Navorsingsverslag 2009/2010

9.

 

Slot


Enige onderneming benodig professionele hulp vanuit 'n wye verskeidenheid terreine om suksesvol te funksioneer. Aan ons ouditeure, prokureurs, diegene met instandhoudingskontrakte en ook diegene sonder kontrakte wat werklik sorg dat die PNS aan die gang bly, wil ons graag ons hartlik­ste dank oordra vir hulle aandeel.

Daar is soveel hulp wat die PNS ontvang dat dit moeilik is om almal te noem, maar in die breë gaan ons dank uit na alle medewerkers, navorsers, konsultante, kontrakteurs, eweknie-evalueerders, die Pers in die breë en oor die algemeen al die vriende van die PNS wat 'n onmisbare bydrae gelewer het want alleen kan die PNS nie die werk vermag nie.

Die uitdaging wat die doelstellings van die PNS aan die Raad van die PNS bied is uiters omvangryk en word dikwels bemoeilik deur omstandighede buite ons beheer, waaronder ekonomiese veranderinge, klimaatsveranderinge en beleidsaspekte by alle rolspelers, van die Regering tot by indivi­duele kontrakteurs. Soms is sulke aspekte voordelig en soms nadelig ten opsigte van die PNS inisiatiewe en vandaar dat daar jaarliks 'n opname gemaak word van die speelveld en die nuutste reëls, wat telkens nuwe druk plaas op die Raad van Trustees. Die totale aantal Raadslede word deur die Trustakte van die PNS beperk en daarom word bykans alle Raadslede maksimaal benut. Ek wil graag my persoonlike dank teenoor elke Raads­lid uitspreek vir hulle toegewyde ywer en ondersteuning om van die PNS aksies 'n sukses te maak. Die gehalte van insette was nog altyd bykans onverbeterlik.

Soos uit die verslag blyk word ongelooflike volumes werk gegenereer wat uiteindelik die verskillende bedrywe en rolspelers as hoë gehalte pro­dukte van die PNS moet bereik. Niks sou egter moontlik gewees het sonder die lojaliteit en toegewydheid van die personeel van die PNS onder leiding van Mnr Gerhard Keun nie. Sonder hulle sou 'n suksesvolle span nie moontlik gewees het nie. Ons opregte dank en erkenning word ook aan hulle oorgedra.

Aan entoesiasme ontbreek dit nie en ek wil graag die vertroue uitspreek dat die PNS met almal se voortgesette ondersteuning aanstaande jaar steeds groter hoogtes sal bereik.

GJH Scholtemeijer

VOORSITTER