Navorsingsverslag 2005/2006

9.

 

Prestasietoekennings ter bevordering van die PNS se visie en missie


Benewens finansiële skenkings vir navorsing, tegnologie-oordrag en beurse maak die PNS ook voorsiening vir prestasietoekennings.

Die prestasie Toekennings behels 'n bedrag van R5,000 per toekenning asook 'n sertifikaat en het betrekking op die volgende kategorieë:

 • Beste doktorale proefskrif;
 • Beste magister verhandeling;
 • Beste wetenskaplike artikel;
 • 'n Persoon wat 'n uitsonderlike bydrae gemaak het om die PNS se visie en missie te bevorder.

Die eerste twee kategorieë het ten doel om nagraadse studente aan te moedig om te fokus op hoë kwaliteit studieonderwerpe wat bevorderlik is vir die PNS se oogmerk, terwyl die derde kategorie ten doel het om navorsers aan te spoor om navorsingsresultate wat behaal is, te publiseer. Die vierde kategorie het ten doel om erkenning te verleen aan persone wat uitsonderlike bydraes gelewer het om die doelwitte van die PNS te bevorder met die klem op tegnologie-oordrag.

Gedurende die verslagjaar is daar nominasies in al vier kategorieë ontvang vir oorweging deur die Bemarkingskomitee wat die volgende toekennings gemaak het:

 1. Beste doktorale proefskrif

  Dr D Oelofse, "Molecular strategies towards anthracnose resistance in lupin" – LNR-Roodeplaat Instituut vir Groente en Sierplante.
 2. Beste magister verhandeling

  Mnr D Backhouse, "The effect of photoperiod and feeding time on broiler breeder eggshell quality and oviposition time" – Universiteit van KwaZulu-Natal
 3. Beste wetenskaplike artikel

  Dr TS Brand, "Chemical composition, true metabolisable energy content and amino acid availability of grain legumes for poultry" – Departement van Landbou: Wes-Kaap
 4. 'n Individu wat 'n uitsonderlike bydrae gemaak het om die PNS se doelwitte te bevorder

  Mnr GW Bührman – boer en entrepreneur

Drie van die toekennings is reeds by gepaste geleenthede aan die wenners oorhandig.