Navorsingsverslag 2000/2001

10.

 

Slot


Uit hierdie navorsingsverslag spreek dit duidelik dat die aksies van die PNS en sy medewerkers progressief bydra tot die produksie van meer proteïen vir diereverbruik in Suid-Afrika. Dit is veral die sojabedryf wat pragtig groei, maar terselfdertyd die potensiaal het om steeds baie sterker te groei, veral in daardie gebiede waar weinig of geen sojabone verbou word nie. Dit is spesifiek die mieliedriehoek met uitsondering van die Oos-Vrystaat en Mpumalanga waar geweldig baie moontlikhede is om soja in 'n wisselboustelsel suksesvol in te bring.

Die vraag na proteïen vir diereverbruik is steeds van so 'n aard dat die pogings van die PNS geïntensifiseer sal moet word om werklik vordering te toon. Die PNS is van plan om die model wat deur mnr E Briedenhann ontwikkel is, aanstaande jaar aan te wend in 'n poging om meer betroubare projeksies te maak ten opsigte van die vraag na proteïen, met in agneming van die invloed van HIV op die bevolkingsgetalle en bevolkings­samestelling in Suid-Afrika.

Ten spyte van die groot aantal projekte wat die PNS die afgelope jaar gefinansier het, asook die verwagte projekte vir 2001, is die finansiële posisie van die PNS na mening van die Raad van Trustees, steeds gesond, soos tewens ook bevind is in die ouditverslag in die eksterne ouditeure tydens die normale jaarlikse oudit. Die verskansing in buitelandse beleggings sowel as Staatseffekte het die wisselvalligheid van die Beurs en die swak rand geneutraliseer, en is die groei van fondse steeds hoër as inflasie, selfs nadat die jaar se navorsingsprojekte finansier is.

Die suksesvolle funksionering van die PNS hou uiteraard verband met die kwaliteit van die navorsers wat deur die PNS gekontrakteer word, sowel as die instansies wat hulle verteenwoordig. Samewerking met die Departemente van Landbou in die verskillende provinsies, die LNR, WNNR, universiteite en kontrakteurs is van hoogstaande gehalte waarvoor die PNS groot waardering het. Erkenning word ook gegee aan diegene wat in die werkgroepe besondere bydraes lewer.

Die Raadslede van die PNS verteenwoordig 'n verskeidenheid vakdisiplines. Die bydraes van hierdie individue word hoog op prysgestel, hetsy by boeredae, in komitees, die Raad of andersins.

Die samewerking met die Radio en die Pers is steeds puik en die uitdra van die "proteïen-boodskap" in sy verskeidenheid van fasette, word aansienlik vergemaklik as gevolg van hierdie ondersteuning.

Sonder die insette van die groot aantal individuele instansies wat op die werkgroepe van die PNS verteenwoordig is, sal sukses nie moontlik wees nie.

In die lig van bogenoemde ondersteuning verbind die PNS hom tot hernieude samewerking met almal in die bedrywe wat tans deur die PNS bedien word, wat op sy beurt tot die voordeel van almal in Suid-Afrika sal strek.