Navorsingsverslag 2007/2008

4.

 

Projekte gefinansier


Die Proteïennavorsingstigting het gedurende 2007/08, 32 navorsingsprojekte befonds (sien bylae I). Dit is drie meer as die vorige jaar. Nege van die 32 projekte was nuwe projekte terwyl 19 voortsettings van bestaande projekte was. Die totale aantal aansoeke vir finansiering was 37 waarvan 3 afgekeur is, een (1) onttrek is en een (1) oorgedra is na 2008/09. Die belangrikste rede waarom hierdie aansoeke nie goedgekeur is nie is omdat die beoogde navorsing, volgens die oorwoë mening van die PNS, nie 'n betekenisvolle impak op Suid-Afrika se toekomstige proteïenvoorsiening en die doeltreffende benutting daarvan sou maak nie.

Agt projekte (sien bylae II) is gedurende die jaar afgehandel maar die finale verslae word eers in die eerste helfte van 2008 verwag.

Wat nuwe navorsingsprojekte betref, het die klem steeds op die bevordering van die plaaslike produksie van proteïen van plantaardige oorsprong geval, want agt (8) van die nege nuwe projekte het met meer doeltreffende produksie en benutting van sojabone in Suid-Afrika te make.

Vir 2008/09 is 33 aansoeke ontvang, waarvan 9 nuwe aansoeke is. Hierdie aansoeke sal in die volgende navorsingsverslag verder toegelig word.