Reports / Research Reports / 2014/2015 / 2014 Bylae 3

Navorsingsverslag 2014/2015

Bylae III

Kort- en mediumtermyn behoeftes en gebruik van vismeel en oliekoek
(opdateer Januarie 2015)

Tabel 1
Vismeel en Oliekoek balansstaat   (2012/2013-2014/2015) (April-Maart)
  Vismeel (ton) Oliekoek (ton)
Jaar 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Behoefte / Verkope 45 000 25 000 45 000 1 877 671 1 979 065 2 067 331
Beskikbaar / Produseer 85 000 65 000 90 000 760 321 969 100 1 173 905
Tekorte / Invoere -40 000 -40 000 -45 000 1 117 350 1 009 965 893 426

2014/2015 – Skatting
Bron: Visbedryf; AFMA Voorsittersverslag 2013/2014

Tabel 2
Vismeel en Oliekoek verbruik   (2012/2013-2014/2015) (April-Maart)
  Vismeel (ton) Oliekoek (ton)
Jaar 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015
AFMA Lede 41 875 19 770 37 425 1 254 487 1 272 823 1 329 603
Nie-AFMA Lede 3 125 5 230 7 575 623 184 706 242 737 728
Totaal 45 000 25 000 45 000 1 877 671 1 979 065 2 067 331

Bron: AFMA webtuiste
2014/2015 – Skatting
Nie AMFA-lede syfers kan ook ongebruikte voorraad insluit.

Tabel 3
Hoof Roumateriaal verbruik deur AFMA-lede   (2012/2013-2014/2015) (April-Maart)
  Totaal (ton) Insluitingskoers (%) Totaal (ton) Insluitingskoers (%) Totaal (ton) Insluitingskoers (%)
Roumateriaal 2012/2013   2013/2014   2014/2015  
Sonneblom-oliekoek 290 032 4.70 294 583 4.58 308 706 4.80
Grondboon-oliekoek 1 759 0.03 1 917 0.03 1 554 0.02
Soja-oliekoek 814 604 13.19 821 670 12.78 856 413 13.32
Volvet soja 77 876 1.26 75 267 1.17 91 413 1.42
Katoensaad-oliekoek 17 539 0.28 20 892 0.32 12 843 0.20
Volvet katoensaad 9 436 0.15 10 340 0.16 7 539 0.12
Canola-oliekoek 14 847 0.24 23 555 0.37 27 750 0.43
Volvet canola 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Kopra- en Palm-kern 27 969 0.45 23 231 0.36 22 750 0.35
Mieliekiem-oliekoek 425 0.00 1 368 0.02 303 0.00
Totale oliekoek 1 254 487 21.52 1 272 823 19.79 1 329 603 20.68
Totale mielie-produkte 3 199 641 51.80 3 324 316 51.69 3 474 249 54.04
Vismeel totaal 41 875 0.68 19 770 0.31 37 425 0.58
Voeding 6 176 151   6 397 563   6 428 694  

Bron: AFMA webtuiste
AFMA-roumaterial verbruik April 2014 tot Maart 2015.
* Nota: totale oliekoek in Tabel 3 sluit alle oliekoek in en nie slegs spesifieke oliekoek items soos in Tabel 3 gelys nie.

Tabel 4
Vismeel: plaaslike produksie en invoere   (2011/2012-2014/2015) (April-Maart)
  Plaaslik (RSA + Namibië) Vismeel produksie (ton) Vismeel invoere (ton)
Jaar 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
PROJEK
2011/2012 2012/2013 2013/2014
RSA 90 000 70 000 65 000 65 000      
Namibië ¹ 15 000 14 000 13 000 13 000      
Totaal 105 000 84 000 78 000 80 000 -40 000 -40 000 -45 000

Bron: AFMA; SA Vismeel Bemarkingsmaatskappy
2014/2015 – Skatting
¹ Insluitende Russiese visvangbote operasioneel in Namibiese waters.

Tabel 5
Oliekoek: plaaslike produksie en invoere   (2012/2013-2014/2015)
  Plaaslike oliekoek-produksie (ton) Oliekoek invoere (ton)
Jaar 2012/2013 2013/2014 2014/2015
PROJEK
2012/2013 2013/2014 2014/2015
PROJEK
Oliekoek:            
Grondboon-oliekoek 1 0 0 235 588  
Sonneblom-oliekoek 233 268 278 297 327 600 57 159 166 273 61 434
Sojakoek 364 240 449 272 624 000 922 499 728 150 610 022
  – Volvet 105 120 155 654 120 000      
  - Bone       1 083 468 3 256
Katoenkoek       68 333 127 604 121 082
  - Volvet 11 562 5 602 6 000 11 763 37 232  
Ander:            
Canola 31 130 66 275 82 305 0 0 0
Lupiene 15 000 14 000 14 000 0 0 0
Kopra- en Palm-kern       28 361 57 035  
Totaal 760 321 969 100 1 173 905 1 089 433 1 117 350 1 110 123

Bron: SAGIS
2014/2015 – Skatting
Geprojekteerde plaaslike produksie-syfers weerspieël volvet en oliekoek vir soja en katoen.
Suid-Afrikaanse Vraag en Aanbod Verslag NAMC 29 Augustus 2014.

Tabel 6
Oliesaad en Graan-produksie in die RSA (ton)   (2010/2011-2014/2015 bemarkingseisoen)
Gewas 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Witmielies 7 822 400 6 052 000 6 740 000 5 545 000 7 697 350
Geelmielies 5 220 600 4 308 000 5 090 000 6 145 000 6 609 700
Sorghum 220 093 155 000 135 500 147 200 268 920
Grondbone 87 880 64 250 59 000 41 500 78 090
Sonneblom 516 265 860 000 522 000 557 000 853 325
Sojabone 560 950 710 000 650 000 784 500 944 340
Katoensaad ¹ 14 793 31 373 22 326 10 641 17 115
Koring 1 430 000 2 005 000 1 870 000 1 870 000 1 790 909
Canola 36 900 58 800 79 000 112 041 147 250

Bron: Nasionale Oesskattingskomitee; Finale skatting vir wintergewasse en vyfde oesskatting van somergewasse vir die 2014/2015 bemarkingseisoen (19 Desember 2014).
¹ Cotton South Africa.

Tabel 7
Beraamde Oliesaad en Graan voorsiening in die RSA (ton)   (2014/2015 bemarkingseisoen)
Gewas Beginvoorraad Invoere na RSA Produksie Uitvoere Totale aanbod
Witmielies 274 318 0 7 697 350 655 000 7 316 668
Geelmielies 314 710 0 6 609 700 1 505 000 5 419 410
Sorghum 50 069 8 725 268 920 27 900 299 814
Grondbone 13 300 0 78 090 16 000 75 390
Sonneblom 47 116 30 000 853 325 50 932 391
Sojabone 61 806 110 000 944 340 500 1 115 646
Koring 485 665 1 800 000 1 760 684 278 000 3 768 349
Canola 12 500 0 147 250 0 159 750

Bron: Beginvoorraad-, invoer-, produksie- en uitvoersyfers ontvang vanaf Suid-Afrikaanse Vraag en Aanbod.
Skattingsverslag, Nasionale Landboubemarkingsraad, 28 November 2014.

Tabel 8
Oppervlakte beplant: Oliesaad en Graangewasse in die RSA   (2009/2010-2014/2015 produksieseisoen)
  Ha Beplant
Gewas 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Witmielies 1 719 700 1 418 300 1 636 200 1 617 200 1 551 200 1 401 450
Geelmielies 1 022 700 954 000 1 063 000 1 164 000 1 137 000 1 198 550
Sorghum 86 675 69 200 48 550 62 620 78 850 85 500
Grondbone 57 450 55 150 45 450 46 900 52 125 58 200
Sonneblom 397 700 642 700 453 350 504 700 598 950 633 600
Sojabone 311 450 418 000 472 000 516 500 502 900 618 000
Koring 642 500 558 100 604 700 511 200 505 500 476 570
Canola 35 060 34 820 43 510 44 100 72 165 95 000
Totaal 4 273 235 4 150 270 4 366 760 4 467 220 4 498 690 4 561 870

Bron: Nasionale Oesskattingskomitee: Voorneme om somergewasse te plant vir die 2015 produksieseisoen (28 Oktober 2014). Oppervlakteskatting om wintergewasse te plant 2014 produksieseisoen (19 Desember 2014).

Tabel 9
Bemarkingseisoen nota vir Somer- en Wintergewasse
Gewas Seisoen
Witmielies Mei-April
Geelmielies Mei-April
Sorghum April-Maart
Grondbone Maart-Februarie
Sonneblom Januarie-Desember
Sojabone Januarie-Desember
Koring Oktober-September