Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Canola and wheat 2010/2011 Canola en koring

Swartland (Cape Agri area / Kaap Agri-gebied)
Area / Gebied Malmesbury Porterville
Crop / Gewas Canola Wheat
Koring
Canola Wheat
Koring
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 1.50 2.80 0.80 2.80
Net farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 3 500.00 2 042.89 3 500.00 2 050.50
  SAFEX (contract / kontrak) (i) R/ton 3 500.00 2 750.00 3 500.00 2 750.00
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 0.00 350.00 0.00 350.00
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 0.00 271.70 0.00 271.70
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 0.00 85.42 0.00 77.80
Gross farm gate income / Bruto inkomste by plaashek R/ha 5 250.00 5 720.00 2 800.00 5 741.40
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 234.00 286.60 182.00 310.31
  Own / Eie R/ha 0.00 159.10 0.00 180.51
  Purchased / Gekoop R/ha 234.00 127.50 182.00 129.80
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 283.79 1 641.09 1 184.65 1 594.48
Lime / Kalk R/ha 78.94 78.94 82.69 82.69
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 434.88 583.88 355.60 658.03
Pesticides and fungicides / Plaag- en swambeheermiddels R/ha 39.50 274.85 60.25 160.61
Crop insurance / Oesversekering R/ha 21.63 23.57 11.54 23.65
Tractor and implements / Trekker en implemente
  Fuel / Brandstof R/ha 149.67 174.18 162.44 174.18
  Repairs and maintenance / Herstelwerk en onderhoud R/ha 204.87 240.11 187.33 240.11
Contractor / Kontrakteur R/ha 0.00 100.00 100.00 50.00
Interest on working capital / Rente op bedryfskapitaal (v) R/ha 187.81 243.55 176.63 247.86
Harvest costs / Oeskoste (vi) R/ha 235.76 176.08 296.74 296.74
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 2 870.84 3 822.84 2 799.85 3 838.65
Gross margin / Bruto marge R/ha 2 379.16 1 897.23 0.15 1 902.75
Labour costs / Arbeidskoste R/ha 169.40 169.40 169.40 169.40
Margin above labour costs / Marge na gereelde arbeidskoste R/ha 2 209.76 1 727.83 -169.26 1 733.34

Source: group discussions with farmers and officials. Group discussions with respect to Malmesbury and Porterville were done in cooperation with Cape Agri.
Bron: groepsbesprekings met boere en beamptes. Malmesbury en Porterville groepbesprekings in samewerking met Kaap Agri.

 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated at 14% over a six month period.
  Bereken teen 14% vir 6 maande.
 • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).

Sensitivity analysis / Sensitiwiteitsanalises
Swartland

Malmesbury
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 1.00 1.20 1.50 1.80 2.00
Contract price / Kontrak prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (arbeid uitgesluit)
3 100 229 920 1 779 2 780 3 329
3 500 629 1 400 2 381 3 500 4 129
3 850 979 1 820 2 904 4 130 4 829
Porterville
Yield per ha / Opbrengs per ha (ton) 0.50 0.80 1.10 1.30 1.50 1.80
Contract price / Kontrak prys (R/ton) Gross margin per ha (excluding permanent labour) / Bruto marge per ha (arbeid uitgesluit)
3 100 -1 250 -320 610 1 230 1 850 2 780
3 500 -1 050 0 1 050 1 750 2 450 3 500
3 850 -875 280 1 435 2 205 2 975 4 130
Subscribe: receive ICBs via e-mail