Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola and wheat 2010/2011 Canola en koring

Swartland (Cape Agri and MKB areas / Kaap Agri en MKB-gebiede)
Area / Gebied Moorreesburg Malmesbury Porterville
Crop / Gewas Canola Wheat
Koring
Canola Wheat
Koring
Canola Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel None / Geen Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 1.25 2.60 1.35 2.80 1.25 2.70
Net farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 785.83 1 640.98 2 791.00 1 637.53 2 791.00 1 640.29
  SAFEX (contract / kontrakprys) (i) R/ton 2 800.00 2 255.00 2 800.00 2 255.00 2 800.00 2 255.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 420.00 0.00 420.00 0.00 420.00
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0.00 116.85 0.00 116.85 0.00 116.85
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 14.17 77.17 9.00 80.62 9.00 77.86
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 3 482.29 4 266.54 3 767.85 4 585.09 3 488.75 4 428.78
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 145.45 253.15 130.91 252.81 192.50 241.38
  Own / Eie R/ha 6.98 154.35 7.16 122.81 0.00 172.02
  Purchased / Gekoop R/ha 138.48 98.80 123.75 130.00 192.50 69.36
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 875.79 1 046.68 925.68 1 073.09 821.52 1 113.58
Lime / Kalk R/ha 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 427.50 322.68 416.00 524.00 351.00 381.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 58.00 179.50 31.00 206.00 76.00 195.36
Crop insurance / Oesversekering R/ha 0.00 17.58 15.52 18.89 14.42 18.25
Tractor and implements / Trekker en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 134.73 142.36 157.79 183.63 171.26 183.63
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 186.06 199.54 217.16 254.52 187.33 240.11
Contractor / Kontrakteur R/ha 210.00 120.00 105.00 105.00 105.00 105.00
Casual labour / Los arbeid R/ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 113.29 130.83 120.09 149.28 112.59 131.95
Harvest costs / Oeskoste (vii) R/ha 255.20 255.20 318.03 255.20 255.20 255.20
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 481.27 2 742.76 2 512.43 3 097.67 2 362.06 2 950.71
Gross Margin / Bruto Marge R/ha 1 001.02 1 523.79 1 255.42 1 487.42 1 126.69 1 478.07
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 214.02 214.02 169.40 169.40 169.40 169.40
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 787.00 1 309.77 1 086.01 1 318.01 957.28 1 308.67

Source: group discussions with farmers and officials. Group discussions with respect to Malmesbury and Porterville were done in cooperation with Cape Agri.
Bron: groepsbesprekings met boere en beamptes. Malmesbury en Porterville groepbesprekings in samewerking met Kaap Agri.

 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Calculated at 10.5% over a six month period.
  Bereken teen 10.5% vir 6 maande.
 • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Swartland

Malmesbury
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 1.00 1.10 1.20 1.35 1.50 1.60
Contract price / Kontrak prys Gross margin R/ha (excluding permanent labour) / Bruto marge R/ha (gereelde arbeid uitgesluit)
2 600 84 342 600 987 1 374 1 632
2 700 183 451 719 1 121 1 523 1 791
2 800 283 561 839 1 255 1 672 1 950
2 900 382 670 958 1 390 1 821 2 109
3 000 481 779 1 077 1 524 1 970 2 268
Porterville
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 1.00 1.10 1.25 1.40 1.50
Contract price / Kontrak prys Gross margin R/ha (excluding permanent labour) / Bruto marge R/ha (gereelde arbeid uitgesluit)
2 600 233 491 878 1 265 1 523
2 700 332 600 1 002 1 404 1 672
2 800 432 710 1 127 1 544 1 821
2 900 532 819 1 251 1 683 1 971
3 000 631 929 1 376 1 822 2 120
Moorreesburg
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 1.00 1.10 1.25 1.40 1.50
Contract price / Kontrak prys Gross margin R/ha (excluding permanent labour) / Bruto marge R/ha (gereelde arbeid uitgesluit)
2 600 105 363 751 1 139 1 397
2 700 205 473 876 1 279 1 547
2 800 305 583 1 001 1 419 1 697
2 900 405 693 1 126 1 559 1 847
3 000 505 803 1 251 1 699 1 997
Subscribe: receive ICBs via e-mail