Navorsingsverslag 2015/2016

Bylae I

Lys van goedgekeurde projekte in 2015/16
Titel en Navorser Instansie
Evaluasie van PNS-sojaboonelitelyne onder Suid-Afrikaanse toestande.
GP de Beer en WF van Wyk
Proteïennavorsingstigting
Nasionale sojaboonkultivarproewe.
AS de Beer, L Bronkhorst, HSJ Vermeulen, NN Mogapi, TC Ramatlotlo en S Seutlwadi
LNR-Instituut vir Graangewasse
Etiologie en populasie struktuur van Macrophomina phaseolina (houtskoolvrot) van sonneblom en sojabone in Suid-Afrika.
E Jordaan en JE van der Waals
Universiteit van Pretoria
Bepaling van knopwortelaalwurm weerstand in sojaboongenotipes in Suid-Afrika.
H Fourie
Noordwes-Universiteit
Studies op lecnicillium muscarium as 'n mikoparasiet van die sojaboon roesswam, Phakopsora pachyrhizi.
KS Yobo
Universiteit van KwaZulu-Natal
Kultivarevaluasie van olie- en proteïensade in die winterreënstreek.
PJA Lombard, L Smorenburg en JA Strauss
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Chemiese manipulasie van vegetatiewe groei, reproduktiewe groei en ontwikkeling, sowel as graan opbrengs in canola.
GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Stikstofbobemesting in canola: tyd van toediening en toedieningspeile.
GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Evaluasie van verkorte canolaproduksie periodes en die gebruik van alternatiewe gewasse op die volhoubaarheid van wintergraanproduksie onder bewaringslandbou praktyke op die Riversdal vlaktes.
JA Strauss
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Ontwikkeling van 'n nematode biologiesebeheermiddel vir Molllusca (naakslakke en dopslakke) geassosieer met canola in Suid-Afrika.
A Pieterse, JL Ross en AP Malan
Universiteit Stellenbosch
Ontwikkeling van proteïen en fosfor voerbestanddele vanuit vis prosesseringsafval vir die dierevoer industrie.
N Goosen
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Bestuurstrategieë vir sojaboonsiektes wat in Suid-Afrika in die grond oorgedra word.
YT Tewoldemedhin en SC Lamprecht
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Geprojekteerde proteïenbehoeftes vir dierlike verbruik in Suid-Afrika.
D Strydom, W de Jager en E Briedenhann
Universiteit van die Vrystaat en Proteïennavorsingstigting
Inkomste- en kosteramings van sojabone en canola en enkele mededingende gewasse.
SG Ferreira
Proteïennavorsingstigting en Agriconcept
PNS webtuiste.
GJH Scholtemeijer, M du Preez en Y Papadimitropoulos
Proteïennavorsingstigting