Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola, barley and wheat 2010/2011 Canola, gars en koring

Southern Cape (SSC area) / Suid-Kaap (SSK-gebied)
Area / Gebied Swellendam / Heidelberg
Crop / Gewas Canola Barley
Gars
Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel None / Geen
Yield / Opbrengs T/ha 1.20 2.00 1.95
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 2 757.57 1 612.90 1 635.38
  Safex (contract / kontrak) (i) R/ton 2 800.00 1 780.00 2 255.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 0.00 420.00
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0.00 0.00 133.19
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 42.43 167.10 66.43
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 3 309.08 3 225.79 3 188.98
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 283.50 182.49 318.44
  Own / Eie R/ha 0.00 60.09 105.32
  Purchased / Gekoop R/ha 283.50 122.40 213.12
Fertilizer / Kunsmis (iv) R/ha 670.14 427.29 475.86
Lime / Kalk R/ha 80.00 80.00 80.00
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 361.00 253.00 253.00
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 103.00 239.92 137.67
Crop insurance / Oesversekering R/ha 136.00 177.42 161.04
Tractor and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 71.55 78.43 71.55
  Repairs and maintenance / Herstel en onderhoud R/ha 151.65 167.28 151.65
Contract work / Kontrakwerk R/ha 21.88 17.50 17.50
Casual labour / Losarbeid R/ha 7.71 8.75 7.71
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (vi) R/ha 104.65 91.48 93.75
Harvest costs / Oeskoste (vii) R/ha 136.56 136.56 136.56
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 127.65 1 860.11 1 904.74
Gross margin / Bruto marge R/ha 1 181.43 1 365.68 1 284.24
Labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 161.48 161.48 161.48
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 1 019.95 1 204.20 1 122.76

Source: compiled in cooperation with SSC.
Bron: opgestel in samewerking met SSK.

  • SAFEX price only applicable to wheat.
    SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
  • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
    Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
  • Includes seed treatment.
    Sluit saadbehandeling in.
  • Includes trace elements if used.
    Sluit spoorelemente in indien toegedien.
  • Calculated according to guide to machinery costs.
    Bereken volgens meganisasie kostegids.
  • Calculated at 10.5% over a six month period.
    Bereken teen 10.5% vir 6 maande.
  • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
    Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Southern Cape / Suid-Kaap

Swellendam / Heidelberg
Yield / Opbrengs (ton/ha) 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50
Contract price / Kontrak prys Gross margin R/ha (excluding permanent labour) / Bruto marge R/ha (arbeid uitgesluit)
2 600 462 707 952 1 196 1 441 1 685
2 700 558 812 1 066 1 320 1 575 1 829
2 800 653 917 1 181 1 445 1 709 1 973
2 900 749 1 023 1 296 1 569 1 843 2 116
3 000 845 1 128 1 411 1 694 1 977 2 260
Subscribe: receive ICBs via e-mail