Navorsingsverslag 2001/2002

3.

 

Beleidsbesluite


Die nastreef van die doelstellings van die PNS het tot gevolg dat nuwe gewasse en gebiede vir die verbouing van sodanige gewasse of nuwe gebiede vir die verbouiing van bestaande gewasse wat tans van belang is, voortdurend aandag kry.

Na aanleiding van die sukses en goeie resultate wat behaal is met die sojaboon-cultivarproewe op Outiniqua-proefplaas te George oor 'n aantal jare, het die Raad besluit om in ses (6) lokaliteite in die Suid-Kaap kommersiële aanplantings van sojabone in die vorm van strookproewe te laat doen. Die PNS was suksesvol om die dienste van 'n kundige te bekom en mnr Carel Grimbeek is gekontrakteer om hierdie projek te loods. Hy het daarin geslaag om groot belangstelling ten opsigte van soja onder die produsente aan te wakker en soja sal ongetwyfeld kommersieël in hierdie streek aangeplant word in die volgende seisoen.

Mpumalanga bly steeds die provinsie waar die grootste hoeveelheid sojabone geproduseer word. Vorige navorsers betrokke aldaar, asook kontrakteurs en ander medewerkers kon, na mening van die PNS, nie daarin slaag om 'n aanvaarbare opbrengs per hektaar te behaal nie. Na aanleiding van die geskiedenis in ander provinsies, en veral KwaZulu-Natal, het die PNS besluit om mnr W. van Wyk, goedgekwalifiseerde akkerboukundige met baie ervaring, te kontrakteer vir die bevordering van sojabone in Mpumalanga en die Noordelike Provinsie. In 'n poging om vir eens en vir altyd 'n sukses van Mpumalanga te maak, is hoog aangeskrewe kundiges genader om mnr Van Wyk se navorsing te rugsteun. Die dienste van onder andere, dr Mart Farina is bekom en die projek onder leiding van dr Jos de Kock, Raadslid van die PNS, wat nie enige bekendstelling nodig het nie, hou groot belofte in. Die PNS het tewens min twyfel oor die suksesvolle afhandeling van hierdie hernieude poging.

Die sukses van die baie bekende Super Sojakompetisie in KwaZulu-Natal vir die bevordering van die produksie van sojabone aldaar, het die PNS laat besluit om 'n soortgelyke aksie ten opsigte van canola in die Wes-Kaap van stapel te stuur in 'n poging om die produksie van canola 'n hupstoot te gee. Na blootstelling van senior personeel van Hoofdirektoraat Landbou Wes-Kaap (HDLWK) aan die Super Soja-kompetisie, het HDLWK besluit om 'n soortgelyke projek vir canola by die PNS te registreer. Die sogenaamde "Canola Produsent van die Jaar"-projek is afsonderlik in die Swartland en die Suid-Kaap geloods en suksesvol afgehandel. Die PNS wil graag erkenning gee aan mnr B Saayman en sy kollegas van HDLWK vir die besondere poging en vertrou dat dit 'n merkbare bydrae sal maak tot die bevordering van die canola-bedryf oor die volgende aantal jare.

In die navorsingsverslag van 2000 is gemeld dat canola op etlike plekke in die somerreënvalstreek aangeplant is. Aangesien daar geen kundiges in die somerreënvalstreek teenwoordig is om met tegnologieoordrag aan produsente behulpsaam te wees nie, is die LNR genader om 'n navorser beskikbaar te stel om sodanige rol oor te neem. Meer inligting omtrent die aksies van dr AA Nel word later in hierdie verslag bespreek.

In 'n poging om steeds meer kennis na produsente oor te dra, is die hoogs suksesvolle tegnologie-oordragaksie aangevul met bydraes ten opsigte van landbouweerkunde. Mnr Johan van den Berg, bekende op hierdie terrein, is reeds voorheen by PNS-gefinansierde aksies betrek. Aangesien sy bydraes algemene byval gevind het, het die Raad gevolglik besluit om mnr Van den Berg op gereelde basis, veral in die winterreënvalgebied, te betrek om produsente by te staan in hul besluitnemingsproses - 'n besluit wat allerweë verwelkom is.

Die PNS is van mening dat bogenoemde beleidsbesluite ongetwyfeld sal meehelp tot die bevordering van die visie en misie van die PNS soos hierbo aangestip.