Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola gross margins per ha according to area 2010/2011 Bruto marge van canola per ha volgens streek

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Moorreesburg Malmesbury Porterville
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum None / Geen Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 1.30 1.40 1.20 1.25 1.35 1.25
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 787 2 780 2 758 2 786 2 791 2 791
  Safex (contract / kontrak) (i) R/ton 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0 0 0 0 0 0
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0 0 0 0 0 0
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 13 20 42 14 9 9
Gross farm gate income /
Bruto inkomste by plaashek
R/ha 3 623 3 614 3 309 3 482 3 768 3 489
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 215 253 284 145 131 193
  Own / Eie R/ha 3 1 0 7 7 0
  Purchased / Gekoop R/ha 212 252 284 138 124 193
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 992 948 670 876 926 822
Lime / Kalk R/ha 56 52 80 75 75 75
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 308 221 361 428 416 351
Pesticides and fungicides /
Plaag- en swambeheermiddels
R/ha 234 95 103 58 31 76
Crop Insurance / Oesversekering R/ha 16 14 136 0 16 14
Tractor and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 141 141 72 135 158 171
  Repairs and maintenance /
  Herstelwerk en onderhoud
R/ha 205 205 152 186 217 187
Contract work / Kontrakwerk R/ha 66 24 22 210 105 105
Casual labour / Los arbeid R/ha 3 0 8 0 0 0
Interest on working capital /
Rente op bedryfskapitaal (vi)
R/ha 127 115 105 113 120 113
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 256 256 137 255 318 255
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 619 2 325 2 128 2 481 2 512 2 362
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 004 1 290 1 181 1 001 1 255 1 127
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 189 200 161 214 169 169
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 814 1 090 1 020 787 1 086 957
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Calculated at 10.5% over a six month period.
  Bereken teen 10.5% vir 6 maande.
 • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail