Navorsingsverslag 2016/2017

Bylae II

Lys van projekte wat gedurende 2015/2016 afgehandel is
Titel en Navorser Instansie
Nasionale sojaboonkultivarproewe.
AS de Beer, L Bronkhorst, HSJ Vermeulen, NN Mogapi, TC Ramatlotlo en S Seutlwadi
LNR-Instituut vir Graangewasse
Bepaling van knopwortelaalwurm weerstand in sojaboongenotipes in Suid-Afrika.
H Fourie
Noordwes Universiteit
Cultivarevaluasie van olie- en proteïensade in die winterreënstreek.
PJA Lombard, L Smorenburg en JA Strauss
Departement van Landbou Wes-Kaap