Navorsingsverslag 2012/2013

2.

 

Algemene oorsig


Die Internasionale Sojaboonnavorsingskongres word eenmaal elke 4 jaar in verskillende lande, aangebied. Tydens die kongres in 2009 te Beijing, is die kongres aan Suid-Afrika toegeken, alhoewel die PNS aangedui het dat hy nie in staat is om so iets te reël nie. Ander partye het egter die nodige voorleggings gemaak wat aanvaar is, maar toe dit na 2 jaar nog nie gevorder het nie, is die PNS versoek om hulp te verleen. Die kongres is toe finaal aangebied deur die PNS in vennootskap met die Olie- en Proteïensade Ontwikkelingstrust/Oliesade Advieskomitee (OPOT/OAK) en is gehou in Durban van 17-22 Februarie 2013. Hierdie aksie het letterlik die hele navorsingsjaar 2012/2013 oorheers.

Desnieteenstaande kan die PNS baie tevrede voel oor vordering met sy vernaamste aktiwiteite danksy uitstaande navorsingsresultate asook vordering met ander projekte soos in hierdie verslag aangedui, tegnologie-oordrag en 'n hoogs geslaagde generiese bemarkingsprogram wat 'n wye reeks fasette ten opsigte van beide sojabone en canola gedek het.

Internasionale samewerking gaan voort teen 'n hoë tempo. Etlike Raadslede, personeel en kontrakteurs het PNS vennote en sakekennisse in die buiteland besoek, samesprekings gevoer, kongresse bygewoon en ook nuwe bande gesmee. Soortgelyk het 'n verskeidenheid internasionale navorsers Suid-Afrika besoek in opvolging van samewerkingsooreenkomste of op uitnodiging van die PNS met die oog op tegnologie-oordrag ten opsigte van onderwerpe van belang soos deur die PNS geïdentifiseer. Behoeftes hieraan word steeds geïdentifiseer deur die verskillende Raadskomitees en werkgroepe vir voorlegging aan en besluitneming deur die Raad.

Die Elite-sojaproewe in samewerking met instansies uit Argentinië, Brasilië en Sjina word steeds as baie suksesvol beskou en die eerste positiewe resultate word reeds in 2013/2014 verwag.

Met die oog op WSRC IX 2013 het PNS personeel 'n stalletjie beman tydens Congresso Brasileiro de Soja in Cuiaba, Brasilië, 'n eerste van sy soort vir die PNS.

PNS verteenwoordigers het weereens 'n verskeidenheid internasionale en plaaslike kongresse, inligtingsdae, ens., bygewoon hetsy as afgevaar­digdes of sprekers. Hierdie faset bly noodsaaklik om die PNS op hoogte te hou met die heel nuutste ontwikkelinge en verwikkelinge op terreine wat van belang is vir die PNS, maar is ook deel van die tegnologie-oordragprogram waaraan die PNS baie waarde heg. Dit word steeds van elke Trustee verwag om toepaslike vakverenigings se kongresse en algemene jaarvergaderings by te woon. Etlike lede dien ook op besture- en komitees en spesiale melding moet gemaak word van Prof R Gous, wat verkies is tot erepresident van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging (SAPV) en ook Visepresident van die "World's Poultry Science Association (WPSA)".

Die afgelope aantal jare het die PNS baie suksesvolle inligtingsdae gehou te Hatfield en het jaarliks groter bywoning en belangstelling ervaar. WSRC IX 2013 het egter tot gevolg gehad dat daar 'n ooraktiwiteit van soja gereël is vir Februarie 2013 en is die geskeduleerde "Hatfield Inligtingsdag" nie hierdie jaar aangebied nie.

Stalletjies en uitstallings by strategiese geleenthede, bv. NAMPO, word steeds volgehou. Tydens sulke geleenthede word tersaaklike pamflette, artikels en nuusbrokkies aan belangstellendes beskikbaar gestel. Die afgelope jaar het meer as 80 artikels insake soja en 22 oor canola in 'n verskeidenheid joernale en tydskrifte verskyn en is nou ook beskikbaar op die PNS webblad (www.proteinresearch.net). Dit geld ook vir inkomste- en kosteramings wat jaarliks op datum gebring word, versprei word en ook op die PNS webblad beskikbaar gestel word.

Daar word jaarliks dinkskrumsessies vir beide die Dagbestuur en die Tegnologiekomitee gereël, soos ook weer hierdie jaar die geval was. Die normale kwartaallikse verslae insake plaaslike en internasionale aspekte ten opsigte van biobrandstof met die oog op moontlike proteïenbronne wat uit sodanige vervaardiging mag voortspruit is op die PNS webblad beskikbaar.

Dit is met deernis dat die PNS die afgelope jaar Dr Munro Griessel se bedanking uit alle komitees aanvaar het. Dr Griessel is een van die stigter­slede van die PNS, wat terugdateer na 1990, was vir 18 jaar voorsitter van die Tegnologiekomitee en as sodanig ook 'n lid van die Dagbestuur. Hy het aangedui dat hy in 2014 finaal uit die Raad sal tree. Die PNS Raad eer hom graag vir sy onskatbare bydrae en het geen twyfel dat sy kundigheid baie gemis sal word. Ons wens hom 'n baie geseënde aftrede toe. Sy plek as Voorsitter van die Tegnologiekomitee en ook as lid van die Dagbestuur word gevul deur Dr Jos de Kock en die Raad wens Dr de Kock sterkte en sukses toe in hierdie nuwe rol.

Navorsers wat die PNS kan bystaan in die bevordering van sojabone en canola is yl gesaai, en word selde by aftrede, spesifiek by instansies soos die Institute van die LNR, vervang. Dit geld ook vir Dr Geoff Tribe wat baanbrekerswerk verrig het as entomoloog vir die canola-bedryf, wat gedu­rende die afgelope jaar afgetree het. Ons beste wense vergesel hom en ons is dankbaar dat hy nog steeds as konsultant beskikbaar sal wees vir die bedryf.