Navorsingsverslag 2009/2010

3.

 

Beleidsbesluite


Die PNS streef daarna om voortdurend aan te pas by die veranderende omstandighede wat die dinamiek van die moderne samelewing tot gevolg het. Die wel en weë van die PNS se aksies word bepaal deur 'n wye verskeidenheid dissiplines wat in paragraaf 2 aangestip is en daarom moet die PNS nie alleen op hoogte wees met die nuutste tegnologie nie, maar hom ook aanpas daarby.

Die samestelling van die PNS Raad het die afgelope jaar indringend aandag gekry om te verseker dat aan die vereistes van die huidige werksaam­hede voldoen kan word. Verlede jaar is 'n generiese sojaboonbemarkingsprogram aangekondig wat na wense vorder. Die PNS het besluit om dit met 'n soortgelyke generiese bemarkingsprogram ten opsigte van canola op te volg en het in die lig hiervan besluit om 'n kundige en leier uit pro­dusentegeledere ten opsigte van canola op die Raad aan te stel. So 'n persoon moes noodwendig uit die provinsie Wes-Kaap aangewys word en in hierdie verband is Mnr Andries Theron vanaf 1 Maart 2010 vir een jaar op die Raad van die PNS gekoopteer, en Mnr Kobus Schonken, bekende en suksesvolle produsent van canola op die Canolabeplanningstaakspan.

Die twee generiese bemarkingsprogramme benodig uiteraard veel meer aandag as bloot insette van die onderskeie werkgroepe en gevolglik het die Raad besluit om twee ad hoc taakspanne aan te stel wat uitsluitlik hieraan aandag moet gee. Kundiges en medewerkers sal volgens behoefte by hierdie taakspanne betrek word.

Daar is reeds in die vorige Navorsingsverslag genoem dat beplan word om 'n ondersoek te laat doen na die canolabedryf en deur middel van 'n vraelys vas te stel wat die knelpunte is waarom nie meer produsente tot die canolabedryf toetree nie. Omdat navorsingsinstansies nie onmiddellik aandag kon gee aan hierdie saak nie, het die PNS besluit om sodanige navorsing self te doen onder leiding van die ondervoorsitter Mnr JSG Jou­bert. Hierdie studie is voltooi en die bevindinge sal gedurende 2010/2011 bekend gemaak en opgevolg word.

Die PNS vier in 2010 sy 20ste bestaansjaar. Om hierdie besondere mylpaal te vier is besluit dat funksies gehou sal word in die vyf belangrikste sentra waarin die PNS werksaam is te wete Johannesburg/Pretoria, KwaZulu-Natal, Stellenbosch, Bloemfontein en Potchefstroom. Spesiale funksies sal hier gehou word en soveel moontlik vriende en medewerkers sal betrek word om opnuut bande van vriendskap te versterk.

Soortgelyk het die Raad ook besluit om sy langdienstoekennings te hersien en is die enkele 10 jaar toekenning uitgebrei na toekennings vir 5, 10, 15, 20 en 25 jaar diens. Raadslede wat langdienstoekennings ontvang het gedurende hierdie jaar is:

Dr C van der Merwe 5 jaar
Mnr HJ Diekmann 15 jaar
Mnr JSG Joubert 15 jaar
Dr M Griessel 15 jaar
Mnr GJH Scholtemeijer 15 jaar
Wyle Mnr SJ Malherbe 15 jaar


Hierbenewens is daar ook vir die eerste keer deur 'n personeellid Mev M du Preez, 'n langdienstoekenning verwerf en wel vir 10 jaar diens.

Nog 'n mylpaal is ook bereik toe die 100ste Raadsvergadering van die PNS Raad in Januarie 2010 gehou is. Hierdie besondere geleentheid is gevier met 'n spesiale dinee waarheen oud Raadslede ook genooi is om die besondere geleentheid by te woon.

In 'n poging om meer stabiliteit te verseker in die PNS aksies is besluit om 'n eie gebou aan te koop. Daar is reeds ver gevorder met onder­handel­inge en sal die uitslag in die Navorsingsverslag van 2010/2011 bekend gemaak word.

Die samewerking met Embrapa is na die ondertekening van die Memorandum van Begrip (MVB) 'n entjie verder gevoer toe 'n sogenaamde "Material Transfer Agreement" (MTA) ook onderteken is. In die geval van INTA is die ondertekening van die MVB opgevolg met 'n "Material Transfer and Security Agreement". Die PNS stel hoë verwagtinge aan die samewerkingsooreenkomste met hierdie instansies en hoop om reeds gedurende 2010/2011 die vrugte te pluk.