Crop summary 2014/2015 Gewas opsomming

Wheat gross margins: irrigation / Koring bruto marges: besproeiing
Area / Gebied Bergville Brits
Koedoeskop
Groblers­dal GWK
Cultivation system / Bewerkingstelsel None
Geen
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Conv.
Konv.
Yield / Opbrengs T/ha 6.00 5.50 5.50 7.50
Nett farm price / Netto plaasprys R/ton 3 182 3 168 3 228 2 953
  Safex R/ton 3 642 3 642 3 642 3 642
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 321 210 152 294
  Other marketing costs / Ander R/ton 139 264 262 395
Gross income / Bruto inkomste R/ha 19 090 17 425 17 755 22 146
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad R/ha 777 415 421 496
  Own / Eie R/ha 691 130 130 236
  Purchased / Gekoop R/ha 87 285 291 260
Fertilizer / Bemesting R/ha 4 101 4 031 4 596 3 747
Lime / Kalk R/ha 574 36 0 0
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 395 185 174 296
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 475 71 67 796
Casual labour / Los arbeid R/ha 0 0 0 0
Aero spray (contract) / Lugbespuiting (kontrak) R/ha 294 175 175 435
Crop insurance / Oesversekering R/ha 563 1 022 1 022 1 218
Irrigation / Besproeiing R/ha 1 661 3 229 3 230 2 946
Mechanisation Costs / Meganisasiekoste
  Fuel / Brandstof R/ha 139 735 742 673
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 154 467 467 530
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal R/ha 473 560 586 604
Harvesting costs / Oeskoste R/ha 321 828 829 934
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 9 926 11 753 12 309 12 674
Gross margin / Bruto marge R/ha 9 163 5 671 5 446 9 472
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 460 800 800 792
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 8 703 4 871 4 646 8 680
Subscribe: receive ICBs via e-mail