Navorsingsverslag 2007/2008

3.

 

Beleidsbesluite


Daar duik jaarliks situasies op wat die PNS noodsaak om beleidsbesluite te neem om sodanige situasies te hanteer. Die afgelope jaar was nie 'n uitsondering nie.

deur die PNS befonds. Die PNS se kontrakteur betrokke by Fababone, Mnr Herman Agenbag, het aan die einde van Desember 2007 uitgetree en die Departement van Landbou: Wes-Kaap het terselfdertyd aangedui dat hulle nie oor die mannekrag beskik om die projek voort te sit nie. In die lig hiervan het die PNS geen keuse gehad as om te besluit dat geen verdere fondse ten opsigte van Fababone beskikbaar gestel sal word na 28 Febru­arie 2008 nie.

Daar is verlede jaar gerapporteer oor die optrede wat saadmaatskappye beoog het na aanleiding van die terughou van graan as saad, veral in die sojabedryf. In die lig hiervan het die Raad van die PNS 'n aanbeveling van die Tegnologiekomitee aanvaar dat aansoek gedoen word om by SANSOR aan te sluit as geaffilieerde lid en sodoende beter skakeling met saadmaatskappye te bewerkstellig.

In 'n poging om probleme te identifiseer en ook die behoeftes van die voorste sojaboonboere in Suid-Afrika aan te spreek, het die Raad dit goedge­keur dat die PNS vir die eerste keer 'n sogenaamde Sojadinkskrum reël. 'n Verskeidenheid onderwerpe is aangeroer wat deur die PNS opgevolg word maar is onmiddellik uitvoering gegee aan 'n versoek om 'n Sojaboonbladskrif om produsente voortdurend op hoogte hou met die nuutste ont­wikkelinge en verwikkelinge te implementeer. 'n Aanvang kon onmiddellik gemaak word met die goeie samewerking van Graan Suid-Afrika. Daar is ooreengekom dat die PNS die koste sal dra van 'n kontrakteur te wete Mnr L Weber om relevante inligting op skrif te stel terwyl GSA onderneem het om sodanige inligting maandeliks gratis te publiseer in hul lyfblad "Graan SA". Die PNS vertrou dat hierdie gesamentlike poging van die PNS en GSA tot groot voordeel vir die sojaboonprodusente en ook die bedryf in sy geheel sal strek.

Die PNS Raad het ook besluit dat kontinuïteit ten opsigte van sleutelaspekte in die PNS se aksies die nodige aandag moet ontvang op 'n deur­lopende grondslag. Ten uitvoering hiervan het die Raad tydens sy September 2007 Raadsvergadering besluit om Prof R Gous as lid van die Tegnologiekomitee aan te stel met onmiddellike effek. Sy besondere kundigheid sal tot groot voordeel in die Tegnologiekomitee benut kan word.

Voor die verval van die LNR begin het, het die PNS telkens bygedra tot vele oorsese studiereise van personeel van die LNR aangesien die PNS die internasionale blootstelling aan kundiges internasionaal ondersteun. Hoewel daar steeds tot diesulkes wat nog oor is se studiereise bygedra word, is sekere studiereise van beide Trustees en ander kundiges soos Prof A Agenbag, gedurende 2006/07 goedgekeur (sien PNS webblad vir verslae). Omdat kundigheid op grondvlak oor die jare geërodeer is, het die PNS besluit dat internasionale studiereise van kundiges en navorsers wat nie personeel van die LNR is nie, maar grootliks tot voordeel van die soja en canola bedrywe sal wees te ondersteun.

In hierdie verband is besluit dat, benewens navorsers en Trustees, ook personeel van Provinsies, Universiteite, Koöperasies, Landboumaatskappye, ensovoorts oorweeg sal word. Verslae van sodanige studiereise sal soos gewoonlik op die PNS webblad beskikbaar gestel word.