Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola gross margins per ha according to area 2010/2011 Bruto marge van canola per ha volgens streek

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum None / Geen
Yield / Opbrengs T/ha 2.50 2.20 2.00
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 1 646 1 638 1 613
  Safex (contract / kontrak) (i) R/ton 1 736 1 758 1 780
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 89 119 167
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 4 115 3 604 3 226
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 367 335 182
  Own / Eie R/ha 28 56 60
  Purchased / Gekoop R/ha 339 279 122
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 990 719 427
Lime / Kalk R/ha 56 52 80
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 337 340 253
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 474 469 240
Crop insurance / Oesversekering R/ha 19 14 177
Tractor and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 153 153 78
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 223 223 167
Contract work / Kontrakwerk R/ha 109 89 18
Casual labour / Los arbeid R/ha 3 0 9
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 153 137 91
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 305 305 137
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 188 2 837 1 860
Gross margin / Bruto marge R/ha 927 767 1 366
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 189 200 161
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 738 567 1 204
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Calculated at 10.5% over a six month period.
  Bereken teen 10.5% vir 6 maande.
 • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail