Navorsingsverslag 2015/2016

8.

 

Studiebeurse


Die PNS beursskema is in 1994 goedgekeur en die eerste beurs vir nagraadse studie is toegeken vir die 1995 akademiese jaar. Daar kan met trots teruggekyk word oor 'n periode van 21 jaar waartydens 'n totaal van 71 beurse vir M- en D-studies toegeken is aan verdienstelike kandidate. Die beursskema het ten doel om verdienstelike kandidate op te lei om nadat hul afgestudeer het en hul in staat te stel om 'n bydrae te maak tot hoë gehalte wetenskaplike navorsing. Hier word veral beoog navorsing wat die produksie van proteїen vir diereverbruik sal bevorder asook die optimale benutting daarvan deur diere.

Studente word ook aangemoedig om in samewerking met hul studieleiers die navorsingsresultate bekend te stel deur middel van publikasies in wetenskaplike joernale en/of populêre tydskrifte. Bestuursopsommings van tesisse en verhandelinge word ook op die PNS webtuiste se databasis geplaas.

Beurse vir die M-studie kan toegeken word vir 'n periode van twee studiejare terwyl dit toegeken kan word vir drie jaar vir die doktorale studie. Beurse wat vir hierdie jaar toegeken is deur die Beursekomitee wat 'n sub-komitee van die Bemarkingskomitee is, is soos volg:

M.Sc studies

 1. Me T Khahlu (tweede aansoek): "Drought tolerance markers in soybean", Universiteit van Pretoria.
 2. Mnr MN Engelbrecht (tweede aansoek): "Afronding van beeste op aangeplante weidings met byvoeging van volvet kanola en/of ander hoë kwaliteit proteïenbron", Universiteit Stellenbosch.
 3. Mnr W de Jager (eerste aansoek): "An integrated model to project animal protein consumption in South Africa", Universiteit van die Vrystaat.
 4. Me KZ Neethling (eerste aansoek): "Die effek van verskillende kombinasies van proteïen- en energiebronne op veselvertering van ruvoere", Universiteit Stellenbosch.
 5. Me JA Engelbrecht (eerste aansoek): "The evaluation of alternative protein sources (lupins, canola and canola oilcake) in ostrich nutrition", Universiteit Stellenbosch.
 6. Mnr A Coetzee (eerste aansoek): "Stikstof bo-bemesting op canola: Tyd en toedieningstempo's", Universiteit Stellenbosch.

PhD studies

 1. Me M du Plessis (tweede aansoek): "Molecular markers for drought tolerance in soybean", Universiteit van Pretoria.
 2. Me E Jordaan (tweede aansoek): "Epidemiology and population structure of Macrophomina phaseolina (Charcoal rot) on sunflower and soybean", Universiteit van Pretoria.
 3. Me L van Emmenes (eerste aansoek): "The use of fly larvae meal as an alternative protein source in the diets of monogastric animals, farmer, consumer and environment", Universiteit Stellenbosch.

Voltooide verhandelings ontvang

Gedurende die verslagjaar is die volgende verhandelinge van beurshouers ontvang wat hul studies suksesvol voltooi het.

 1. Me GC Buitendach: "Effect of long-term exposure to different dietary fatty acids on production and egg quality of layers", M.Sc, Universiteit van die Vrystaat.
 2. Mnr MN Engelbrecht: "The effect of supplements containing different protein and energy sources and essential oils on the performance of pasture finished heifers", M.Sc, Universiteit Stellenbosch.
 3. Mnr HCvdW Leicester: "Effects of yeast based direct fed microbial supplementation on the performance of high producing dairy cows", M.Sc, Universiteit van Pretoria.