Navorsingsverslag 2007/2008

8.

 

Studiebeurse


Die PNS stel studiebeurse beskikbaar aan verdienstelike kandidate vir die verwerwing van 'n M- of D-graad. In die geval van 'n M- graad moet die voornemende kandidaat se studie-onderwerp versoenbaar wees met die PNS se visie, missie en doelwitte in die breë terwyl 'n beurs vir die D-graad slegs oorweeg sal word indien die studie onderwerp 'n hoë prioriteit vir die PNS is - met ander woorde sou so 'n studieonderwerp suiwer as 'n projek vir goedkeuring voorgelê word, moet dit aan al die kriteria voldoen en van hoë prioriteit wees.

Tweedens word studiebeurse beskou as 'n belangrike hulpmiddel ter nastrewing van die PNS se doelwitte want dit behoort kapasiteit by afge­studeerdes te skep wat hul in staat sal stel om 'n bydrae te maak tot die hoë gehalte wetenskaplike navorsing. Hier word veral gelet op navorsing wat die produksie van proteïen vir diereverbruik sal bevorder asook die optimale benutting daarvan deur diere.

Die PNS neem ook die nodige stappe om toe te sien dat die resultate van die tesisse en verhandelings, die potensiële verbruikers daarvan sal bereik. Studente en Studieleiers word aangemoedig om die resultate bekend te maak deur middel van publikasies in die vorm van populêre en/of wetenskaplike artikels. Verder word die bestuursopsommings van die tesisse en verhandelings op die PNS se Webblad geplaas.

Dit is die PNS se beleid om 'n maksimum van agt beurse per jaar toe te ken waarvan twee nuwe beurse moet wees.

Die Beurskomitee van die PNS het elf (11) beursaansoeke vir die 2007 akademiesejaar ontvang waarvan agt (8) goedgekeur is. Van die agt (8) wat goedgekeur is was vier (4) nuwe aansoeke. Gedurende die verslagjaar het een student egter sy studies gestaak.

Beurse vir die M-studie kan toegeken word oor 'n periode van twee (2) jaar terwyl dit drie (3) jaar is vir die doktorale studie.

Die beurse wat toegeken is vir 2007 is soos volg:

M.Sc studie

  1. Me MR Modiba (tweede aansoek): "Animal nutrition: Use of fermentation technologies to develop Jathropa curcas seed meal into animal stockfeed", Universiteit van Limpopo.
  2. Mnr SF Magoda (tweede aansoek): "Poultry nutrition (alternative protein sources for laying hens)", Universiteit van KwaZulu-Natal
  3. Mnr H Nienaber (tweede aansoek): "The effect of minimal pH on protein degradability", Universiteit van Pretoria.
  4. Mnr D Mellet (tweede aansoek): "Unravelling of the relationship between changes in the synthesis, transport, partitioning and catabolism of ureides in response to dark chilling and its relationship to premature nodule senescence" (Plant stress physiology), Noordwes-Universiteit.
  5. Me M Strydom (eerste aansoek): "Dierevoeding ten opsigte van die monogastriese dier", Universiteit Stellenbosch.
  6. Mnr DB Strydom (eerste aansoek): "Die ekonomiese impak van hernubare brandstof produksie op die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf", Universiteit van die Vrystaat.

PhD-studie

  1. Me BK Theeruth (eerste aansoek): "Evaluating an optimisation routine for the profitable feeding of growing pigs", Universiteit van KwaZulu-Natal.

Voltooide tesisse en verhandelings ontvang

  1. Dr JR Sara, "An investigation into the protein requirements of marine prawns", PhD, Universiteit van KwaZulu-Natal.
  2. Me LR Breytenbach, "The influence of processing of lupins and canola on apparent matabolizable energy and broiler performance", M.Sc Agric, Universiteit Stellenbosch.
  3. Mnr J Fourie, "The effects of a multiple enzyme combination in maize-soya diets for broiler chickens", M.Sc Agric, Universiteit Stellenbosch.