Navorsingsverslag 2000/2001

Bylae I – Navorsingsprojekte* gefinansier in 2000/2001

Navorsingstitels is gelys in die taal waarin die studie gedoen is.
Voortsettings
Titel en Navorser Instansie
"Yield Gap Analysis: Identifying and quantifying yield limiting factors for soybean production in South Africa."
MA Smit
LNR-Instituut vir Graangewasse
Nasionale sojabooncultivarevaluasieproewe.
MA Smit
LNR-Instituut vir Graangewasse
Die ontwikkeling van sojabooncultivars met beter aanpassing en saadkwaliteit.
AJ de Lange
LNR-Instituut vir Graangewasse
Die ontwikkeling van die produksie-tegnologie van soet witlupien in die somerreënvalgebiede.
JAM van der Mey
LNR-Instituut vir Graangewasse
"Supersoya yield competition."
MA Smit
LNR-Instituut vir Graangewasse
Seleksie en teling vir weerstand teen antraknose (Colletotrichum gloeosporioides) in kiemplasma van Lupinus albus en die ontwikkeling van kommersiële antraknose bestande cultivars.
JAM van der Mey
LNR-Instituut vir Graangewasse
"Isolation and characterization of the gene complex regulating the response of soybean (Glycine max (L.) merr.) to water deprevation, salinity stress and temperature extremes."
J van Staden en WA Cress
Universiteit van KwaZulu-Natal
"Should animals be fed to their genetic potential if this potential is redused by stress."
RM Gous
Universiteit van KwaZulu-Natal
Optimale plantmetodes vir olie- en proteïensaadgewasse vir die Wes- en Suid-Kaap.
GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Biologiese stikstofbinding by sojabone: Entingsprobleme.
JF Bloem
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
"The extent and role of lupin and canola soilborne diseases on yield depression: a prerequisite for developing an affective and sustainable control strategy."
SC Lamprecht
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
"Pathological characterization and selection of lupin anthracnose strain(s) to be used in resistance screening."
SH Koch
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
"Genetic engineering of lupins (Lupinus sp.) for resistance to anthracnose."
TG Watson
WNNR Bio / Chemtek
Die verbetering van sojaboonvarieteite ten opsigte van proteïeninhoud en opbrengs deur middel van teling en seleksie.
JM Lindeque
Carnia Saad / Monsanto
Kultivarevaluasie van olie- en proteïensade in die WRS (canola en lupiene).
D Hanekom
Hoofdirektoraat Landbou: Wes-Kaap
Kwantifisering van die energiewaardes en samestelling van potensiële alternatiewe proteienbronne.
TS Brand
Hoofdirektoraat Landbou: Wes-Kaap
"Application of feed enzymes to sweet lupin, full-fat canola and canola oilcake meal containing diets for broilers and weaning piglets."
TS Brand
Hoofdirektoraat Landbou: Wes-Kaap
"An investigation into the production dynamics of eight crop rotation systems, including wheat, canola, lupins and pasture species in the Swartland, Western Cape."
MB Hardy
Hoofdirektoraat Landbou: Wes-Kaap
Super Sojakompetisie, KwaZulu-Natal.
C Havenga
Departement van Landbou & Omgewingsake, KwaZulu-Natal
"The effect of enhanced proline synthesis in soybean, with special reference to drought stress, comparing antisense and sense technology."
JA de Ronde
LNR-Roodeplaat Instituut vir Groente en Sierplante
"Evaluation and standardisation of analytical methods for determining the degree of soya processing and the estimation of the available lysine content in soya."
D Palic
ARC-Animal Nutrition & Animal Products Institute
Vacuum infiltration of lupin seed for genetic engneering for resistance to anthracnose.
JA de Ronde
LNR-Roodeplaat Instituut vir Groente & Sierplante
"Epidemiology of blackleg on canola in the winter rainfall region of South Africa: a prerequisite for sustainable disease management."
EE Auret
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Nuwe aansoeke
Titel en Navorser Instansie
"Validation of genetic markers linked to resistance for Meloidogyne javanica and selected characteristics of economical significance in soybean."
CMS Mienie
LNR-Instituut vir Graangewasse
Versnelde generasievordering in sojaboonteling.
CMS Mienie
LNR-Instituut vir Graangewasse
"Inoculation of lupins in South Africa."
IJ Law
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Ekonomiese kortrotasie wisselbougewasse vir koring.
PJ Pieterse
Universiteit Stellenbosch
Sojaboon-strookdemonstrasies in verskillende gebiede.
MA Smit
LNR-Instituut vir Graangewasse
Ekonomiese studie van sojabone in 'n wisselboustelsel.
MF Viljoen
Universiteit van die Vrystaat