Income and Cost Budgets / Inkomste en kosteramings

Wheat: gross margins per ha according to area 2010/2011 Bruto marge van koring per ha volgens streek

Crop summary / Gewasopsomming
Area / Gebied Caledon
Riviersonderend
Bredasdorp
Napier
Swellendam
Heidelberg
Moorreesburg Malmesbury Porterville
Cultivation system / Bewerkingstelsel Minimum None / Geen Minimum
Yield / Opbrengs T/ha 2.65 2.20 1.95 2.60 2.80 2.70
Nett farm gate price / Netto prys plaashek R/ton 1 559 1 558 1 635 1 641 1 638 1 640
  Safex (contract / kontrak) (i) R/ton 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255
  Transport differential / Vervoerdifferensiaal R/ton 420 420 420 420 420 420
  Grade discounts / Graaddiskonto R/ton 146 146 133 117 117 117
  Other marketing costs / Ander (ii) R/ton 131 131 66 77 81 78
Gross farm gate income /
Bruto inkomste by plaashek
R/ha 4 128 3 427 3 189 4 267 4 585 4 429
Variable costs / Veranderlike koste
Pre harvest cost / Vooroeskoste
Seed / Saad (iii) R/ha 384 331 318 253 253 241
  Own / Eie R/ha 60 41 105 154 123 172
  Purchased / Gekoop R/ha 324 289 213 99 130 69
Fertilizer / Bemesting (iv) R/ha 1 158 802 476 1 047 1 073 1 114
Lime / Kalk R/ha 56 52 80 75 75 75
Herbicides / Onkruiddoders R/ha 350 340 253 323 524 381
Pesticides and fungicides /
Plaag- en swambeheermiddels
R/ha 312 229 138 180 206 195
Crop Insurance / Oesversekering R/ha 25 14 161 18 19 18
Tractor and implements / Trekkers en implemente (v)
  Fuel / Brandstof R/ha 153 153 72 142 184 184
  Repairs and maintenance /
  Herstelwerk en onderhoud
R/ha 223 223 152 200 255 240
Contract work / Kontrakwerk R/ha 136 45 18 120 105 105
Casual labour / Los arbeid R/ha 3 3 8 0 0 0
Interest on working capital /
Rente op bedryfskapitaal (vi)
R/ha 156 129 94 131 149 142
Harvesting costs / Oeskoste (vii) R/ha 305 305 137 255 255 255
Total variable costs / Totaal veranderlike koste R/ha 3 260 2 624 1 905 2 743 3 098 2 951
Gross margin / Bruto marge R/ha 868 803 1 284 1 524 1 487 1 478
Regular labour costs / Gereelde arbeidskoste R/ha 200 189 161 214 169 169
Margin above labour costs /
Marge na gereelde arbeidskoste
R/ha 668 613 1 123 1 310 1 318 1 309
 • SAFEX price only applicable to wheat.
  SAFEX-prys slegs van toepassing op koring.
 • Includes statutory levy on wheat, silo costs and transport to silo.
  Sluit statutêre heffing, silokoste en vervoer na silo in.
 • Includes seed treatment.
  Sluit saadbehandeling in.
 • Includes trace elements if used.
  Sluit spoorelemente in indien toegedien.
 • Calculated according to guide to machinery costs.
  Bereken volgens meganisasie kostegids.
 • Calculated at 10.5% over a six month period.
  Bereken teen 10.5% vir 6 maande.
 • Includes self combine harvesting (only fuel and repairs).
  Eie stroper (slegs brandstof en reparasies).
Subscribe: receive ICBs via e-mail