Navorsingsverslag 2016/2017

5.   Projekte gefinansier

Die Proteïennavorsingstigting het gedurende 2016/2017 16 navorsingsprojekte befonds (sien Bylae I) , een (1) projek meer as die vorige jaar. Twee (2) van die 16 projekte was nuwe projekte terwyl 14 voortsettings van bestaande projekte was. Die totale aantal aansoeke vir finansiering was 16 waarvan een (1) projek afgekeur is.

Drie (3) projekte (sien Bylae II) is gedurende die jaar afgehandel maar die finale verslae word eers in die eerste helfte van 2017 verwag.

Vir 2017/2018 is 17 aansoeke ontvang waarvan twee (2) nuwe aansoeke is. Hierdie aansoeke sal in die volgende navorsingsverslag verder toegelig word.