

  Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet almal hartlik welkom en in besonder vir mnr Nimrod Barnard van MGK in Noordwes, wat die Sojawerkgroepvergaderings vir die eerste keer bywoon.

 3. Presensie

  Teenwoordig

  Mnr GJH Scholtemeijer PNS (Voorsitter)
  Dr M Griessel PNS
  Dr J de Kock PNS
  Mnr L Killian PNS-Kontrakteur
  Mnr WF van Wyk PNS-Kontrakteur
  Mnr E Maree PNS-Kontrakteur
  Mej M Scheepers Nasionale Departement van Landbou
  Mnr FAS Potgieter GSA
  Mnr GW Bührmann Gideon Bührmann Saad
  Mnr JP Botma Produsent: Noordwes Vrystaat
  Mnr ID Lamprecht Departement van Landbou, Land Admin: Mpumalanga
  Mnr CJ du Plessis PNS
  Mnr JC Lubbe Agriocare
  Mnr CN Barnard MGK Obaro
  Mnr A van Vuuren NWK Beperk
  Mnr A de Klerk Du Pont
  Mnr AJ Cronje Produsent: Mpumalanga
  Mnr C Havenga Agriocare
  Mnr G Keun OPOT
  Mnr N Fouché Sekretariaat

  Verskonings

  Mnr A Jarvie Pannar
  Mev AG Enslin SAGIS
  Mev R Beukes Nasionale Departement van Landbou
  Mnr G de Beer LNR-IGG

 4. Personalia

  Geen.

 5. Vasstelling van die sakelys

  Die sakelys word aanvaar nadat die volgende bespre­kingspunt toegevoeg is:

  • Item 11.1Terughouding van saad
 6. Notule van die vergadering van 28 Fe­brua­rie 2006

  Besluit:

  1. Dat die notule van die vergadering van die Sojawerkgroep gehou op 28 Februarie 2006 goedgekeur word.
 7. Algemene oorsig

  1. Oesskatting

   Die Voorsitter beklemtoon die belangrikheid van die werk­groepslede se insette, wat deur die Oesskattingskomitee in ag geneem word. Mej Scheepers hou die jongste inligting van die Oesskattingskomitee aan die vergadering voor, soos op 20 April 2006 gepubliseer.

   Oppervlakte beplant Finale oes Oppervlakte beplant Derde skatting
   2004/2005 2004/2005 2005/2006 2005/2006
   (ha) (ton) (ha) (ton)
   Sonneblomsaad 460 000 620 000 472 480 556 970
   Sojabone 150 000 272 500 239 570 383 245

   Die provinsiale indeling van die oesskatting vir sojabone, is volgens die Oesskattingskomitee as volg:

   Provinsie Oppervlakte beplant Derde skatting Opbrengs Oppervlakte beplant Finale oes Opbrengs
   2005/2006 2005/2006 2005/2006 2004/2005 2004/2005 2004/2005
   (ha) (ton) (per ha) (ha) (ton) (per ha)
   Wes-Kaap 70 70 1,00 140 420 3,00
   Noord-Kaap 500 1 500 3,00 100 300 3,00
   Vrystaat 45 000 58 500 1,30 20 500 30 000 1,46
   Oos-Kaap 500 750 1,50 400 800 2,00
   KwaZulu-Natal 25 000 61 250 2,45 17 000 39 270 2,31
   Mpumalanga 140 000 203 000 1,45 84 000 136 650 1,63
   Limpopo 13 000 29 900 2,30 10 000 27 360 2,74
   Gauteng 6 500 10 725 1,65 5 000 9 200 1,84
   Noordwes 9 000 17 550 1,95 12 860 28 500 2,22
   Totaal 239 570 383 245 1,60 150 000 272 500 1,82

  2. Provinsies

   1. KwaZulu-Natal

    Mnr Du Plessis sê dat hy die Piet Retief- en Dirkiesdorp-distrikte vir besprekingsdoeleindes by die KwaZulu-Natal streek insluit, aangesien dit ook so by Graan SA hanteer word. Hy noem dat die uitermatige nat toestande in KwaZulu-Natal die oesproses bemoeilik. By Bergville / Winterton waar sowat 20% van die sojalande reeds geoes is, word geraam dat die opbrengs 'n halwe ton per hektaar minder as die gemiddeld sal wees. By Normandien is effens minder as 20% van die lande reeds gestroop en by Piet Retief is daar reeds ongeveer 80% van die lande gestroop.

    Hoewel opbrengste by Piet Retief aansienlik hoër is (gemiddeld 3 ton/ha en meer), het sclerotinia in sekere lande baie skade aangerig. Te danke aan die hoë humiditeit, het sojabone nog nie begin oopspring nie. Aangesien die meeste produsente later stroop en nie hul eie stropers het nie, word 'n bottelnek by die lewerings­proses voorsien.

    Mnr Lubbe sê dat geen bewerking ("no-till") proewe makliker in die nat toestande stroop. Mnr Van Wyk noem dat die PNS-medewerker op Dirkiesdorp 2,7 ton/ha op al sy lande gestroop het, vergeleke met die sowat 4 ton/ha in sommige jare. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat hy laat gespuit het vir roes. Die medewerker se bure het meer as 3,5 ton/ha gestroop. Mnre Du Plessis, Lubbe en Ha­venga sê dat hulle met die Oesskattingskomitee se skat­ting volstaan.

   2. Mpumalanga

    Mnr Bührmann sê dat daar later as normaal in die seisoen geplant is, omdat dit eers droog was en toe baie gereën het. Behalwe vir sommige lande wat versuip het, is die oesverwagting goed. 'n Gemiddelde opbrengs van 1,6 tot 1,8 ton/ha kan gerealiseer word. Sojabone wat gedurende Januarie 2006 geplant is, lyk ook baie goed. Hoewel die "oes op die lande" in die algemeen baie belowend lyk, is dit onseker watter persentasie sojabone as gevolg van die nat toestande, nie gestroop sal kan word nie.

    Mnr Cronjé sê in die Bethal-distrik het daar vanaf Nuwe­jaarsdag tot hede, ongeveer 1 300mm reën geval, met die gevolg dat onkruidprobleme ontstaan het omdat daar nie bewerk en bespuit kon word nie. Daar kom ook baie dowwe peule voor as gevolg van die koel weer wat met die buitengewone nat toestande gepaard gaan. Hy sê hy is dit dus eens met die Oesskattingskomitee, dat die gemiddelde opbrengs vir Mpumalanga sowat 1,4 ton/ha kan wees. Hy bevestig dat daar tans te min stropers beskikbaar is om die groot oppervlaktes sojabone te kan hanteer.

    Die Voorsitter verneem van die vergadering of daar wesen­like roesskade in Mpumalanga aangerig is. Mnr Lubbe sê dat roes wel by mnr Jurg van Niekerk in die "vanger­proewe" gerapporteer is, maar dat geen kommersiële skade gerapporteer is nie.

    Mnr Du Plessis sê dat vanjaar 'n tipiese "sclerotinia-jaar" was, gegewe die koel en nat toestande. Hierdie siekte kom tipies ook nie in 'n hele gebied voor nie, maar rig skade aan in dele van aanplantings.

    Die Voorsitter noem dat navorsing na sclerotinia oor die afgelope twintig jaar in die VSA, feitlik geen bruikbare resultate opgelewer het nie. Mnr Bührmann doen aan die hand dat medewerkers van die Oesskattingskomitee op die vraelyste moet aandui watter persentasie van hulle oeste deur sclerotinia besmet is. Die vergadering bespreek die aangeleentheid en is dit eens dat die Oesskattingskomitee genader moet word om inligting oor die omvang van sclerotinia by sojaboonprodusente te probeer bekom. Mnr Du Plessis doen aan die hand dat Graan SA ook genader moet word om 'n opname te doen en mnr Pot­gieter gaan daarmee akkoord. Mnr Havenga sê dat inligting ook uit die Super Sojakompetisie bekom kan word.

    Mnr Botma sê dat sclerotinia nie juis 'n faktor in die Vry­staat was nie en dat hy die skade onder 1% skat. Mnr Du Plessis sê hy skat die skade-omvang in Mpumalanga ongeveer 5%, terwyl minder skade in KwaZulu-Natal voorgekom het. Mnr Lubbe sê hoewel sclerotinia in kolle van lande te Standerton, Bethal, Morgenzon en Amersfoort voorgekom het, is die gemiddelde opbrengste van alle produsente waarvan hy aldaar bewus is, meer as 2 ton/ha. Mnr Havenga noem dat dit baie moeilik is om sclerotinia in 'n land te identifiseer, veral in sy vroeë stadium.

    Dr De Kock sê dat die omvang van sclerotinia moeilik bepaalbaar is. Hoewel voorkomende middels beskikbaar is, is dit te duur om te gebruik. Huidige navorsing is gerig op middels wat korrektief gebruik kan word, soos Sumisclex waarvoor daar voorlopige registrasie toegeken is.

    Besluit:

    1. Dat die Oesskattingskomitee en Graan SA genader sal word om inligting oor die omvang van sclerotinia by sojaboon­produsente te probeer bekom, terwyl die Super Sojakompetisie ook as 'n bron van inligting gebruik sal word.

     Mnr Keun

   3. Noordwes

    Mnr Van Vuuren sê oppervlaktes wat vir soja-aanplantings in Noordwes moes realiseer, is ingeboet as gevolg van die feit dat dit eers laat in Desember 2005 begin reën het. Die dagliglengte-gevoeligheid van sojabone het veroorsaak dat opbrengste onder druk geplaas is. Gevolglik het 'n poten­siële 2,0 ton/ha tot 2,5 ton/ha na 1,5 ton/ha tot 1,8 ton/ha gedaal by droëland-aanplantings. Hy sê dit strook min-of-meer met die Oesskattingsyfer. Opbengste by besproeiing­sojabone beloof om sowat 2,5 ton/ha te wees.

    Mnr Potgieter sê dat daar sowat 0,5 ton/ha minder as normaal in die Koedoeskop-gebied gestroop word. Hy noem dat landmeterruspes in sekere dele buitengewone skade aangerig het. Verder het daar oorwegend te veel vegetatiewe groei plaasgevind, sodat die pitte nie vol­doende gevoed is nie. Hoewel party cultivars swakker onder die nat toestande gevaar het, is daar ander cultivars wat tot soveel as 4 ton/ha kan realiseer.

    Mnr Barnard sê in die algemeen sal die landmeterruspes-skade nie die gemiddelde opbrengs van Koedoeskop beïn­vloed nie. Gemiddeld sal die opbrengs onder besproeiing sowat 2,5 ton/ha wees. Mnr Van Wyk sê in die hele gebied rondom Kinross, Standerton en Bethal het landmeter­ruspes en bolwurm voorgekom, maar dat dit (volgens dr Koos van Rensburg van die LNR-IGG) as gevolg van 'n virus wat die ruspes aanval, gevrek het. Mnr Botma sê dat ongeveer 'n agste van die blaaroppervlakte van alle gewasse in sy streek deur landmeterruspes gevreet is. Hierdie insek, wat nog nooit in hierdie streek voorgekom het nie, het veral baie skade in onbewerkte lande aangerig.

    Mnr Bührmann noem dat genoemde virus, wat swart aan die blare kleef, vroeër jare geoes, in vrieskaste bewaar en as fyngemaalde produk in water gemeng is en as spuitmiddel gebruik is vir ruspe-beheer op soja's. Dit is slegs aan die buitekant van die aanplantings toegedien, waarna die virus vinnig deur die lande versprei het.

   4. Limpopo

    Dr De Kock verneem of daar enige droëland-sojabone in Limpopo is, aangesien die gemiddeld van 2,3 ton/ha relatief laag lyk vir besproeiingsojabone. Mnr Van Wyk noem dat droëland-sojabone wel by Roedtan asook tussen Palala en Naboomspruit geplant word.

   5. Noord-Kaap

    Mnr Lubbe sê dat die Oesskatting vir Noord-Kaap reg lyk. Hy noem dat mnr Jaco van Niekerk hierdie jaar 5,5 ton/ha met PAN660 gerealiseer het, vergeleke met die 5,3 ton/ha verlede jaar. Hierdie cultivar het egter nie dieselfde resultate in Thabazimbi behaal nie. Die PAN522 cultivar vaar goed in KwaZulu-Natal met 5,2 ton/ha, terwyl dit heelwat swakker by mnr Van Niekerk gevaar het.

    Dr De Kock verneem of die Oesskattingskomitee insette van GWK Beperk kry, aangesien laasgenoemde instansie beweer dat daar meer geplant is as wat die Oesskatting aandui. Mnr Lubbe sê dat daar heelwat soja-aanplantings in Modderrivier en in die onmiddellike omgewing van mnr Jaco van Niekerk aangeplant is. Hy sê dat daar heel waarskynlik meer as 500 ha in Noord-Kaap aangeplant is. Mej Scheepers sê dat die Oesskattingskomitee ook insette van GSI ontvang.

   6. Vrystaat

    Mnr Maree sê dat opbrengste van rondom 3,5 ton/ha reeds gestroop is en dat die Oesskattingskomitee se 58 500 ton waarskynlik te laag is. Hy sê hy reken dat die gemiddelde opbrengs in die Noord-oos Vrystaat, 1,8 ton/ha en meer sal wees. Mnr Lubbe sê dat hy daarmee saamstem.

    Mnr Botma sê dat 1,3 ton/ha 'n realistiese gemiddeld vir die Vrystaat blyk te wees, veral as die laer opbrengste van nuwe toetreders in ag geneem word. Hy sê dat hy dus vir die oomblik by die Oesskattingskomitee se skatting volstaan.

    Mnr Lubbe sê in Desember 2005 is daar in 'n ewekansige proef te Ascent, tussen die wenakker Snell- en Roundup Ready sojabone geplant is. Daar het laat ryp ook voor­gekom.

    Die betrokke lede is dit eens dat die Oesskattingsyfer vir die Vrystaat onveranderd gelaat moet word.

   7. Oos-Kaap

    Mnr Killian sê dat die klein loodsaanplanting onder besproeiing goed vaar en dat dit na verwagting 3,5 ton/ha tot 4,0 ton/ha sal lewer. By Addo, Cradock en Cookhouse is daar belangstelling onder produsente om sojabone in die nuwe seisoen te plant. In die algemeen het redelike goeie reëns gedurende April voorgekom, hoewel dit nie oral nat genoeg is nie.

   8. Suidwestelike Distrikte

    Die Voorsitter noem dat daar baie min produsente by George se boeredag van 28 Maart 2006 opgedaag het.

   9. Gauteng

    Mnr Van Wyk sê hy is oortuig dat daar in die Hoëveld en Gauteng gemiddeld meer sojabone per hektaar as in ander jare gestroop sal word. Hy sê dat daar in sy bedienings­gebied tussen 2,0 ton/ha en 3,5 ton/ha gestroop word en dat die gemiddelde opbrengs in die Hoëveld en Gauteng beslis meer as 1,4 ton/ha sal wees. Hy sê dat daar minder hektare gestroop sal word as wat geplant is.

  3. Weer- en klimaatsvooruitskouing

   Mnr Potgieter sê volgens mnr Sakkie Nigrini kan daar kouer weer verwag word van nou-af tot in Junie 2006. Vanaf middel Mei 2006, sal die nat toestande begin verbeter. Verder kan baie warmer weer vanaf Julie 2006 verwag word. Tot en met Augustus 2006 is swart ryp in sekere gebiede 'n moontlikheid. Mnr Nigrini voorspel voorts 'n onder-normale reënval vir die volgende jaar.

  4. Mikpunte: 2010 en 2020

   1. Drie-jaar vooruitskatting

    Die aangeleentheid staan oor.

   2. SAGIS

    SAGIS se verslag gedateer 3 Mei 2006, is vir kennisname by die sakelys ingebind. Die posisie ten opsigte van die eerste twee maande eindigende Februarie 2006, word teenoor die twee voorafgaande jare geprojekteer:

    2006 2005 2005 2004
    Jan-Feb Jan-Feb
    (ton)
    Beginvoorraad: 1 Januarie 89 100 100 500 100 500 48 700
    Verkryging 9 500 11 700 277 200 235 000
    Aanwending 48 900 30 800 275 600 179 400
    Uitvoere 500 1 900 8 400 2 200
    Diverse -700 1 800 4 600 1 600
    Onaangewende voorraad 49 900 77 700 89 100 100 500

 8. Markaangeleenthede

  1. Huidige prys van sojabone – internasionaal en plaaslik

   Dr Griessel skets die waarde van sojabone, soos afgelei van sojaboonoliekoek. Dit verskyn ook op die PNS-webwerf.

   Waarde van sojabone afgelei van sojaboon-oliekoek (47% proteïen) geland Durban soos op 2 Mei 2006
   Verskeping: R1 577   |   Wisselkoers: R6.03/US$
   Geland Durban 47% proteïen oliekoek 1 577.00
   Spoorvrag na Randfontein 170.00
   1 747.00
   Waarde van volvetsoja 110% R1 922.00
   Min koste om sojabone na volvetsojabone te verwerk 537.00
   – Vervoerkoste na volvet-aanleg 70.00
   – Stoorkoste 102.00
   – Rente 12% (6 maande) 93.00
   – Ekstrusiekoste 180.00
   – 5% ekstrusieverlies 92.00
   Afgeleide produsenteprys vir sojabone – R/ton R1 385.00

   Dr Griessel sê dat die internasionale produksie van vismeel sowat 400 000 ton laer is as in die vorige jaar. Die vismeelprys in Peru is tans ongeveer $1 015/ton (meer as R6 000/ton). Dus is vismeel nie meer 'n ekonomiese alternatief in die plaaslike veevoerbedryf nie.

   In die Oil World van 28 April 2006 is gepubliseer dat daar 'n snelgroeiende vraag na plantolies vir voedsel- en veral biodiesel is. Dit word verwag dat die wêreldverbruik van die agt hoofgroepe olies en vette, met 7,5 miljoen ton sal toeneem vanaf Oktober 2005 tot September 2006. Dit sal volg op verbruikstoenames van 6,6 miljoen ton in die voorafgaande jaar en 4 miljoen ton twee jaar gelede. Hierdie toenames word hoofsaaklik toegeskryf aan die aanwending van plantolies vir brandstof.

   Ten opsigte van Brasilië, word die volgende uit genoemde tydskrif genoem:

   • Die krisis in die Brasiliaanse landbousektor is die ergste in meer as 40 jaar.
   • Baie Brasiliaanse produsente het 'n groot skuldlas en is tegnies bankrot.
   • Die toestand in ii) is hoofsaaklik die gevolg van swak weerstoestande gedurende die afgelope twee tot drie jaar; die skerp styging in minerale ru-oliepryse in baie dele van die land wat insetkostes laat toeneem het; en die Asiese roesfungus wat na groot dele van Brasilië versprei het. Gegewe die weerstoestande moes gewasse vier tot vyf keer in die seisoen bespuit word.
   • Die lae wêreld-markpryse in dollar uitgedruk en die sterker Brasilaanse real het plaaslike plaashek-produsentepryse verder laat daal.
   • Die styging in die dieselprys het vervoerkostes laat toeneem en plaashekpryse veral in die afgeleë ge­biede laat daal.
   • Teen huidige pryse kan menige Brasiliaanse pro­dusente nie produksiekostes dek nie en staar verliese in die gesig.
   • Daar heers kommer oor 'n gebrek aan gewasrotasie ten opsigte van sojaboonproduksie, wat as een van die hoofredes beskou word vir die infestasie van Asiese roes en ander siektes.
   • Die Brasilaanse Minister van Landbou, Roberto Rodriques, het gewaarsku dat die finansiële krisis in die Brasiliaanse landbou tot 'n afname in graan- en oliesade-aanplantings van soveel as 5 tot 6 miljoen hektaar kan lei.
   • Daar sal 'n toename in suikerproduksie wees as gevolg van hoë pryse, maar 'n skerp afname in graan- en oliesadeproduksie.
   • Die Brasiliaanse regering het aangedui dat hy binne­kort nog 'n hulppakket van ongeveer R$1 biljoen beskikbaar sal stel, bykomend tot die onlangse pakket van R$4,7 biljoen, om die nood van produsente in die komende plantseisoen tegemoet te kom.
   • Voorlopig word verwag dat die Brasiliaanse sojabone tot 54 miljoen ton in 2007 sal afneem.
  2. SAFEX

   Mnr Bührmann sê dat produsenteprys van Agrimark Ten­dense wat in die Landbouweekblad gepubliseer word, deesdae aansienlik laer is as die werklike produsenteprys. Hy noem dat hierdie toedrag van sake die markprys afdwing en dat sekere produsente bereid is om hulle sojabone vir so laag as R900 per ton te verkoop. Die Voorsitter sê dat dit nie aangewese vir produsente is nie, om hulle oes tydens strooptyd te verkoop. Hy versoek dr Griessel om te bepaal of Agrimark Tendense se syfers realisties is en terugvoering aan die Sojawerkgroep te gee. Mnr Du Plessis sê die hoogste verhandelde prys op SAFEX verlede week, was R1 380 per ton.

   Besluit:

   1. Dat dr Griessel sal verifieer of Agrimark Tendense se syfers realisties is en terugvoering aan die Sojawerkgroep sal gee.

    Dr Griessel

 9. Produsente-aangeleenthede

  1. KwaZulu-Natal

   1. Super Sojakompetisie – terugvoering

    Die aangeleentheid staan oor.

   2. Navorsing

    Die aangeleentheid staan oor.

   3. Ander

    Geen.

  2. Mpumalanga

   1. Stikstofbemestingsprobleme in Mpumalanga – terugvoering

    Mnr Van Vuuren sê dat positiewe resultate met stikstof­bemesting by alle peulgewasse verkry is.

   2. Ander

    Dr Griessel sê hy verlang meer duidelikheid oor mnr Bühr­mann se stelling tydens die vorige vergadering, dat daar geen geskikte cultivars bestaan, vir suksesvolle aan­plantings in gronde met kleipersentasies van 14% en laer. Mnr Bührmann sê hoewel sojabone in feitlik alle grond­tipes geplant kan word, dit nie ekonomies sal wees om dit in gronde met kleipersentasies van 14% en laer te plant nie. Proewe van mnr Gawie de Beer wys dat opbrengste laer is in laasgenoemde gronde as in hoër persentasie kleigronde. Aangesien hierdie aangeleentheid van belang is by die oorweging vir sojaboon-uitbreidings, reël die Voorsitter dat dit tot die volgende vergadering oorstaan. Hy versoek die lede om die nodige voorbereiding te doen, vir 'n sinvolle bespreking.

    Besluit:

    1. Dat die lede die nodige voorbereiding moet doen ten op­sigte van die aanplanting van sojabone in gronde met laer kleipersentasies, vir bespreking tydens die volgende ver­gadering.

     Lede

  3. Noordwes provinsie

   1. NWK Proefresultate met stikstof vir publikasie in SA Graan

    Geen.

   2. Ander

    Geen.

  4. Limpopo

   1. Navorsing

    Geen.

   2. Ander

    Geen.

  5. Vrystaat

   1. Navorsing

    Geen.

   2. Ander

    Geen.

  6. Oos-Kaap

   1. Navorsing

    Geen.

   2. Ander

    Geen.

  7. Suidwestelike Distrikte

   1. Navorsing

    Geen.

   2. Ander

    Geen.

  8. Gauteng

   1. Navorsing

    Geen.

   2. Ander

    Geen.

  9. Noord-Kaap

   1. Navorsing

    Geen.

   2. Beplanningsvergadering

    Geen.

   3. Ander

    Geen.

  10. Algemeen

   1. Biodiesel

    1. Vordering

     Die Voorsitter berig dat Graan SA het laat blyk dat hulle bekommerd is oor die proteïenvlakke van sojabone. Mnr Du Plessis sê daar is baie variasie in terugvoering van verskeie laboratoria ten opsigte van proteïenwaardes. Dr Griessel voel dat 'n bepalende faktor is dat monsters korrek geneem moet word, ten einde akkurate resultate vir dieselfde monsters te verkry. Kontaminasie deur byvoorbeeld hamer­meulens is ook 'n moontlike faktor.

     Die Voorsitter sê dat die PNS met prof Gous van die KwaZulu-Natal Universiteit kan ooreenkom, dat hierdie inrigting se laboratorium die proteïen-ontledings verifieer. Die PNS laat proteïen-ontledings nou by Lab World doen, wat een van die meer betroubare plaaslike laboratoria is.

     Die vergadering neem kennis dat daar nie vordering gemaak is in die oprigting van SA Biodiesel (mnr Frans Hugo se bio-brandstof aanleg) nie.

     Mnr Lubbe sê daar word 'n swart bemagtigingsaanleg vir Newcastle beplan onder Siyanda Holdings, wat 300 000 ton sojabone per jaar sal kan verwerk. Hoewel die Kwazulu-Natal regering reeds goedkeuring verleen het, moet die Newcastle munisipaliteit nog 'n impakstudie doen. Befondsing is reeds beskikbaar. Hy noem dat gesprekke met SASOL in 'n baie gevordere stadium is en dat produksie vir 2008 beoog word.

    2. Langtermyn-implikasies

     Geen.

   2. Sleepstroper

    Mnr Du Plessis sê dat die sleepstroper vandag gelaai word vir die stroop van proewe in KwaZulu-Natal, terwyl kommersiële aanplantings ook gestroop sal word om die effektiwiteit van die stroper te toets. Dit word verder beoog om die stroper tydens die Super Sojakompetisie beskik­baar te hê, om dit daar ten toon te stel.

    Mnr Killian sê dat die stroper wat in die Oos-Kaap is, herstel is en dat dit gedurende hierdie stroopseisoen gebruik sal word.

    Mnr Keun sê dat die Tegnologiekomitee sal besin oor die aanwending van 'n derde sleepstroper.

   3. Gesprek met provinsiale departemente insake Nasionale cultivarproewe

    Staan oor.

   4. Beplanning ten opsigte van die skryf en publisering van artikels uit die sojaboonhandleiding – PNS-Tegnologiekomitee

    Dr De Kock sê dat hy reeds persone begin taak het om artikels te skryf oor onderwerpe uit die sojaboon­handleiding. Mnr Havenga het reeds 'n gedeelte oor fosfaatbemesting geskryf. Die res sal tot en met Augustus 2006 ingedien en in die SA Graan tydskrif gepubliseer word. Daaruit sal gepaste materiaal geneem word vir die publisering van 'n onafhanklike bladskrif. Hy wys daarop dat die Tegnologie-komitee reeds agt titels en moontlike outeurs goedgekeur het. Hy meld dat die skryf van 'n artikel oor die stroopproses, nie voor die volgende stroop­tyd haalbaar sal wees nie.

    Mnr Potgieter sê hy is meer bekommerd oor nuwe toe­treders wat nie met die stroop van sojabone vertroud is nie en dat hy graag bepaalde praktiese aspekte aan diegene wil uitlig. Die Voorsitter reël dat dr De Kock, mnr van Wyk en mnr Potgieter hierdie aangeleentheid bespreek met die oog op 'n radiopraatjie. Hy reël voorts dat die artikels afgehandel en geplaas word soos wat die seisoen vorder en dit nodig gevind word. Dr De Kock sê die Tegnologie­komitee het besluit om die outeurs van die sojaboon­handleiding daarin te ken, wanneer artikels oor die inhoud daarvan geskryf wil word.

    Besluite:

    1. Dat dr De Kock, mnr van Wyk en mnr Potgieter die aan­geleentheid rondom strooppraktyke sal bespreek, met die oog op 'n radiopraatjie gerig op nuwe toetreders.

     Dr De Kock

    2. Dat artikels uit die Sojaboonhandleiding afgehandel en geplaas sal word soos wat die seisoen vorder en dit nodig gevind word.

     Dr De Kock

 10. Navorsing

  1. Nasionale cultivarproewe

   'n Verslag van mnr Potgieter oor 'n besoek aan die soja­booncultivarproewe te Brits, Atlanta en Koedoeskop, is ter insae by die sakelys-stukke ingebind. Mnr Potgieter sê dat die Ibis 2000-cultivar baie potensiaal toon.

  2. Roes

   1. Inligting vanaf Roestaakspan

    Mnr Keun noem dat roes onlangs in die Kroonstad- en Bothaville-areas waargeneem is. Die Voorsitter sê daar word nie genoeg ag geslaan op die oordrag van roes deur mense nie.

    Kennis word geneem dat die Roestaakspan se vergadering op 25 Julie 2006 in Bloemfontein gehou word.

    Mnr Du Plessis vra hoe die boodskap versprei word, indien roes in 'n area bemerk word. Die Voorsitter sê alle Roestaakspan-lede word onmiddellik per e-pos ingelig, terwyl radio-onderhoude ook gehou word. Mnr Du Plessis stel voor dat Graan SA versoek moet word om inligting oor die voorkoms van roes, onder produsente te versprei. Mnr Potgieter onderneem dat Graan SA dit sal ondersoek en 'n voorstel aan die werkgroep sal voorhou.

    Mnr Botma stel voor dat die Sojawerkgroepslede per SMS van roesgevalle ingelig word, sodat hulle die inligting kan help opvolg en gepas kan optree, in samewerking met die Roestaakspan. Die Voorsitter versoek dat mnr Keun administratiewe reëlings tref om dit moontlik te maak. Mnr Potgieter versoek dat lede wat roes identifiseer, met die kantoor in verbinding sal tree, sodat dit deur kundige persone bevestig kan word.

    Besluite:

    1. Dat Graan SA versoek sal word om inligting wat die PNS oor bevestigde roes vrystel, onder sojaboonprodusente te versprei.

     Mnr Keun

    2. Dat Sojawerkgroepslede per SMS van roesgevalle ingelig sal word, sodat hulle die inligting kan help opvolg en gepas kan optree, in samewerking met die Roestaakspan.

     Mnr Keun

    3. Dat lede wat roes identifiseer, met die kantoor in verbinding moet tree, sodat dit deur kundige persone bevestig kan word.

     Lede

  3. Sclerotinia

   1. Proefwerk – terugvoering

    Mnr Keun sê Agricol het aangedui dat hy Agriocare se cultivars verkoop en dat dr Kotzé versoek het dat laas­genoemde maatskappy moet aandui of hy sy saad vir sclerotinia behandel. Mnr Lubbe sê Agriocare behandel nie sojaboonsaad vir sclerotinia nie. Pannar het aangedui dat hulle ook nie saad vir sclerotinia behandel nie.

    Die Voorsitter hou mnr Jarvie se skrywe voor: "Certified seed is not treated against sclerotinia. Pathologists say that it is possible for sclerotinia to be seed-borne. However, the likelihood of this method of transmission from seed to crop is very low and can for all practical purposes be discounted. Shriveled and small seeds are also generally removed from the seed crop during conditioning, making this method all the less likely ..."

    Mnr Potgieter vra watter maatreëls saadmaatskappye tref om te verseker dat sclerotinia nie in die saad beland nie. Mnr Lubbe sê dat saadmaatskappye se lande deur 'n interne en 'n SANSOR-inspekteur geïnspekteer word. Indien 'n betrokke maatskappy sclerotinia vind, word die saad afgekeur. Hy sê dit word dikwels gevind dat sclerotinia opgedoen word in lande waar sonneblom geplant was en dat die saad (saadmaatskappye) dus onnodig blameer word. Mnr Bühmann sê dat droëbone ook 'n draer van die siekte is.

  4. Produksiekostebepalings

   Mnr Bührmann sê dat mnr Van Pletzen beloof het om vandeesmaand data oor weidingswaardes en ander rele­vante data uit argiefmateriaal aan hom te voorsien.

 11. Saad

  1. Terughouding van saad

   Mnr Potgieter sê aangesien die terughouding van saad vir kommersiële doeleindes 'n algemene praktyk geword het, het Graan SA by sy kongres gedagte gegee aan die moontlikheid om goeie praktyke daarvoor neer te lê. Na deeglike oorweging, het dit duidelik geblyk dat Graan SA hoegenaamd nie sodanige praktyke kan ondersteun nie. Hy versoek dat die Sojawerkgroep hierdie saak bespreek.

   Mnr Du Plessis sê dat die terughou van saad vir eie gebruik dalk riglyne benodig. Dr De Kock sê dat die PNS nie kan oorweeg om riglyne daarvoor neer te lê nie. Die PNS behoort produsente wel te wys op die gevare daaraan verbonde indien saad vir kommersiële doeleindes terug­gehou word. Die Voorsitter reël dat die saak na die Tegnologiekomitee verwys word.

   Besluit:

   1. Dat die wenslikheid om riglyne neer te lê vir die terug­houding van saad vir kommersiële doeleindes, na die Tegnologie­komitee verwys word.

    Mnr Keun

 12. Tegnologie-oordrag

  1. Inligtingsdae 2006

   Terugvoering word gegee oor inligtingsdae wat gehou is:

   Soja-inligtingsdae: Cookhouse en Addo – 7 en 8 Maart 2006

   Dr Griessel sê dat die besproeiingsaanplantings te Cook­house en Addo belowend lyk en dat opbrengste van sowat 4 ton/ha onlangs gerapporteer is. Die belangstelling is besig om uit te brei in hierdie gebied waar daar ook baie melk geproduseer word.

   Soja-inligtingsdag: Broodsnyersplaas Boerevereni­ging – 15 Maart 2006

   Mnr Van Wyk rapporteer dat daar ongeveer 100 produsente by hierdie jaarlikse geleentheid teenwoordig was, wat op mnr Michael Allan se plaas in die Middelburg-distrik aangebied is.

   Soja-inligtingsdag: Outeniqua proefplaas, George – 28 Maart 2006

   Die Voorsitter noem dat daar baie min produsente by hier­die geleentheid opgedaag het.

   Die volgende toekomstige geleenthede is van belang:

   8 Mei 2006 Soja-inligtingsdag: Bethlehem
   16-19 Mei 2006 NAMPO-Oesdag
   26 September 2006 Super Sojakompetisie: Cedara
   27 September 2006 Super Sojakompetisie: Dundee

  2. Sojaboonforum

   1. Terugvoering van die vergadering van die Sonneblom- en Sojaforum

    Geen.

   2. Sake om na die volgende Forum te verwys

    Geen.

 13. Ander sake

  1. Inligting vir plasing op die webtuiste

   Geen nuwe inligting.

  2. Nuus vir Landbouradioprogram

   Sien besluit 9.10.4.1.

  3. Projeksies van proteïenbehoeftes vir diere­verbruik vir 2010 en 2020

   'n Dokument getiteld "Projeksies van proteïenbehoeftes vir diereverbruik vir 2010 en 2020" wat deur mnr D Joubert en dr M Griessel saamgestel is, is by die sakelys ingebind. Dr Griessel sê met behulp van die Briedenhann-model word bepaal hoe 'n dier se proteïenbehoeftes op 'n laagste koste-basis bevredig kan word. Gebaseer op geprojek­teerde bevolkingsgroei, inkomstegroepe en verbruiks­patrone, is voorspellings gemaak van die voerverbruik ten opsigte van braaikuikens, eiers, melk en ander voedsels in 2010 en 2020. Daaruit is die dierlike proteïenbenodigdhede afgelei. 'n Jaarlikse groeikoers van 20,95% in plaaslik-geproduseerde oliekoek is nodig om te voldoen aan die geprojekteerde oliekoekbehoeftes in 2010, indien RSA totaal selfvoorsienend wil wees. Dit blyk totaal onhaalbaar te wees.

  4. Bywoning van Sojawerkgroepvergadering

   Mnr Du Plessis sê dat die Departement van Landbou: KwaZulu-Natal steeds herstruktureer. Mnr Arathoon is nie meer by sojabone betrokke nie en is die enigste plant­kundige wat vir die suidelike streek van die provinsie verantwoordelik is. Die persoon wat vir die Supersoja­kompetisie in die suidelike deel verantwoordelik is, is nou genooi om die Sojawerkgroepvergaderings by te woon.

  5. Registrasie van flusilazole-bevattende produkte vir ascocytha-beheer by sojabone

   Dr De Kock stel mnr Albert de Klerk van Du Pont aan die vergadering voor. Du Pont beskik oor die registrasie van 'n middel wat vir Ascocytha-beheer by sojabone aangewend kan word en moet nou besluit of registrasie hernu moet word.

   Mnr De Klerk sê dat Du Pont in 1999/2000 deur mnr Jacob Middel genader is met die versoek om die middel wat vir Ascocytha op droëbone geregistreer is, ook vir Ascocytha-beheer by sojabone te registreer. Hy sê dat alle flusilazole-bevattende produkte nou ook vir Ascocytha-beheer op sojabone aangewend word, op grond van resultate wat met droëbone behaal is. Die voorwaarde van registrasie was dat effektiwiteitsdata op die beheer van die siekte ingedien moes word.

   Met behulp van die sojaboonroes-proewe is gepoog om die siekte by sojabone te kry. Gedurende hierdie seisoen het die siekte in Bergville ontstaan, waar 'n proef gedoen is. Slegs 5% van die proef is besmet. Gevolglik is dit onwaar­skynlik dat registrasie behou kan word op grond van beskikbare data. Die siekte kom ook baie sporadies voor en word ook nie elke seisoen by sojabone gevind nie. Die Registrateur moet nou gepas geadviseer word. Hy sê dat die PNS 'n spesiale gemotiveerde versoek aan die Registrateur kan rig, dat die betrokke registrasie behou word.

   Dr De Kock sê dat Ascocytha 'n probleem by fababone is. Hy is onbekend met die beweegrede van die destydse versoek om registrasie. Mnr Killian sê dat daar in 2000 ernstige infestasie van Ascocytha by sojaboonproewe te Cedara ondervind is. Dit is toe effektief deur 'n sekere middel beheer. Mnr De Klerk sê die middels wat flusilazole bevat, soos Punch Xtra, is almal ook vir sojaboonroes geregistreer. Die werkgroep is dit eens dat registrasie van flusilazole-bevattende produkte wat vir Ascocytha-beheer op sojabone geregistreer is, behou moet word. Die Voorsitter reël dat dr De Kock sekerheid by mnr De Klerk moet kry wat Du Pont van die PNS verlang in hierdie verband.

   Besluit:

   1. Dat registrasie van flusilazole-bevattende produkte wat vir Ascocytha-beheer op sojabone geregistreer is, behou moet word en dat 'n skrywe aan Du Pont gerig sal word om die Registrateur sodanig te versoek.

    Mnr Keun
    Dr De Kock

 14. Datums van volgende vergaderings

  Die vergadering neem kennis van die res van die Soja­werkgroepvergaderings vir die jaar:

  • 3 Augustus 2006
  • 4 Oktober 2006
  • 5 Desember 2006
 15. Afsluiting

  Die Voorsitter bedank die lede vir 'n aangename en sinvolle vergadering. Hy wens elkeen 'n veilige terugrit toe en verdaag die vergadering om 13:15.