Navorsingsverslag 2014/2015

9.

 

Prestasietoekennings ter bevordering van die PNS se visie en missie


Die PNS gee ook erkenning op 'n jaarlikse grondslag aan indiwidue en organisasies wat 'n besondere bydrae gemaak het ter ondersteuning van die PNS se visie en missie asook die bereiking van sy doelwitte.

Toekennings word gemaak in die volgende kategorieë:

 • Beste doktorale proefskrif;
 • Beste magister verhandeling;
 • Beste artikel in 'n wetenskaplike tydskrif;
 • 'n Persoon wat 'n uitsonderlike bydrae gemaak het om die PNS se visie en missie te bevorder;
 • 'n Raadslid wat oor tyd 'n betekenisvolle rol gespeel het ter bevordering van die PNS se aktiwiteite;
 • 'n Organisasie / individu wat 'n besondere rol gespeel het om die PNS in die bereiking van sy doelwitte ter wille te wees.

Gedurende die verslagjaar is toekennings aan twee persone in twee van die kategorieë gemaak.

 • 'n Persoon wat 'n uitsonderlike bydrae gemaak het om die PNS se vissie en missie te bevorder

  Mnr JSG Joubert, PNS Trustee
 • Beste magister verhandeling

  Mnr PD Carstens, "Studies to develop a mathematical optimisation model to describe the effect of nutrition on the growth of ostriches (struthio camelus var. domesticus)

Altwee die toekennings is by gepaste geleenthede gedurende die verslagjaar gemaak.