Navorsingsverslag 2015/2016

5.

 

Projekte gefinansier


Die Proteïennavorsingstigting het gedurende 2015/2016 15 navorsingsprojekte befonds (sien Bylae I), dieselfde aantal projekte as die vorige jaar. Ses (6) van die 15 projekte was nuwe projekte terwyl 9 voortsettings van bestaande projekte was. Die totale aantal aansoeke vir finansiering was 20 waarvan drie (3) afgekeur is en een (1) projek nie gerealiseer het nie.

Vier (4) projekte (sien Bylae II) is gedurende die jaar afgehandel maar die finale verslae word eers in die eerste helfte van 2016 verwag.

Vir 2016/2017 is 16 aansoeke ontvang waarvan twee (2) nuwe aansoeke is. Hierdie aansoeke sal in die volgende navorsingsverslag verder toegelig word.