Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins of soybean under irrigation 2013/2014 Bruto marges vir sojaboon onder besproeiing

Per ha according to area / Per ha volgens streek
Area / Gebied GWK Bergville Brits
Koedoeskop
Groblers­dal
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum None / Geen Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs T/ha 4.00 4.00 4.00 4.00
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 4 880 5 034 4 996 4 996
  Safex R/ton 5 150 5 150 5 150 5 150
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander R/ton 270 116 154 154
Gross income / Bruto inkomste R/ha 19 520 20 134 19 984 19 984
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 847 991 1 058 938
  Own / Eie R/ha 293 483 485 452
  Purchased / Gekoop R/ha 554 508 572 485
Fertilizer / Bemesting R/ha 1 121 1 442 1 014 1 015
Lime / Kalk R/ha 0 574 34 600
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 400 477 303 272
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 938 255 8 8
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 230 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 0 147 175 175
Crop insurance / Oesversekering R/ha 1 171 2 009 1 005 919
Irrigation / Besproeiing R/ha 3 254 1 661 3 461 3 461
Mechanisation costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 308 180 711 717
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 147 201 469 541
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 468 425 454 474
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 1 182 333 837 839
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 837 8 925 9 529 9 958
Gross margin / Bruto marge R/ha 9 683 11 209 10 455 10 026
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 792 460 800 600
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 8 891 10 749 9 655 9 426
Subscribe: receive ICBs via e-mail