Navorsingsverslag 2016/2017

Bylae I

Lys van goedgekeurde projekte in 2016/17
Titel en Navorser Instansie
Evaluasie van PNS-sojaboonelitelyne onder Suid-Afrikaanse toestande.
GP de Beer en WF van Wyk
Proteïennavorsingstigting
Etiologie en populasie struktuur van Macrophomina phaseolina (Houtskoolvrot) van sonneblom en sojabone in Suid-Afrika.
E Jordaan en JE van der Waals
Universiteit van Pretoria
Navorsing oor Lecanicillium muscarium as moontlike mikoparasiet vir die sojaboonroesfungus, Phakopsora pachyrhizi en die gebruik daarvan vir die biologiese beheer van sojaboonroes.
KS Yobo
Universiteit van KwaZulu-Natal
Chemiese manipulasie van vegetatiewe groei, reproduktiewe groei en ontwikkeling, sowel as graanopbrengs in canola.
GA Agenbag
Stellenbosch Universiteit
Stikstofbobemesting in canola: Tyd van toediening en toedieningspeile.
GA Agenbag
Stellenbosch Universiteit
Canola Opbrengskompetisie.
GA Agenbag
Proteïennavorsingstigting
Canola Tegnologie-oordrag.
GA Agenbag
Proteïennavorsingstigting
Evaluasie van volgehoue kontantgewas produksie (insluitende canola, kleingrane en ander alternatiewe breëblaargewasse) gebaseer op bewaringslandbou praktyke op die hoë potensiaal grond van die Riversdalvlaktes.
JA Strauss
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Ondersoek na die potensiaal van inheemse nematodes vir die beheer van slakke in canola.
A Pieterse, JL Ross en AP Malan
Stellenbosch Universiteit
Die ontwikkeling en evaluasie van proteïen- en fosfaat voerbestanddele vanuit visprosesserings byprodukte.
N Goosen
Stellenbosch Universiteit
Bestuurstrategieë vir sojaboonsiektes wat in Suid-Afrika in die grond oorgedra word.
YT Tewoldemedhin en SC Lamprecht
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Prestasie van 'n skyf- en tandoopmaker, grondkwaliteit, oesresbestuur en stikstoftoediening saam met die saad van canolaproduksie.
PA Swanepoel, PJG le Roux en GA Agenbag
Stellenbosch Universiteit
Geprojekteerde Proteïenbehoeftes vir dierlike verbruik in Suid-Afrika.
D Strydom, W de Jager en E Briedenhann
Universiteit van die Vrystaat en Proteïennavorsingstigting
Inkomste- en kosteramings van sojabone en canola en enkele mededingende gewasse.
SG Ferreira
Proteïennavorsingstigting en Agriconcept
PNS webtuiste.
GJH Scholtemeijer, M du Preez en Y Papadimitropoulos
Proteïennavorsingstigting