Navorsingsverslag 2001/2002

9.

 

Prestasietoekennings ter bevordering van die PNS se visie en missie


Benewens finansiële skenkings vir navorsing, tegnologie-oordrag en beurse maak die PNS ook voorsiening vir prestasietoekennings. Die toe­kennings het ten doel om die PNS se visie en missie te bevorder oor die kort sowel as langtermyn en behels dit 'n finansiële bedrag van R5000 per toekenning asook 'n sertifikaat.

Onderstaande vier kategorieë kom in aanmerking vir 'n prestasie toekenning:

 • Beste doktorale proefskrif.
 • Beste magister verhandeling.
 • Beste wetenskaplike artikel.
 • 'n Persoon wat 'n uitsonderlike bydra gemaak het om die PNS se visie en missie te bevorder.

Die eerste kategorie het ten doel om nagraadse studente te motiveer om te fokus op studie onderwerpe wat bevorderlik is vir die PNS se oogmerke terwyl die tweede kategorie daarop gemik is om studente in staat te stel om hul te bekwaam om uiteindelik hoë gehalte wetenskaplike navorsing te kan doen. Die derde kategorie se oogmerk is om navorsers aan te spoor om navorsingsresultate wat behaal is, te publiseer. Die vierde kategorie het ten doel om erkenning te verleen aan persone wat uitsonderlike bydraes gelewer het ten opsigte van tegnologie oordraging.

Gedurende die verslagjaar is twee PhD Proefskrifte en wetenskaplike artikels deur drie outeurs voorgelê vir beoordeling. Slegs een persoon is genomineer vir uitstaande bydraes gelewer tot die bevordering van die PNS se doelstellings. Die voorleggings is in die verslagjaar gemaak ten opsigte van prestasies behaal gedurende 2000. Die volgende drie toekennings is gemaak:

 • Dr CMS Mienie

  "Towards marker assisted selection for nematode resistance in soybeans.", PhD-proefskrif, Universiteit van KwaZulu-Natal.

 • Mnr AA Nel vir die volgende reeks artikels
  • "The effect of plant population on the quality of sunflower seed for processing".
  • "The effect of environment and cultivation on sunflower seed. Yield, hullability and physical seed characteristics".
  • "The effect of environment and cultivation on sunflower seed. Composition and processing quality".
  • "The yield and processing quality of sunflower seed as affected by the amount and timing of nitrogen fertilizer".
 • Mnr HJC Agenbag

  PNS kontrakteur in die Wes-Kaap. Toekennings vir sy toewyding en betrokkenheid ten opsigte van die bevordering van canola en lupien­produksie, veral soetlupiene in die Wes- en Suid-Kaap.

Aldrie toekennings is by gepaste geleenthede oorhandig.