Crop summary / Gewas opsomming

Gross margins of wheat under irrigation 2013/2014 Bruto marges vir koring onder besproeiing

Per ha according to area / Per ha volgens streek
Area / Gebied Brits
Koedoeskop
Groblers­dal GWK
Cultivation system / Bewerkingstelsel Conventional / Konvensioneel
Yield / Opbrengs T/ha 5.50 5.50 7.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 2 924 2 973 2 714
  Safex R/ton 3 357 3 357 3 357
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 179 130 270
  Other marketing costs / Ander R/ton 254 254 373
Gross income / Bruto inkomste R/ha 16 082 16 351 20 353
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 391 396 1 180
  Own / Eie R/ha 128 128 0
  Purchased / Gekoop R/ha 263 268 1 180
Fertilizer / Bemesting R/ha 3 716 3 765 4 969
Lime / Kalk R/ha 34 0 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 174 174 144
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 67 67 670
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 175 175 345
Crop insurance / Oesversekering R/ha 942 942 1 119
Irrigation / Besproeiing R/ha 3 229 3 230 2 873
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 774 780 707
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 445 445 450
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 539 541 664
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 837 839 818
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 11 324 11 351 13 938
Gross margin / Bruto marge R/ha 4 758 4 999 6 415
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 800 800 792
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 3 958 4 199 5 623
Subscribe: receive ICBs via e-mail