Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola, lupins and wheat 2010/2011 Canola, lupiene en koring

Swartland (MKB area / MKB-gebied)
Area / Gebied Moorreesburg
Crop / Gewas Canola Wheat
Koring
Lupins
Lupiene
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 1.50 2.60 1.00
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 3 500.00 2 034.18 2 173.88
  SAFEX (contract / kontrak) (i) R/ton 3 500.00 2 750.00 2 200.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 350.00 0.00
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0.00 271.70 0.00
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 0.00 94.12 26.12
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 5 250.00 5 288.86 2 173.88
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 234.00 262.30 130.43
  Own / Eie R/ha 14.00 171.10 130.43
  Purchased / Gekoop R/ha 220.00 91.20 0.00
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 538.71 1 325.42 319.50
Lime / Kalk R/ha 110.25 110.25 110.25
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 522.47 478.60 533.43
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 58.55 246.45 110.50
Crop insurance / Oesversekering R/ha 0.00 21.79 0.00
Tractor and implements / Trekker en implemente
  Fuel / Brandstof R/ha 127.79 135.03 121.99
  Repairs and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 186.06 199.54 184.52
Contractor / Kontrakteur R/ha 231.25 151.25 0.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 206.58 206.68 117.87
Harvest costs / Oeskoste (vi) R/ha 173.24 173.24 173.24
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 388.90 3 310.55 1 801.72
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 861.10 1 978.31 372.16
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 214.02 214.02 214.02
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 647.08 1 764.29 158.14
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated at 14% over a six month period.
  Bereken teen 14% vir 6 maande.
 • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Swartland

Moorreesburg
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 0.80 1.00 1.20 1.50 1.80
Contract price / Kontrak prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (arbeid uitgesluit)
3 100 -909 -289 331 1 261 2 191
3 500 -589 111 811 1 861 2 911
3 850 -309 846 1 231 2 386 3 541
Subscribe: receive ICBs via e-mail