Navorsingsverslag 2001/2002

8.

 

Studiebeurse


Die Beurskomitee van die PNS het twaalf beursaansoeke vir die 2001 akademiese jaar ontvang. Drie was voorsettingsaansoeke en nege was aansoeke vir nuwe beurse.

Die doel van hierdie studiebeurse is om verdienstelike kandidate die geleentheid te bied om 'n M-graad te verwerf wat hul in staat sal stel om 'n bydrae te maak tot hoë gehalte wetenskaplike navorsing in proteïenvoorsiening en/of proteïen benutting ten opsigte van dierevoeding. Omdat 'n M-graad as voldoende opleiding beskou word vir 'n persoon om hom as navorser te bekwaam word 'n beurs vir die D-graad toegeken slegs as die studie onderwerp van besondere belang is vir die PNS.

Dit is die mikpunt van die PNS om 'n maksimum van agt beurse per jaar toe te ken waarvan minstens twee nuwe beurse moet wees.

Uit die twaalf aansoeke het agt aan die kriteria voldoen en is daar vervolgens agt toekennings gemaak. Na die toekennings gemaak is het twee voornemende studente gekanselleer en is 'n verdere aansoek goedgekeur en is daar uiteindelik sewe beurse toegeken waarvan drie eerste aansoekers was. Onderstaande aansoekers het beurse met 'n totale waarde van R119 000 ontvang:

M.Sc studies

  1. Mnr JD Thornton (tweede aansoek): "Comparison of different RDP and UDP ratio's on intake and milk production efficiency in Saanen goats fed a complete diet", Universiteit Stellenbosch.
  2. Me S Nel (eerste aansoek): "The cloning expression and characterization of a xylanase to improve the feed conversion ratio in chickens", Universiteit van die Vrystaat.
  3. Mnr SG de Jager (eerste aansoek): "Groei en ontwikkeling van sojaboonkultivars by verskillende rywydtes", Universiteit van die Vrystaat.
  4. Mnr M de Beer (eerste aansoek): "Animal Nutrition", Universiteit Stellenbosch.
  5. Me L Brundyn (eerste aansoek): "Die voedingswaarde en benutting van canola- en koringstoppels deur skape", Universiteit Stellenbosch.

PhD studies

  1. Mnr S Tyiso (tweede aansoek): "Developmental and maturation – drying effects on the biochemistry (lipid, protein lipid hydroperoxides, antioxidants) of soybean seeds", Universiteit van KwaZulu-Natal.
  2. Mnr JR Sara (tweede aansoek): "Diet formulation for mariculture of prawn Penaeus indicus in KZN", Universiteit van KwaZulu-Natal.

Voltooide verhandelings ontvang

Gedurende die verslagjaar is die volgende proefskrifte / verhandelings ontvang ten opsigte van beursstudente wat afgestudeer het:

  1. Mnr J van E Nolte
  2. Mnr PGW Wessels: "Soil nitrogen Dynamics and spring wheat (Triticum Aestivum), production in different cropping systems in the Swartland", M.Sc, Universiteit Stellenbosch.