Navorsingsverslag 2007/2008

10.

 

Slot


Die PNS is dankbaar dat daar soveel aspekte is waaroor daar in hierdie verslag gerapporteer kon word.

Eerstens is fondse belangrik en die PNS is dankbaar teenoor sy fondsbestuurders Absa Investments en Foord Asset Management (Pty) Ltd vir besondere goeie werk met uitstekende resultate wat deur hulle gelewer is. Dit stel die PNS ongetwyfeld in staat om die ekstra treetjie te kan loop.

Die PNS Raad het 'n positiewe verslag van sy ouditeure The Ashton CA (SA) Group ontvang en bedank hulle vir die aangename dog professionele samewerking.

Die PNS wil ook erkenning gee aan ander befondsers van navorsing met wie die afgelope jaar saam gewerk is, want alleen is die resultate nie moontlik waaroor hierbo gerapporteer is nie. Die belangrikste vennote in hierdie verband is die LNR, OPOT/OAK, Wintergraantrust, Universiteite, die Departemente van Landbou van veral Wes-Kaap asook KwaZulu-Natal.

Tweedens sou genoemde verslag ook nie moontlik gewees het as dit nie vir die medewerkers was nie. Uiteraard is dit onmoontlik om hier name te noem. Ons dank gaan egter aan alle Navorsers, Kontrakteurs, Konsultante, Eweknie-evalueerders, medewerkers by PNS werkgroepe en ander akti­witeite soos proewe, inligtingsdae, ensovoorts en letterlik almal wat meehelp, direk of indirek, om die PNS aksies suksesvol te maak.

Ons Personeel is 'n unieke groepie toegewyde mense vir wie niks te veel moeite is nie. Die PNS Raad spreek sy dank teenoor hulle uit vir die beson­dere manier waarop hulle aan die PNS lojaal is en die kwaliteit van werk wat hulle lewer.

Ek wil ter afsluiting my opregte dank betuig teenoor elke lid van die Raad van Trustees van die PNS wat steeds daagliks 'n groter bydra lewer tot die aktiwiteite van die PNS, sodanig dat dit van die PNS 'n besondere instelling maak wat 'n uitstaande bydrae maak tot voordeel van elke indiwidu in Suid-Afrika.

GJH Scholtemeijer

VOORSITTER