Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Wheat (gross margins per ha per area) / Koring (bruto marge per ha per streek)

Crop summary 2011 Gewasopsomming
Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Moorreesburg Malmesbury Porterville
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum Minimum None
Geen
Minimum Minimum Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 2.70 2.40 1.80 2.70 2.80 2.70
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 422 2 422 2 483 2 395 2 316 2 320
  Safex contract / Kontrak (i) R/ton 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 420 420 420 420 420 420
  Transport to buyer / Vervoer tot by koper R/ton 0 0 0 0 0 0
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 124 124 74 149 223 223
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 84 84 73 86 91 87
Gross income at farm gate /
Bruto inkomste by plaashek
R/ha 6 538 5 812 4 469 6 466 6 486 6 263
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 452 434 276 384 333 367
  Own / Eie R/ha 62 0 96 213 153 169
  Purchased / Gekoop R/ha 390 434 180 171 180 198
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 375 965 508 1 326 1 357 1 402
Lime / Kalk R/ha 59 56 63 95 108 114
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 306 396 237 302 454 360
Pesticides and fungicides /
Plaag- en swambeheermiddels
R/ha 287 245 173 176 201 203
Crop insurance / Oesversekering R/ha 34 22 203 27 27 26
Tractors and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 182 182 91 182 235 235
  Repairs and maintenance /
  Herstelwerk en onderhoud
R/ha 281 281 167 210 267 252
Contract / Kontrakwerk R/ha 164 89 18 126 105 108
Casual labour / Los arbeid R/ha 3 3 9 0 0 0
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 169 149 99 157 172 171
Harvesting costs / Oeskoste (vi) R/ha 249 249 163 290 290 290
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 560 3 069 2 007 3 273 3 547 3 527
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 978 2 743 2 463 3 194 2 939 2 736
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 248 306 161 214 161 161
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 2 730 2 437 2 301 2 979 2 778 2 575
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail