Navorsingsverslag 2008/2009

4.

 

Projekte gefinansier


Die Proteïennavorsingstigting het gedurende 2008/2009 27 navorsingsprojekte befonds (sien Bylae I). Dit is 5 minder as die vorige jaar. Vier van die 27 projekte was nuwe projekte terwyl 23 voortsettings van bestaande projekte was. Die totale aantal aansoeke vir finansiering was 32 waarvan 1 afgekeur is, 1 onttrek is en 3 projekte nooit 'n aanvang geneem het nie.

Sewe projekte (sien Bylae II) is gedurende die jaar afgehandel maar die finale verslae word eers in die eerste helfte van 2009 verwag.

Wat nuwe navorsingsprojekte betref het 2 projekte betrekking op die verbouing van canola en die bevordering van canola in die Wes-Kaap, 1 projek het te doen met sojabone en nog een het te doen met die beter benutting van proteïen in dierevoeding.

Vir 2009/2010 is 30 aansoeke ontvang waarvan 6 nuwe aansoeke is. Hierdie aansoeke sal in die volgende navorsingsverslag verder toegelig word.