Navorsingsverslag 2009/2010

Bylae I

Lys van goedgekeurde projekte
Titel van projek en Navorser(s) Instansie
Evaluasie van gevorderde sojaboon teellyne.
Mnr EN Ndou
LNR-Instituut vir Graangewasse
Evaluering van Internasionale sojaboonlyne onder Suid-Afrikaanse toestande.
Mnr GP de Beer en Mnr WF van Wyk
Proteïennavorsingstigting
Nasionale Sojaboonkultivarproewe.
Mnr JL Erasmus
LNR-Instituut vir Graangewasse
Die verhoging van sojaboonproduksie op die Hoëveld.
Mnr WF van Wyk
Proteïennavorsingstigting
Invloed van SO2 en die interaksie daarvan op die groei, fisiologie en biochemie van sojabone (Glycine max) en canola (Brassica Napus) bestudeer in 'n OTC-stelsel.
Prof PDR van Heerden
Noordwes-Universiteit, Potchefstroom
Fenotipiese merkers vir wortelknoppe vormingsvermoë van sojaboonkultivars.
Prof K Kunert
Universiteit van Pretoria (FABI)
Vestiging van 'n vroeë waarskuwingstelsel vir sojaboonroes.
Mnr M Craven en Mnr GP de Beer
LNR-Instituut vir Graangewasse en Proteïennavorsingstigting
Bepaling van die epidemiologiese waarde van weerstand teen roes veroorsaak deur Phakopsora pachyrhizi in sojaboonlyne.
Prof NW McLaren
Universiteit van die Vrystaat
Die gebruik van silikon om sojaboonroes te beheer (Phakopsora pachyrhizi).
Prof P Caldwell
Universiteit van KwaZulu-Natal
Die ontwikkeling van bestuurs-georiënteerde kaarte vir langtermyn sojaboonroes vatbare areas in Suid-Afrika.
Prof P Caldwell
Universiteit van KwaZulu-Natal
Studie van inokulasie en siekte evaluasie tegnieke vir sclerotinia stamvrot by sojabone.
Prof NW McLaren
Universiteit van die Vrystaat
Beheer van Rhizoctonia solani en Pythium spp in sojabone (Glycine max), lupiene (Lupinus spp) en kanola met die gebruik van Trichoderma en silikon.
Prof P Caldwell
Universiteit van KwaZulu-Natal
Super Sojakompetisie, KwaZulu-Natal.
Mnr C Havenga
Proteïennavorsingstigting
Kultivarevaluasie van olie en proteïensade in die Winterreënstreek.
Mnr PJA Lombard
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Bepaling van graanverliese van canola gedurende rypwording en oes in die Wes-Kaap.
Dr J Strauss
Departement van Landbou: Wes-Kaap
N-bemesting van canola gebaseer op N-mineralisasie en loging.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
S-bemestingsbehoeftes van canola in die produksiegebiede van die Wes-Kaap.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Optimale grondbewerkingsmetodes en N-bemestingspeile vir gebruik in 'n koring / canola / koring / lupien en koring monokultuurstelsels in die Swartland produksiegebied.
Prof GA Agenbag
Universiteit Stellenbosch
Bestuur van onkruiddoderweerstandbieden-heid in die Wes-Kaap.
Dr PJ Pieterse
Universiteit Stellenbosch
Ondersoek na die produksiedinamika van agt wisselboustelsels, insluitende koring, canola, lupiene en weidingspesies in die Swartland, Wes-Kaap.
Dr JA Strauss, Dr MB Hardy en Mnr SJA Laubsher
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Ekonomiese volhoubaarheid van kort- en langtermyn wisselbougewas / weidings produksiestelsels in die Suid-Kaap.
Dr MB Hardy en Dr JA Strauss
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Die identifikasie van grond parameters as indikatore van volhoubare droëland gewasproduksie stelsels vir die skaliegronde van die Wes-Kaap: bewerkingsmetodes, wisselbou, grondkwaliteit en gewasproduksie.
Dr J Labuschagne
Departement van Landbou: Wes-Kaap
(A) Die bevordering van canola as 'n wisselbougewas binne 'n bewaringsboerdery-stelsel in die droëland saaigebied van die Swartland, deur middel van 'n produsente kompetisie.
Mnr IF Slabbert
Departement van Landbou: Wes-Kaap
(B) Die bevordering van canola as 'n wisselbougewas binne 'n bewaringsboerdery-stelsel in die droëland saaigebied van die Suid-Kaap deur middel van 'n produsente kompetisie.
Mnr JG Loubser
Proteïennavorsingstigting
Insekte en ander plae van canola.
Dr G Tribe
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Karakterisering en bestuur van Rhizoctonia op canola en lupiene in wisselboustelsels in die Wes-Kaap provinsie.
Dr SC Lamprecht
LNR-Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming
Die invloed van rou sojabone teenoor hittebehandelde sojabone in diëte van slagvolstruise tydens die afrondfase.
Prof TS Brand
Departement van Landbou: Wes-Kaap
Ontwikkeling van 'n simulasiemodel om die voeding van braaikuiken teelhenne gedurende die lêsiklus te optimiseer.
Prof RM Gous
Universiteit van KwaZulu-Natal
Benutting van aminosure en proteïene deur braaikuiken teelhenne wat mielie-sojaboon gebaseerde diëte ontvang.
Dr M Ciacciariello
Universiteit van KwaZulu-Natal
Vraelys met betrekking tot die produksie van canola.
Mnr IF Slabbert, Mnr JG Loubser en Prof GA Agenbag
Departement van Landbou: Wes-Kaap, PNS-kontrakteur en Universiteit Stellenbosch
Inkomste- en kosteramings van gewasse.
Mnr JSG Joubert
Proteïennavorsingstigting
PRF Webtuiste.
Tigme.com