Navorsingsverslag 2015/2016

Bylae III

Kort- en mediumtermyn behoeftes en gebruik van vismeel en oliekoek
(opdateer Januarie 2016)

Tabel 1
Vismeel en Oliekoek balansstaat   (2013/2014-2015/2016) (April-Maart)
  Vismeel (ton) Oliekoek (ton)
Jaar 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Behoefte / Verkope 25 000 45 000 20 000 1 967 445 1 966 459 2 025 768
Beskikbaar / Produseer 65 000 85 000 78 000 969 100 969 100 1 179 939
Tekorte / Invoere -40 000 -40 000 -58 000 998 345 997 359 845 829

2015/2016 – Skatting
Bron: Visbedryf

Tabel 2
Vismeel en Oliekoek verbruik   (2012/2013-2014/2015) (April-Maart)
  Vismeel (ton) Oliekoek (ton)
Jaar 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015
AFMA-lede 41 875 19 770 23 185 1 254 487 1 272 823 1 409 588
Nie AFMA-lede -16 875 25 230 21 815 712 958 694 622 556 871
Totaal 25 000 45 000 45 000 1 967 445 1 967 445 1 966 459

Bron: AFMA webtuiste
2014/2015 – Skatting
Nie AMFA-lede syfers kan ook ongebruikte voorraad insluit.

Tabel 3
Hoof Roumateriaal verbruik deur AFMA-lede   (2012/2013-2014/2015) (April-Maart)
  Totaal (ton) Insluitingskoers (%) Totaal (ton) Insluitingskoers (%) Totaal (ton) Insluitingskoers (%)
Roumateriaal 2012/2013   2013/2014   2014/2015  
Sonneblom-oliekoek 290 032 4.70 294 583 4.58 304 949 4.34
Grondboon-oliekoek 1 759 0.03 1 917 0.03 739 0.01
Soja-oliekoek 814 604 13.19 821 670 12.78 959 282 13.66
Volvet soja 77 876 1.26 75 267 1.17 77 981 1.11
Katoensaad-oliekoek 17 539 0.28 20 892 0.32 12 646 0.18
Volvet katoensaad 9 436 0.15 10 340 0.16 6 682 0.10
Canola-oliekoek 14 847 0.24 23 555 0.37 31 675 0.45
Volvet canola 0 0.00 0 0.00 329 0.00
Kopra- en Palm-kern 27 969 0.45 23 231 0.36 13 776 0.20
Mieliekiem-oliekoek 425 0.00 1 368 0.02 1 529 0.02
Totale oliekoek 1 254 487 21.52 1 272 823 19.79 1 409 588 20.07
Totale mielie-produkte 3 199 641 51.80 3 324 316 51.69 3 656 011 52.05
Vismeel totaal 41 875 0.68 19 770 0.31 13 042 0.19
Voeding 6 176 151   6 397 563   7 024 411  

Bron: AFMA webtuiste
AFMA-roumaterial verbruik April 2015 tot Augustus 2015. Werklike syfers.
* Nota: totale oliekoek in Tabel 3 sluit alle oliekoek in en nie slegs spesifieke oliekoek items soos in Tabel 3 gelys nie.

Tabel 4
Vismeel: plaaslike produksie en invoere   (2012/2013-2014/2015) (April-Maart)
  Plaaslik (RSA + Namibië) Vismeel produksie (ton) Vismeel invoere (ton)
Jaar 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
PROJEK
2013/2014 2014/2015 2015/2016
RSA 70 000 65 000 85 000 78 000      
Namibia ¹ 14 000 13 000 13 000 1 200      
Totaal 84 000 78 000 80 000 80 000 -40 000 -40 000 -58 000

Bron: AFMA; SA Vismeel Bemarkingsmaatskappy
2015/2016 – Skatting
¹ Insluitende Russiese visvangbote operasioneel in Namibiese waters.

Tabel 5
Oliekoek: plaaslike produksie en invoere   (2013/2014-2014/2015)
  Plaaslike oliekoek-produksie (ton) Oliekoek invoere (ton)
Jaar 2013/2014 2014/2015 2015/2016
PROJEK
2013/2014 2014/2015 2015/2016
Oliekoek:            
Grondboon-oliekoek 0 0 0 588 0 0
Sonneblom-oliekoek 278 297 320 842 260 300 166 273 62 693 160 000
Sojakoek 449 272 654 839 660 900 609 613 488 833 558 438
  – Volvet 155 654 118 598 122 200      
Katoenkoek       127 604 110 272 121 082
  – Volvet 5 602 8 740 19 098 37 232 37 000 37 000
Ander:            
Canola 66 275 62 920 50 750 0 24 713 0
Lupiene 14 000 14 000 6 000 0 0 0
Kopra- en Palm-kern       57 035 24 713 30 000
Totaal 969 100 1 179 939 1 119 248 998 345 748 224 906 520

Bron: SAGIS
2015/2016 – Skatting
Geprojekteerde plaaslike produksie-syfers weerspieël volvet en oliekoek vir soja en katoen.
Suid-Afrikaanse Vraag en Aanbod Verslag NAMC 27 November 2015.

Tabel 6
Oliesaad en Graan-produksie in die RSA (ton)   (2011/2012-2015/2016 bemarkingseisoen)
Gewas 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Witmielies 6 052 000 6 740 000 5 545 000 7 710 000 4 702 700
Geelmielies 4 308 000 5 090 000 6 145 000 6 540 000 5 238 950
Sorghum 155 000 135 500 147 200 265 000 116 500
Grondbone 64 250 59 000 41 500 74 500 56 675
Sonneblom 860 000 522 000 557 000 832 000 660 900
Sojabone 710 000 650 000 784 500 948 000 1 059 950
Katoensaad ¹ 31 373 22 326 26 300 8 740 19 098
Koring 2 005 000 1 870 000 1 870 000 1 775 534 1 635 400
Canola 58 800 79 000 112 041 123 500 121 000

Bron: Nasionale Oesskattingskomitee; Finale skatting vir wintergewasse en finale oesskatting van somergewasse vir die 2015/2016 bemarkingseisoen (29 September 2015). Finale skatting van wintergewasse (1 Mei 2015).
¹ Cotton South Africa.

Tabel 7
Beraamde Oliesaad en Graan voorsiening in die RSA (ton)   (2015/2016 bemarkingseisoen)
Gewas Beginvoorraad Invoere na RSA Produksie Uitvoere Totale aanbod
Witmielies 1 282 581 80 000 4 592 700 510 000 5 445 281
Geelmielies 791 054 650 000 4 888 950 260 000 6 070 004
Sorghum 121 812 0 114 000 30 000 205 812
Grondbone 13 300 0 56 675 16 000 53 975
Sonneblom 92 927 25 000 660 900 150 778 677
Sojabone 63 704 150 000 1 106 000 3 500 1 316 204
Koring 575 076 1 850 000 1 603 400 298 000 3 730 476
Canola 12 500 0 121 000 0 133 500

Bron: Beginvoorraad-, invoer-, produksie- en uitvoersyfers ontvang vanaf Suid-Afrikaanse Vraag en Aanbod.
Skattingsverslag, Nasionale Landboubemarkingsraad, 28 Augustus 2015.

Tabel 8
Oppervlakte beplant: Oliesaad en Graangewasse in die RSA   (2010/2011-2015/2016 produksieseisoen)
Gewas 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Witmielies 1 418 300 1 636 200 1 617 200 1 551 200 1 448 050 1 421 800
Geelmielies 954 000 1 063 000 1 164 000 1 137 000 1 204 800 1 129 000
Sorghum 69 200 48 550 62 620 78 850 70 500 74 750
Grondbone 55 150 45 450 46 900 52 125 58 000 44 700
Sonneblom 642 700 453 350 504 700 598 950 576 000 614 000
Sojabone 418 000 472 000 516 500 502 900 687 300 696 400
Koring 558 100 604 700 511 200 505 500 477 650 482 150
Canola 34 820 43 510 44 100 72 165 80 000 78 050
Totaal 4 150 270 4 366 760 4 467 220 4 498 690 4 602 300 4 540 850

Bron: Nationale Oesskattingskomitee: Vyfde produksieskatting. Wintergewasse 15 Desember 2015. Voorneme om te plant 27 Oktober 2015. Oppervlakteskatting om wintergewasse te plant 2014 produksieseisoen (7 Mei 2015).

Tabel 9
Bemarkings-seisoen nota vir Somer- en Wintergewasse
Gewas Seisoen
Witmielies Mei-April
Geelmielies Mei-April
Sorghum April-Maart
Grondbone Maart-Februarie
Sonneblom Januarie-Desember
Sojabone Januarie-Desember
Koring Oktober-September