Navorsingsverslag 2008/2009

8.

 

Studiebeurse


Die Beurskomitee van die PNS het sewe beursaansoeke vir die 2008 akademiese jaar ontvang waarvan vyf aansoekers aan die kriteria voldoen het en aan wie beurse toegeken is.

Met hierdie studiebeurse word dit beoog om verdienstelike kandidate die geleentheid te bied om 'n M-graad of D-graad te verwerf, wat hul in staat sal stel om 'n betekenisvolle bydrae te maak tot hoë gehalte wetenskaplike navorsing in proteïenvoorsiening en/of proteïenbenutting ten opsigte van dierevoeding.

In die geval van die M-graad moet die voornemende kandidaat se studie onderwerp binne die breë riglyne van die PNS se visie, missie en doelwitte val. In die geval van 'n D-graad sal 'n studiebeurs slegs oorweeg word indien die studieonderwerp 'n hoë prioriteit is vir die PNS.

Studente word ook aangemoedig om in samewerking met hul studieleiers die navorsingsresultate verder bekend te stel deur middel van die publikasie van wetenskaplike en/of populêre artikels in erkende joernale of tydskrifte na voltooiing van hul studies.

Dit is die mikpunt van die PNS, om 'n maksimum van agt beurse per jaar toe te ken, waarvan minstens twee nuwe beurse moet wees. Van die vyf beurse wat toegeken is vir die 2008 akademiese jaar is twee nuwe aansoekers.

Onderstaande aansoekers het beurse ter waarde van R30 000 per beurs per jaar ontvang. Beurse vir die M-studie word toegeken oor 'n periode van twee jaar, terwyl dit drie jaar is vir die doktorale studie. Beurse vir die daaropvolgende jaar word slegs toegeken indien 'n vorderingsverslag inge­dien word en 'n aanbeveling van die studieleier gemaak word dat die betrokke student bevredigend presteer het.

M.Sc-studie

  1. Me M Strydom (tweede aansoek): "Dierevoeding ten opsigte van die monogastriese dier (enkelmaagdier)", Universiteit Stellenbosch.
  2. Mnr DB Strydom (tweede aansoek): "Die ekonomiese impak van hernubare brandstof produksie op die Suid-Afrikaanse veevoer bedryf", Universiteit van die Vrystaat
  3. Mnr TL Khetanie (eerste aansoek): "An evaluation of the effects of feed restriction on protein intake and its consequences on egg compo­sition and incubation success in broiler breeder hens", Universiteit van KwaZulu-Natal.
  4. Me PT Mabulwana (eerste aansoek): "Determination of drought stress tolerance among soybean varieties by morphological and physiological characteristics", Universiteit van Limpopo.

PhD-studie

  1. Ms BK Theeruth (tweede aansoek): "Evaluating an optimisation routine for the profitable feeding of growing pigs", Universiteit van KwaZulu-Natal (hierdie aansoek staan egter oor tot 2009, weens buitelandse verpligtinge deur die student).

Voltooide tesisse en verhandelings ontvang

Gedurende hierdie verslagjaar is die volgende verhandelings van afgestudeerde beurshouers ontvang:

  1. Mnr H Nienaber, "The effect of roughage to concentrates ratio on ruminal fermentation and protein degradability in dairy cows", Universiteit van Pretoria.
  2. Me ER Malleson, "Fishmeal supplementation to high producing Jersey Cows grazing on rye grass and Kikuyu pasture", Universiteit van Pretoria.