Navorsingsverslag 2016/2017

8.   Studiebeurse

Die PNS beursskema is in 1994 goedgekeur en die eerste beurs vir nagraadse studie is toegeken vir die 1995 akademiese jaar. Daar kan met trots teruggekyk word oor 'n periode van 22 jaar waartydens 'n totaal van 72 beurse vir M- en D-studies toegeken is aan verdienstelike kandidate. Die beursskema het ten doel om verdienstelike kandidate op te lei om, nadat hul afgestudeer het hul in staat te stel om 'n bydrae te maak tot hoë gehalte wetenskaplike navorsing. Hier word veral beoog navorsing wat die produksie van proteïen vir diereverbruik sal bevorder.

Studente word ook aangemoedig om in samewerking met hul studieleiers die navorsingsresultate bekend te stel deur middel van publikasies in wetenskaplike joernale en/of populêre tydskrifte. Bestuursopsommings van tesisse en verhandelinge word ook op die PNS Webblad se databasis geplaas.

Beurse vir die M-studie word toegeken vir 'n periode van twee studiejare terwyl dit toegeken kan word vir drie jaar vir die doktorale studies. Beurse wat vir hierdie jaar toegeken is deur die Beursekomitee wat 'n sub-komitee van die Bemarkingskomitee is, is soos volg:

M.Sc studies

  1. Mnr W de Jager (tweede aansoek): "An integrated model to project animal protein consumption in South Africa", Universiteit van die Vrystaat.
  2. Me KZ Neethling (tweede aansoek): "Die effek van verskillende kombinasies van proteïen- en energiebronne op veselvertering van ruvoere", Stellenbosch Universiteit.
  3. Me JA Engelbrecht (tweede aansoek): "The evaluation of alternative protein sources (lupins, canola and canola oilcake) in ostrich nutrition", Stellenbosch Universiteit.
  4. Mnr A Coetzee (tweede aansoek): "Stikstof bo-bemesting op canola: Tyd en toedieningstempo's", Stellenbosch Universiteit.
  5. Mnr PJG le Roux (eerste aansoek): "Die evaluasie van tand- en skyfoopmakers om canola te vestig op grond met verskillende fisiese, chemiese en biologiese toestande (grondkwaliteit)", Stellenbosch Universiteit.

PhD studies

  1. Me M du Plessis (derde aansoek): "Molecular markers for drought tolerance in soybean", Universiteit van Pretoria.
  2. Me E Jordaan (derde aansoek): "Epidemiology and population structure of Macrophomina phaseolina (Charcoal rot) on sunflower and soybean", Universiteit van Pretoria.
  3. Me L van Emmenes (tweede aansoek): "The use of fly larvae meal as an alternative protein source in the diets of monogastric animals, farmer, consumer and environment", Stellenbosch Universiteit.

Voltooide verhandelings ontvang

Gedurende die verslagjaar is die volgende verhandelinge van beurshouers ontvang wat hul studies suksesvol voltooi het.

  1. Mnr W de Jager: "Forecast estimates of protein for animals in South Africa", M.Sc, Universiteit van die Vrystaat.