Navorsingsverslag 2008/2009

9.

 

Prestasietoekennings ter bevordering van die PNS se visie en missie


Ten einde sy Visie- en Missie verder te ondersteun ter bereiking van sy doelwitte, maak die PNS ook voorsiening vir prestasietoekennings aan individue in die volgende kategorieë:

 • Beste doktorale proefskrif;
 • Beste magister verhandeling;
 • Beste wetenskaplike artikel;
 • 'n Persoon wat 'n uitsonderlike bydrae gemaak het om die PNS se visie- en missie te bevorder.
 • 'n Raadslid wat oor tyd 'n betekenisvolle rol gespeel het in die PNS se werksaamhede.

Die eerste twee kategorieë het ten doel om nagraadse studente aan te moedig om te fokus op hoë kwaliteit studie onderwerp wat bevorderlik is vir die PNS se doelwitte terwyl die derde kategorie ten doel het om navorsers aan te spoor om navorsingsresultate wat behaal is in erkende weten­skaplike joernale te publiseer. Met die vierde kategorie word dit beoog om erkenning te verleen aan persone wat uitsonderlik bydraes gelewer het, veral binne die tegnologie-oordragingsveld. Die vyfde kategorie beoog om erkenning te verleen aan Raadslede wat oor 'n lang periode 'n betekenis­volle rol in die PNS se aktiwiteite gespeel het. Onderstaande toekennings is gemaak uit 'n aantal nominasies ontvang:

 1. Beste doktorale proefskrif:

  Dr MK Nonis, "Modelling nutrient response and performance of broiler breeders after sexual maturity", Universiteit van KwaZulu-Natal.
 2. Beste magister verhandeling

  Me DD Visser, "Studies on Sclerotinia sclerotiorum (sclerotinia stem rot) on soybeans", Universiteit van KwaZulu-Natal.
 3. Beste artikel in 'n wetenskaplike tydskrif

  Mnr R Strauss, "The role of low soil temperature in the inhibition of growth and PSH function during dark chilling in soybean genotypes of contrasting tolerance", Noordwes-Universiteit.
 4. 'n Persoon wat 'n uitsonderlike bydrae gemaak het om die PNS se doelwitte te bevorder

  Mnr CJ du Plessis. Mnr du Plessis is 'n voormalige Raadslid, tans boer hy in KwaZulu-Natal en maak nog 'n betekenisvolle bydrae tot die sukses van die Super-soja kompetisie.
 5. 'n Raadslid wat oor tyd 'n betekenisvolle bydrae gelewer het tot die PNS se aktiwiteite:
  • Dr M Griessel, en
  • Mnr JSG Joubert

Al die toekennings, met die uitsondering van Dr Nonis wat in die buiteland werksaam is, is reeds by gepaste geleenthede aan die ontvangers oorhandig.