Navorsingsverslag 2012/2013

Bylae III

Kort- en medium-termyn behoefte vir en gebruik van vismeel en oliekoek

(Opdateer Januarie 2013)

Tabel 1
Vismeel en Oliekoek balansstaat   (2010/2011-2012/2013) (April-Maart)
  Vismeel (ton) Oliekoek (ton)
Jaar 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Behoefte / Verkope 37 000 45 000 55 000 1 857 490 1 856 360 2 200 000
Beskikbaar / Produseer 94 000 105 000 105 000 624 912 766 927 918 820
Tekorte / Invoere -57 000 -60 000 -50 000 1 232 578 1 089 433 1 281 820

2012/2013 – Skatting
Bron: Visbedryf; AFMA Voorsittersverslag 2011/2012

Tabel 2
Vismeel en Oliekoek verbruik   (2010/2011-2012/2013) (April-Maart)
  Vismeel (ton) Oliekoek (ton)
Jaar 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013
AFMA-lede 30 754 26 492 51 033 1 255 258 1 329 126 1 345 149
Nie AFMA-lede 6 246 18 508 3 967 602 232 527 234 854 851
Totaal 37 000 45 000 55 000 1 857 490 1 856 360 2 200 000

Bron: AFMA Voorsittersverslag 2011/2012
2011/2012 – Skatting
Nie AFMA-lede kan ook ongebruikte voorraadsyfers insluit.

Tabel 3
Hoof Roumateriaal verbruik deur AFMA-lede   (2010/2011-2012/2013) (April-Maart)
  Totaal (ton) Insluitingskoers (%) Totaal (ton) Insluitingskoers (%) Totaal (ton) Insluitingskoers (%)
Roumateriaal 2010/2011   2011/2012   2012/2013  
Sonneblom-oliekoek 256 841 4.64 279 309 4.68 325 821 5.33
Grondboon-oliekoek 138 0.00 2 045 0.03 2 262 0.04
Soja-oliekoek 815 958 14.75 885 988 14.84 853 941 13.97
Volvet soja 142 758 2.58 122 772 2.06 108 252 1.77
Katoensaad-oliekoek 17 142 0.31 14 291 0.24 15 663 0.26
Volvet katoensaad 5 704 0.10 7 611 0.13 8 739 0.14
Canola-oliekoek 5 974 0.11 9 071 0.15 10 848 0.18
Volvet canola 1 056 0.02 0 0.00 0 0.00
Kopra- en Palm-kern 7 425 0.13 8 011 0.13 19 626 0.32
Mieliekiem-oliekoek 2 261 0.04 29 0.00 0 0.00
Totale oliekoek 1 255 258 22.69 1 329 126 22.26 1 345 149 22.00
Totale mielie-produkte 3 034 924 54.87 3 237 558 54.21 3 238 734 52.97
Vismeel totaal 30 754 0.56 26 492 0.44 51 033 0.83

Bron: AFMA Voorsittersverslag 2011/2012
AFMA-roumaterial verbruik April 2012 tot Maart 2013 afgerond tot a twaalf maande periode.
* Nota: totale oliekoek in Tabel 3 sluit alle oliekoek in en nie slegs spesifieke oliekoek items soos in Tabel 3 gelys nie.

Tabel 4
Vismeel: plaaslike produksie en invoere   (2010/2011-2012/2013) (April-Maart)
  Plaaslik (RSA + Namibië) Vismeel produksie (ton) Vismeel Invoere (ton)
Jaar 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013
RSA 72 000 90 000 90 000      
Namibië ¹ 22 000 15 000 15 000      
Totaal 94 000 105 000 105 000 -57 000 -60 000 -50 000

Bron: AFMA; SA Vismeel Bemarkingsmaatskappy
2012/2013 – Skatting
¹ Insluitende Russiese visvangbote operasioneel in Namibiese waters.

Tabel 5
Oliekoek: plaaslike produksie en invoere   (2010/2011-2012/2013)
  Plaaslike oliekoek-produksie (ton) Oliekoek invoere (ton)
Jaar 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Oliekoek:            
Grondboon-oliekoek 3 1 0 1 235  
Sonneblom-oliekoek 249 984 336 966 369 180 103 062 57 159  
Sojakoek 152 000 227 600 488 000 989 112 922 499  
  - Volvet 149 600 120 160        
  - Bone       357 1 083  
Katoenkoek 7 500     87 354 68 333  
  - Volvet 25 000 40 000 10 000 17 928 11 763  
Ander:            
Canola 22 825 24 200 33 000      
Lupiene 18 000 18 000 18 000      
Kopra- en Palm-kern       34 764 28 361  
Totaal 624 912 766 927 918 180 1 232 578 1 089 433 1 281 820

Bron: AFMA Voorsittersverslag 2011/2012
2012/2013 – Skatting
Geprojekteerde plaaslike produksie-syfers weerspieël volvet en oliekoek vir soja en katoen.

Tabel 6
Oliesaad en Graan-produksie in die RSA (ton)   (2008/2009-2012/2013 bemarkingseisoen)
Gewas 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Witmielies 7 480 000 6 775 000 7 822 400 6 052 000 6 740 000
Geelmielies 5 220 000 5 275 000 5 220 600 4 308 000 5 090 000
Sorghum 255 000 276 500 220 093 155 000 135 500
Grondbone 88 800 99 500 87 880 64 250 59 000
Sonneblom 872 000 801 000 516 265 860 000 522 000
Sojabone 282 000 516 000 560 950 710 000 650 000
Katoensaad ¹ 17 378 15 658 14 793 31 373 22 326
Koring 2 130 000 1 958 000 1 430 000 2 005 000 1 895 410
Canola 30 800 40 350 36 900 58 800 84 275

Bron: Nationale Oesskattingskomitee; Vyfde produksieskatting vir wintergewasse (20 Desember 2012) en finale oesskatting vir somergewasse tydens die 2012/2013 bemarkingsjaar (29 November 2012).
¹ Cotton South Africa.

Tabel 7
Beraamde Oliesaad en Graan voorsiening in die RSA (ton)   (2012/2013 bemarkingseisoen)
Gewas Beginvoorraad Invoere na RSA Produksie Uitvoere Totale aanbod
Witmielies 518 000 13 000 6 740 000 1 148 000 6 123 000
Geelmielies 476 000 35 000 5 090 000 229 000 5 372 000
Sorghum 52 100 65 000 135 500 19 800 232 800
Grondbone 13 400 19 900 59 000 15 900 76 400
Sonneblom 232 700 11 700 522 000 0 766 400
Sojabone 306 100 300 650 000 158 000 798 400
Koring 651 000 1 585 000 1 895 410 260 000 3 871 410
Canola 6 900 0 84 275 0 91 175

Bron: Beginvoorraad-, invoer-, produksie- en uitvoersyfers ontvang vanaf Graan Suid-Afrika.

Tabel 8
Oppervlakte beplant: Oliesaad en Graangewasse in die RSA   (2007/2008-2012/2013 produksieseisoen)
  Ha beplant
Gewas 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Witmielies 1 737 000 1 489 000 1 719 700 1 418 300 1 636 200 1 600 000
Geelmielies 1 062 000 938 500 1 022 700 954 000 1 063 000 1 135 000
Sorghum 86 800 85 500 86 675 69 200 48 550 64 650
Grondbone 54 200 54 550 57 450 55 150 45 450 43 000
Sonneblom 564 300 635 800 397 700 642 700 453 350 525 000
Sojabone 165 400 237 750 311 450 418 000 472 000 504 000
Koring 632 000 748 000 642 500 558 100 604 700 551 200
Canola 33 260 34 000 35 060 34 820 43 510 44 100
Totaal 4 334 960 4 223 100 4 273 235 4 150 270 4 366 760 4 466 950

Nationale Oesskattingskomitee – Voorneme om somergewasse te plant vir die 2012/2013 produksieseisoen (25 Oktober 2012) en vyfde oppervlakteskatting vir wintergewasse tydens die 2012 produksieseisoen (20 Desember 2012).

Tabel 9
Bemarkings-seisoen nota vir Somer- en Wintergewasse
Gewas Seisoen
Witmielies Mei-April
Geelmielies Mei-April
Sorghum April-Maart
Grondbone Maart-Februarie
Sonneblom Januarie-Desember
Sojabone Januarie-Desember
Koring Oktober-September