Navorsingsverslag 2006/2007

9.

 

Prestasietoekennings ter bevordering van die PNS se visie en missie


Ten einde sy Visie en Missie verder te ondersteun ter bereiking van sy doelwitte, maak die PNS ook voorsiening vir 'n finansiële toekenning en sertifikaat aan persone wat uitsonderlike prestasies lewer. Daar is vier kategorieë wat in aanmerking kom vir die prestasietoekenning van R5 000 en 'n sertifikaat, en is as volg:

 • Beste doktorale proefskrif;
 • Beste magister verhandeling;
 • Beste wetenskaplike artikel;
 • 'n Persoon wat 'n uitsonderlike bydrae gemaak het om die PNS se visie en missie te bevorder.

Gedurende die verslagjaar het die PNS-raad ook besluit om 'n vyfde kategorie by te voeg wat ten doel het om erkenning te gee aan 'n Raadslid wat oor tyd 'n betekenisvolle rol gespeel het in die PNS se werksaamhede. In hierdie verband is daar nog nie 'n toekenning gemaak nie.

Die eerste twee kategorieë het ten doel om nagraadse studente aan te spoor om te fokus op hoë kwaliteit studie onderwerpe wat bevorderlik is vir die PNS se doelwitte terwyl die derde kategorie ten doel het om navorsers aan te spoor om navorsingsresultate wat behaal is te publiseer.

Met die vierde kategorie word dit beoog om erkenning te verleen aan persone wat uitsonderlike bydraes gelewer het veral binne die tegnologie-oordragingsveld. Gedurende die 2006 verslagjaar is die volgende vier toekennings gemaak uit 'n aantal nominasies ontvang.

 1. Beste doktorale proefskrif

  Dr H Fourie, "In vivo evaluation of resistance to Meloidogyna incognita race 2 (Nematode: Tylenchida) and identification of genetic markers for trait in soybean (Glycine max)" – LNR-IGG.
 2. Beste magister verhandeling

  Me E du Preez, "Chemical control of soybean rust (Phakopsora pachyrhizi) on soybeans" – Universiteit van KwaZulu-Natal
 3. Beste wetenskaplike artikel

  Prof RM Gous en Dr M Ciacciarello, "A comparison of the effects of feeding treatments and lighting on age at first egg and subsequent laying performance and carcase composition of broiler breeder hens" – Universiteit van KwaZulu-Natal
 4. 'n Persoon wat 'n uitsonderlike bydrae gemaak het om die PNS se doelwitte te bevorder

  Mnr JC Lubbe