Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Malting barley (gross margins per ha per area) / Moutgars (bruto marge per ha per streek)

Crop summary 2011 Gewasopsomming
Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum None
Geen
Yield / Opbrengs T/ha 2.60 2.30 2.00
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 245 2 249 2 304
  Safex contract / kontrak (i) R/ton 2 701 2 735 2 770
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0
  Transport to buyer / Vervoer tot by koper R/ton 40 70 90
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 416 417 376
Gross income at farm gate / Bruto inkomste by plaashek R/ha 5 837 5 172 4 607
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 346 328 189
  Own / Eie R/ha 36 73 77
  Purchased / Gekoop R/ha 310 255 113
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 258 907 458
Lime / Kalk R/ha 59 56 63
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 399 395 237
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 412 507 388
Crop insurance / Oesversekering R/ha 26 21 174
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
Fuel / Brandstof R/ha 182 182 100
Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 281 281 181
Contract / Kontrakwerk R/ha 160 67 18
Casual labour / Los arbeid R/ha 3 0 10
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 169 154 103
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 249 249 163
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 544 3 146 2 084
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 292 2 026 2 524
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 306 248 161
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 986 1 778 2 362
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Interest rate calculated over 6 months: 0.00%.
  Rentekoers bereken vir 6 maande: 0.00%.
 • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail